Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of financial condition based on CD PROJEKT and 11 BIT STUDIOS

Łukasz Bartosz Martyniuk

Abstract

The main goal of the work is to conduct a detailed financial analysis of CD PROJEKT and 11 BIT STUDIOS in the years 2015-2017. The work consists of three chapters, which are preceded by an introduction. In the introduction, the reasons for choosing the topic were outlined and motivated, and the research question was posed, the main part of the introduction was devoted to familiarizing the reader with the beginnings of the industry in which both analyzed enterprises operate, that is the electronic entertainment market. Next, the goals of the work, the main objective and side goals are outlined. The next part lists the materials used to conduct the analysis being the subject of the work and the methods of research, the correct use of which will allow to achieve the main objective and secondary objectives as well as to answer the research question formulated in the introduction. Further, the scope of work is outlined, which is the financial analysis of CD PROJEKT and 11 BIT STUDIOS in the years 2015-2017. The first chapter is the analysis of the literature on the subject, where in the first subsection the description, essence, methods and scope of financial analysis are described in detail. Next, in the next subchapter, sources of information are described and mentioned, which can be used when creating individual financial analyzes. In the third sub-section, particular elements of the financial statements are characterized: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, changes in equity and characteristics of additional information, where at the beginning each part of the financial statements is characterized and then approximate how to analyze individual elements. The next section contains indicator methods for assessing the financial condition of enterprises. In the work, the indicators used were divided into groups: profitability ratios, financial liquidity ratios, debt ratios and performance indicators, most of which are described in this sub-chapter to be used later in the work. The subject of the last, fifth subchapter of chapter one are causal methods. The second chapter of the work is titled as a characteristic of the surveyed companies, it contains two subchapters, the first of which contains detailed information about the companies, and the second one describes the current electronic entertainment market. The last, third chapter of the work is the proper analysis of enterprises, there are four subchapters, the vertical and horizontal balance sheet analysis, the initial analysis of the profit and loss account, the initial analysis of the cash flow statement and the ratio analysis. At the end of the work, based on the analyzes carried out, conclusions are formulated, where the answer to the research question formulated in the introduction is formulated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Łukasz Bartosz Martyniuk (FoM) Łukasz Bartosz Martyniuk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena kondycji finansowej na podstawie spółek CD PROJEKT i 11 BIT STUDIOS
Supervisor
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, 11 bit studios, cd projekt, ocena kondycji, analiza wstępna, analiza wskaźnikowa
Keywords in English
financial analysis, 11 bit studios, cd projekt, condition evaluation, preliminary analysis, ratio analysis
Abstract in Polish
Celem głównym pracy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowej przedsiębiorstw CD PROJEKT oraz 11 BIT STUDIOS w latach 2015-2017. Praca składa się z trzech rozdziałów, które poprzedzone są wstępem. We wstępie zostały nakreślone oraz umotywowane powody związane z wyborem tematu, a także postawione zostało pytanie badawcze, główna część wstępu poświęcona została na przybliżenie czytelnikowi początków kształtowania się branży, w której operują oba analizowane przedsiębiorstwa, czyli rynku elektronicznej rozrywki. Następnie zostają nakreślone cele pracy, cel główny oraz cele poboczne. W kolejnej części wymienione zostają materiały użyte do przeprowadzenia analizy będącej tematem pracy oraz metody badań, których poprawne wykorzystanie pozwoli na zrealizowanie zawartego celu głównego oraz celi pobocznych, jak i odpowiedzenie na sformułowane we wstępie pracy pytanie badawcze. Dalej nakreślony zostaje zakres pracy, którym jest analiza finansowa przedsiębiorstw CD PROJEKT i 11 BIT STUDIOS w latach 2015-2017. Rozdział pierwszy to analiza literatury przedmiotu, gdzie w podrozdziale pierwszym zostały szczegółowo opisane, istota, metody i zakres analizy finansowej. Następnie w podrozdziale drugim opisane i wymienione zostają źródła informacji, które mogą zostać użyte podczas tworzenia poszczególnych analiz finansowych. W podrozdziale trzecim scharakteryzowane zostają poszczególne elementy sprawozdania finansowego, są to kolejno: bilans, rachunek zysków i start, rachunek przepływów pieniężnych, charakterystyka zmian w kapitale własnym oraz charakterystyka informacji dodatkowej, gdzie na początku każda część sprawozdania finansowego zostaje scharakteryzowana, a następnie zostaje przybliżony sposób w jaki należy analizować poszczególne elementy. W następnym podrozdziale zawarte zostały metody wskaźnikowe oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. W pracy użyte wskaźniki zostały podzielone na grupy: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki sprawności działania, z których większość opisana w tym podrozdziale użyta zostaje w późniejszej części pracy. Tematem ostatniego, piątego podrozdziału, rozdziału pierwszego są metody przyczynowe. Rozdział drugi pracy zatytułowany został jako charakterystyka badanych spółek, zawiera on dwa podrozdziały z której pierwszy zawiera szczegółowe informacje na temat spółek, a w drugim został scharakteryzowany obecny rynek elektronicznej rozrywki. Ostatnim, trzecim rozdziałem pracy jest analiza właściwa przedsiębiorstw, zawarte zostały tam cztery podrozdziały, pionowa i pozioma analiza bilansu, wstępna analiza rachunku zysków i strat, wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych oraz analiza wskaźnikowa. Na końcu pracy, na podstawie przeprowadzonych analiz, sformułowane zostają wnioski, gdzie zawarta zostaje odpowiedź na sformułowane we wstępie pytanie badawcze.
File
  • File: 1
    Analiza_i_ocena_kondycji_finansowej_na_podstawie_spółek_CD_PROJEKT_i_11_BIT_STUDIOS_pL_WZ_Martyniuk_Łukasz_286051.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29589

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30c0a7042fdf4d86adda3c4c83eef89c/
URN
urn:pw-repo:WUT30c0a7042fdf4d86adda3c4c83eef89c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page