Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

REVIVAL OF NOWA PRAGA IN WARSAW

Bruno Krzysztof Guziak

Abstract

The project fits in the search for alternative housing solutions in the centers of densely populated cities, in the context of spatial, social and economic transformations, and the growing need for human contact with nature. It is an attempt to create an alternative way of developing neglected urban areas, based on the example of the northern fragment of the Nowa Praga housing estate. It is also a search for a way to solve the problem of delimiting the so-called “bedroom districts” from the infrastructure areas passing by them. At the same time, the proximity of both the ring road of the center of Warsaw and the city peripheral railway line prompts reflection on the possibility of creating architecture that would become a kind of showpiece of this part of Praga District and encourage tens of thousands of people who pass through this section each day to have a closer look. After analyzing the context and conditions related to this neighborhood, as well as numerous consultations with the residents of the district, an urban and architectural concept was created, assuming the creation of a residential and service terrace object divided into two independent parts, with a shared underground car park. The residential part consists of two-storey semi-detached cascaded houses, each of which has access to a private garden. The ground floor of the building is a sheltered public and service space. The artificial mountains created in this way, on which houses and terraces are located, both solve the noise issues and allow all residents to get the correct amount of light. In addition, they create an urban barrier that clearly delineates the borders closing the districts from the north.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bruno Krzysztof Guziak (FA) Bruno Krzysztof Guziak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
REWITALIZACJA NOWEJ PRAGI W WARSZAWIE
Supervisor
Sławomir Gzell (FA/CUDRL) Sławomir Gzell,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1922/L
Reviewers
Sławomir Gzell (FA/CUDRL) Sławomir Gzell,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Artur Filip (FA/CUDPP) Artur Filip,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
praga, warszawa, wieże mieszkalne, zielony dach, domy, dom pasywny, zero-energetyczny, wzgórze, góra, rewitalizacja, infrastruktura, starzynskiego, darwina, usługowy, budynek, akustyka, tarasowy, blokowisko, praski hałas, komunikacja, komuna, ekologia, arteria, struktura
Keywords in English
prague, warsaw, residential towers, green roof, passive house, zero-energy, hill, mountain, revitalization, infrastructure, starzynskiego, darwina, service building, terrace, acoustics, noise, communication,ecology, artery, structure
Abstract in Polish
Projekt wpisuje się w poszukiwanie alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych w centrach gęsto zaludnionych miast, w kontekście przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, oraz rosnącej potrzeby do kontaktu człowieka z naturą. Jest próbą stworzenia alternatywnego sposobu zagospodarowania zaniedbanych terenów miejskich na przykładzie północnego fragmentu osiedla Nowa Praga.Jest także poszukiwaniem sposobu na rozwiązanie problemu rozgraniczenia dzielnicy o charakterze sypialnianym od przebiegających obok niej terenów infrastrukturalnych. Jednocześnie sąsiedztwo zarówno drogowej obwodnicy Śródmieścia m.st Warszawy jak i miejskiej obwodowej linii kolejowej, skłania do refleksji nad możliwością stworzenia architektury która stałaby się swoistą wizytówką tej części Pragi i zachęcałaby do jej odwiedzenia dziesiątki tysięcy ludzi pokonujących ten odcinek w ciągu każdego dnia. Po analizie kontekstu i uwarunkowań wynikających z tego sąsiedztwa, oraz licznych konsultacjach z mieszkańcami dzielnicy została stworzona koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakładająca powstanie obiektu tarasowego o charakterze mieszkaniowo-usługowy podzielonego na dwie niezależne części, ze wspólnym parkingiem podziemnym. Część mieszkalna składa się z dwukondygnacyjnych bliźniaczych domów ustawionych kaskadowo, z których każdy posiada dostęp do prywatnego ogrodu.Zaś parter budynku stanowi zadaszoną przestrzeń publiczną o charakterze usługowym-handlowym. Utworzone w ten sposób sztuczne góry na których zlokalizowane są domy i tarasy, zarówno rozwiązują problem akustyki jak i pozwalają na zapewnienie wszystkim mieszkańcom prawidłowej ilości światła. Ponadto wytwarzają barierę urbanistyczną, która w jasny sposób wytycza granice zamykającą dzielnice od strony północnej.
File
  • File: 1
    inż230925.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26156

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31d8ec93b25e4721b2781fe90f6a30ce/
URN
urn:pw-repo:WUT31d8ec93b25e4721b2781fe90f6a30ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page