Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the effectiveness of traffic calming solutions applied on DW 507

Michał Opała

Abstract

The diploma thesis presents an analysis of the improvement of road traffic safety at DW 507, section Orneta - Dobre Miasto, after the application of traffic calming measures in the form of gateways and speed limits in front of towns. The effectiveness of the applied solutions is assessed on the basis of the change in average speed, 85th percentile speeds and maximum speed. The first chapter presents the importance of traffic calming and road safety. It shows speed as the main risk factor for road safety. The second chapter presents the purpose and scope of work. A literature review of road safety investigation methods and traffic calming methods was described in chapter 3. It discusses stochastic, causal, systemic and behavioural theories and traffic calming measures: offence recorders, gateways, slow traffic zones, speed bumps and others. The conducted tests and the measurement method are presented in the next chapter, including the location of the measurement points before and after the application of sedation measures. Photographic documentation is also presented. It presents the applied statistical methods. The results and the analysis of the research are presented in chapter 5. It contains the number of vehicles taken into account for analysis, the share of vehicles in free traffic, the results of statistical analysis, comparison of results before and after the construction of gateways. The change of speed in the following points is also analyzed. The analysis takes into account the geometry of the road, speed limits at the measurement points, shapes of gateways and whether the vehicles enter or leave the village. The points with the greatest decreases in average speed, 85th percentile speeds and maximum speed were distinguished The last chapter presents conclusions from the diploma thesis. The calming measures in each point for at least one direction had a significant influence on the change of average velocity, 85th percentile speeds and maximum velocities. In all points the average velocity at the village entrances in the sections between the measurement point in front of the gateway and the point at the latitude of the gateway is decreasing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Opała (FCE) Michał Opała,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza skuteczności rozwiązań uspokojenia ruchu zastosowanych na DW 507
Supervisor
Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
45
Internal identifier
DIL-5618
Reviewers
Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo ruchu drogowego, środki uspokojenia ruchu, uspokojenie ruchu, analiza, wyspa kanalizująca, prędkość, prędkość średnia, kwantyl prędkości rzędku 85%, prędkość maksymalna, zmiana prędkości, punkt pomiarowy, wyspy symetryczne, wyspy asymetryczne
Keywords in English
road traffic safety, traffic calming measures, traffic calming, analysis, gateway, speed, average speed, 85th percentile speeds, maximum speed, speed change, measuring point, symmetrical gateways, asymmetric gateways
Abstract in Polish
Praca dyplomowa przedstawia analizę poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DW 507, na odcinku Orneta - Dobre Miasto, po zastosowaniu środków uspokojenia ruchu w postaci wysp kanalizujących oraz ograniczeń prędkości przy wjazdach do miejscowości. Skuteczność zastosowanych rozwiązań oceniona zostaje na podstawie zmiany prędkości średnich, kwantylu prędkości rzędu 85% oraz prędkości maksymalnej. Rozdział pierwszy przedstawia istotę uspokojenia ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje prędkość jako główny czynnik ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie w rozdziale drugim przedstawiono cel i zakres pracy. Przegląd literatury dotyczącej sposobów badania w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sposobów uspokajania ruchu jest opisany w rozdziale trzecim. Omówione zostają teorie stochastyczne, przyczynowe, systemowe i behawioralne oraz środki uspokojenia ruchu: rejestratory wykroczeń, wyspy kanalizujące, strefy spowolnionego ruchu, progi zwalniające i inne. Rozdział czwarty zawiera opis przeprowadzonych badań oraz metody pomiarowej, usytuowania punktów pomiarowych przed i po zastosowaniu środków uspokojenia ruchu. Przedstawiona zostaje również dokumentacja fotograficzna. Przedstawia zastosowane narzędzia statystyczne. Wyniki i analizę badań zaprezentowano w kolejnym rozdziale. Zawiera liczebność pojazdów wziętych pod uwagę do analizy, udział pojazdów w ruchu swobodnym, wyniki analizy statystycznej, porównanie wyników przed i po wybudowaniu wysp kanalizujących. Przeanalizowana zostaje również zmiana prędkości w kolejnych punktach. Do analizy wzięto pod uwagę geometrię drogi, prędkości dopuszczalne w punktach pomiarowych, kształty wysp oraz czy pojazdy wjeżdżają czy wyjeżdżają z miejscowości. Wyróżniono punkty o największych spadkach prędkości średniej, kwantylu prędkości rzędu 85% i prędkości maksymalnej. W ostatniej części przedstawiono wnioski z pracy dyplomowej. Środki uspokojenia ruchu znajdujące się w każdym punkcie dla co najmniej jednego kierunku miały istotny wpływ na zmianę prędkości średnich, kwantyli rzędu 85% i prędkości maksymalnych. Dla wszystkich punktów widoczny jest spadek prędkości średniej na wjazdach do miejscowości na odcinkach między punktem pomiarowym przed wyspą a punktem na wysokości wyspy.
File
  • File: 1
    Michał_Opała_Praca_inżynierska_06.09.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30eb66ea42904af59afe8ce3a3b5dfe9/
URN
urn:pw-repo:WUT30eb66ea42904af59afe8ce3a3b5dfe9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page