Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pre-project study of hydraulic nozzle for sewer cleaning

Grzegorz Łukasz Zbrożek

Abstract

Blockages in pipes are a very complex problem, their appearence is frequently a long, random and unpredictable process witch is associated with the need of reaming the pipesaut or in critical situations dismantling the parts of the installation. The study will present the achievements in the field of cleaning systems from congestion and debris littering the walls in the form of characterizing each of the most commonly used methods. Most attention will be devoted to pressure cleaning nozzles. On the basis of the knowledge about a pressure pipeline cleaning nozzles the assumptions will be created to develop the own cleaning head and pressure nozzle supported by basic calculations both in the field of hydraulics, fluid dynamics, durability and other areas of technical knowledge.The calculations enable making the 3D model of the designed nozzle and checking the assumed parameters, the correctness of selected materials and dimensions. After analyzing the 3D model charactenstics by specialized calculating programs, MES, flows, it will be possible to create a real model and test it in submission of move in practice correct the assumed parameters. The aim of the operation is the proposition of the ways to drain cleaners, overview of hydraulic nozzles available in the market, discussion of liquid flow through the nozzles, calculation and design of the hydraulic nozzle and the design drawings. The scope of work includes: analysis of the state issues; adoption of design criteria; the preliminary design of the hydraulic nozzle, sewer cleaning. The summary of the work will be the evaluative analisiis of the issue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Łukasz Zbrożek (FCEMP) Grzegorz Łukasz Zbrożek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Studium przedprojektowe dyszy hydraulicznej do czyszczenia kanalizacji
Supervisor
Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Wspólny (Automatyka i Robotyka, Energetyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Dysza, kanalizacja, dysza hydrauliczna, ciśnienie, rurociąg.
Keywords in English
Nozzle, sewers, hydraulic nozzle, pressure, pipeline
Abstract in Polish
Zatory w rurociągach są problemem bardzo złożonym, ich powstanie ma charakter często długotrwały, przypadkowy, nieprzewidywalny i wiąże się z koniecznością udrożnienia lub w krytycznych sytuacjach do demontażu części instalacji. W pracy przedstawione zostaną dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie czyszczenia instalacji z zatorów i osadów zalegających na ściankach w postaci scharakteryzowania każdej z najczęściej wykorzystywanych metod. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie ciśnieniowym dyszom czyszczącym. Na podstawie wiedzy z zakresu ciśnieniowych dysz do czyszczenia rurociągów stworzone zostaną założenia do opracowania własnej głowicy czyszczącej i dyszy ciśnieniowej popartych podstawowymi obliczeniami zarówno z zakresu hydrauliki, dynamiki płynów, wytrzymałości materiałów i innych dziedzin wiedzy technicznej. Wykonane obliczenia umożliwią stworzenie w przyszłości modelu 3D projektowanej dyszy i sprawdzenia założonych parametrów, poprawności dobranych materiałów i wymiarów. Po analizie modelu 3D przez specjalistyczne programy do obliczeń MES, przepływów, możliwe będzie stworzenie modelu realnego i poddaniu go testom sprawdzającym w praktyce poprawność założonych parametrów. Celem pracy jest przedstawienie sposobów czyszczenia rur kanalizacyjnych, przegląd dysz hydraulicznych dostępnych na rynku, omówienie przepływu cieczy przez dyszę, obliczenia i projekt dyszy hydraulicznej, wykonanie rysunków. Zakres pracy obejmuje: analizę stanu zagadnienia; przyjęcie kryteriów projektowych; projekt wstępny dyszy hydraulicznej do czyszczenia kanalizacji. Podsumowaniem pracy będą wnioski z krytyczną analizą zagadnienia.
File
  • File: 1
    247589Studium Przedprojektowe dyszy hydraulicznej do czyszczenia kanalizacji.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4224

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31285ea03cec444eb051fa3fd612152b/
URN
urn:pw-repo:WUT31285ea03cec444eb051fa3fd612152b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page