Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of financial liquidity of selected enterprises in the IT industry

Jagoda Paszota

Abstract

The subject of the work is analysis and assessment of financial liquidity of selected companies in the IT industry. The subject of the work constituted the company's financial liquidity, while the subject of the work were two companies listed on the Warsaw Stock Exchange, namely Betacom and Ailleron. The analysis covers the years 2015-2017. The purpose of the work is to assess the financial liquidity of the surveyed enterprises. The above objective was achieved using the method of examining documents using index analysis. The implementation of the objective allowed to assess the liquidity of selected companies in a static approach and dynamic and making comparisons in this area in time and space. The presented analysis is the basis for assessing the financial liquidity of the surveyed enterprises, allowing to determine whether enterprises have the appropriate level of assets and sufficient financial liquidity. The work consists of an introduction, three chapters and an end, which presents a summary and conclusions from the whole work. The first chapter contains the characteristics of the IT industry and a description of the companies: Betacom and Ailleron. The second chapter explains the concept of working capital, its demand and presents the levels of working capital. Rotational capital management strategies and their indicators were also presented. On the basis of the received ratios, the management of working capital in Betacom and Ailleron was assessed. The third chapter contains the index analysis of financial liquidity. The calculated values of liquidity ratios in the static and dynamic approach enabled the assessment of the ability of companies to timely pay liabilities of the surveyed enterprises. As a result of the conducted research, it was found that the companies Betacom and Ailleron in the period covered by the analysis were characterized by very good financial liquidity. Analysis of working capital and liquidity ratios showed that Ailleron was in a better financial condition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jagoda Paszota (FoM) Jagoda Paszota,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena płynności finansowej wybranych spółek branży informatycznej
Supervisor
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kapitał obrotowy, płynność finansowa, wskaźniki statyczne, wskaźniki dynamiczne
Keywords in English
working capital, financial liquidity, static indicators, dynamic indicator
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza i ocena płynności finansowej wybranych spółek branży informatycznej. Przedmiot pracy stanowiła płynność finansowa spółki, zaś podmiotem pracy były dwa przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a mianowicie spółka Betacom i Ailleron. Analiza obejmuje lata 2015-2017. Celem pracy jest ocena płynności finansowej badanych przedsiębiorstw. Powyższy cel został osiągnięty przy wykorzystaniu metody badania dokumentów z zastosowaniem analizy wskaźnikowej. Realizacja celu pozwoliła na ocenę płynności wybranych spółek w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz dokonanie porównań w tym zakresie w czasie i przestrzeni. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do oceny płynności finansowej badanych przedsiębiorstw, pozwalając stwierdzić, czy przedsiębiorstwa posiadają wystarczającą płynność finansową. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia, które przedstawia podsumowanie i wnioski płynące z przeprowadzonej analizy. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę branży informatycznej oraz opis przedsiębiorstw: Betacom i Ailleron. W rozdziale drugim wyjaśniono pojęcie kapitału obrotowego, jego zapotrzebowania oraz przedstawiono wskaźniki poziomu kapitału obrotowego. Zaprezentowano również strategie zarządzania kapitałem obrotowym oraz ich wskaźniki. Na podstawie otrzymanych wartości wskaźników oceniono zarządzanie kapitałem obrotowym w spółkach Betacom i Ailleron. Rozdział trzeci zawiera analizę wskaźnikową płynności finansowej. Obliczone wartości wskaźników płynności w ujęciu statycznym oraz dynamicznym umożliwiły ocenę zdolności spółek do terminowego regulowania zobowiązań bieżących badanych przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przedsiębiorstwa Betacom i Ailleron w okresie objętym analizą charakteryzowały się bardzo dobrą płynnością finansową. Analiza kapitału obrotowego oraz wskaźników płynności wykazała, że w lepszej kondycji finansowej znajdowała się spółka Ailleron.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Paszota_Jagoda_286063.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30885

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30f6a82dd4d74aea9877eec4df59906d/
URN
urn:pw-repo:WUT30f6a82dd4d74aea9877eec4df59906d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page