Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The problem of protecting the consumers interests in the insurance market in Poland- analysis and evaluation on the example of claims handling by the selected insurance company

Karolina Róża Kamińska

Abstract

Thesis is composed of four chapters, whose task is illustrate to the reader the situation of the customers of insurance company. Each section describes a different aspect of the situation. The first chapter presents law important from the point of view of consumer protection. These are the four laws: The Law of 11 September 2015. of insurance and reinsurance activities, The Law of 22 May 2003. supervision of insurance and pensions, The Law of 22 May 2003. insurance mediation and The Law of 22 May 2003. on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers' Bureau. This chapter shows the most important- in my opinion- for consumer insurance laws. They regulate the basic rules of behavior insurers, and thus guarantee their customers legal protection and do not leave them at the mercy and goodwill of insurance company. The second chapter is a description of functions Financial Supervision Commission in connection with the protection of the beneficiaries of the insurance market. It presents guidelines KNF for insurance companies, which are designed to compel insurance companies to maintain a certain level of service claims handling. The Commission described the types of errors that occur in the process of liquidation of damages and explained how to properly every step of this process should look like, thanks to that a person who is not a specialist knew their rights provided in a simple and understandable way. Additionally, it published guidelines for insurance companies that have used certain purposes. The third section describes three examples of areas in which insurance companies use improper and unfair practices of their beneficiaries. These areas are: reimbursement of expenses incurred for renting a replacement vehicle, accounting for damage to the vehicle as a whole, the duration of the claims process. These are only examples, because the Insurance Ombudsman in his Reports concluded that extensive data, that it was impossible to put them all at thesis. The aim of the chapter is to select only the existence of these problems and show they are common to most insurance. The last part of the work illustrates how applicable law and the guidelines of the Financial Supervision Commission reflect on the actual functioning of the Department of Insurance. This section presents the stages of the claims process, a simplified procedure for liquidation of damages and the procedure for dealing with complaints.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Róża Kamińska (FoM) Karolina Róża Kamińska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Problemy ochrony interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce - analiza i ocena na przykładzie likwidacji szkód komunikacyjnych przez wybraną firme ubezpieczeniową
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Komajda (FoM/FRMD) Ewa Komajda,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ochrona konsumenta, prawa, nieprawidłowości, szkoda komunikacyjna
Keywords in English
consumer protection, laws, irregularities, communication detriment
Abstract in Polish
Praca ta zbudowana jest z czterech rozdziałów, których zadaniem jest zobrazowanie czytelnikowi sytuacji beneficjenta umów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz dokonanie jej oceny. Każda część opisuje inny aspekt tej sytuacji. Rozdział pierwszy to przedstawienie kolejno ustaw istotnych z punktu widzenia ochrony konsumenta. Są to cztery ustawy: Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W rozdziale tym przedstawiono najistotniejsze- w mojej opinii- dla konsumentów ubezpieczenia akty prawne. Regulują one bowiem podstawowe zasady postępowania ubezpieczycieli, a tym samym gwarantują ich klientom ochronę prawną i nie pozostawiają ich zdanych na łaskę i dobrą wolę zakładów ubezpieczeń. Rozdział drugi jest opisem funkcji jakie pełni Komisja Nadzoru Finansowego w związku z ochroną beneficjentów rynku ubezpieczeniowego. Przedstawia on wytyczne KNF dla zakładów ubezpieczeń, które mają za zadanie wymóc na zakładach ubezpieczeń utrzymanie określonego poziomu obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych. Komisja opisała rodzaje błędów występujących w procesie likwidacji szkód oraz wyjaśniła jak prawidłowo każdy etap tego procesu powinien wyglądać, po to aby osoba niebędąca specjalistą poznała swoje prawa przekazane w sposób prosty i zrozumiały. Dodatkowo wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń, które mają posłużyć określonym celom takim jak np. poprawę jakości obsługi procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, czy też zobligowaniu ubezpieczycieli do uczciwej postawy wobec osób korzystających z ich usług. W trzecim rozdziale znajduje się opis trzech przykładowych obszarów, w których zakłady ubezpieczeń stosują nieprawidłowe i krzywdzące ich beneficjentów praktyki. Te obszary to: zwrot wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego, rozliczanie szkody na pojeździe jako całkowitą, czas trwania procesu likwidacji szkód. Są to jedynie przykłady, ponieważ Rzecznik Ubezpieczonych w swoich Raportach zawarł tak obszerne dane, że niemożliwym było umieszczenie ich wszystkich w pracy. Celem rozdziału jest jedynie zaznaczenie istnienia tych problemów i pokazanie są one wspólne dla większości zakładów ubezpieczeń. Ostatnia część pracy obrazuje jak między innymi obowiązujące prawo oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego odbijają się na rzeczywistym funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń. W tym rozdziale przedstawione zostały etapy procesu likwidacji szkód, procedura uproszczonej likwidacji szkód oraz procedura rozpatrywania reklamacji.
File
  • File: 1
    261757-Karolina Kamińska-Problem ochrony interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce- analiza i ocena na przykładzie likwidacji szkód komunikacyjnych przez wybraną firmę ubezpieczeniową.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12143

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31b214bc2a4541b6956a068971a7be98/
URN
urn:pw-repo:WUT31b214bc2a4541b6956a068971a7be98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page