Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distribution warehouse project for a variable storage area

Michalina Stobnicka

Abstract

The aim of this thesis is a design of distribution warehouse with a variant storage area, which has an influence on different storage solutions. The objective has been evaluated after the goal and the content was determined. The pa-per shows the global characteristics of the warehouse and a house appliances specification. Two storage areas were chosen upon the specified location and will be bases for two diffe-rent variants of the warehouse. After determining the purpose and the scope of the work, the research problem was de-termined. The general characteristics of the building and the specification of the household appliances industry are presented. The location in which there is a need for a new distribu-tion warehouse has been determined and two storage areas have been selected, based on which two variants of the warehouse will be designed accordingly. The next chapter contains logistic tasks. It consists of project data essentials for building storage processes and the detailed characteristics of the assortment and the cargo for indivi-dual material group. Upon those elements, the approach for securing the shipment is descri-bed. Then the object was then explicitly shaped spatially and functionally for both variants. Transport equipment was selected and the method of storage of units was determined. The categories of human work have been defined. The size of distinct storage zones and their shape has been determined based on selected storage technologies available. A description of the warehouse process and its scheme are presented. In the seventh chapter the warehouse processes time units were calculated. Based on daily schedules and the labour intensity of individual tasks, the minimal amount of people and machines required was calculated. In the next stage of dimensioning, necessary expenditures and yearly costs of exploitation were determined. Arbitrary goals and criterions were fixed in order to perform comprehensive assessment. Coefficients were assigned to those factors. Finally, the value of both variants was obtained. The thesis ends with a conclusion in the summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michalina Stobnicka (FT) Michalina Stobnicka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt wariantowego ukształtowania strefy rezerw w magazynie dystrybucyjnym
Supervisor
Ilona Marlena Jacyna-Gołda (FT) Ilona Marlena Jacyna-Gołda,, Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Faculty of Transport (FT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ilona Marlena Jacyna-Gołda (FT) Ilona Marlena Jacyna-Gołda,, Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Magazyn dystrybucyjny. strefa rezerw, proces magazynowy.
Keywords in English
Distribution warehouse, storage area, warehouse process.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest projekt magazynu dystrybucyjnego z wariantowym ukształ-towaniem strefy rezerw, na który wpływ ma zastosowanie różnych rozwiązań z obszaru ma-gazynowania. Po określeniu celu i zakresu pracy został przybliżony problem badawczy. Przedstawiono ogólną charakterystykę obiektu oraz specyfikację branży AGD. Określono lokalizację, w której istnieje potrzeba nowego magazynu dystrybucyjnego i wybrano dwie powierzchnie magazynowe, na podstawie których zostaną zaprojektowane dwa warianty omawianego ma-gazynu. Kolejny rozdział zawiera zadanie logistyczne. Zostały przedstawione dane projektowe niezbędne do ukształtowania procesu magazynowego. Szczegółowo omówiono charaktery-stykę asortymentu dla poszczególnych grup materiałowych, ich postacie ładunkowe oraz sposób zabezpieczenia ładunku. Następnie obiekt został ukształtowany przestrzennie oraz funkcjonalnie dla obu warian-tów. Dobrano urządzenia transportu bliskiego oraz omówiono sposób składowania jedno-stek. Zostały zdefiniowane kategorie pracy ludzkiej. Wielkość poszczególnych stref maga-zynowych oraz ich ukształtowanie zostało wyznaczone na podstawie dobranych technologii magazynowania. Przedstawiono opis procesu magazynowego oraz jego schemat. W siódmym rozdziale obliczono jednostkowe czasy czynności procesu magazynowego. Na podstawie dobowych harmonogramów oraz pracochłonności poszczególnych czynności wyznaczono minimalną liczbę urządzeń oraz pracowników. W kolejnym etapie wymiarowa-nia obliczono niezbędne nakłady na warianty projektowe oraz roczne koszty ich eksploata-cji. W celu przeprowadzenia oceny kompleksowej wyznaczono cele oraz ich kryteria. Zarów-no dla celów oraz kryteriów szczegółowych przydzielono wagi ważności. Finalnie otrzyma-no wartości ocen w obrębie celów dla obu wariantów. Praca kończy się podsumowaniem.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_274778.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35604

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30e55d2ddef94a19947ef0d92af12766/
URN
urn:pw-repo:WUT30e55d2ddef94a19947ef0d92af12766

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page