Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to describe and improve the processes occurring in a medium-sized IT company

Radosław Jan Karpiński

Abstract

The aim of the thesis is a project to describe and improve the processes occurring in a medium-sized enterprise in the IT industry. The enterprise deals in particular with the automation of business processes on a corporate scale. However, as in any company, there are a number of basic processes that are performed with high frequency. The improvement of these processes may be associated with a reduction of the time necessary to handle a given process, which in parallel means saving certain savings. The thesis describes the processes prevailing in an IT company and several of them were assessed in terms of maturity according to the ISO 33000 family standards. The processes after receiving the evaluations were analysed and, as a result, a proposal to improve the management process was made. It was concluded that the surveyed IT company still has a poor communication level at the level of digital information, despite significant computerization. There is a spread of data in them, data is sent to unsuitable employees. Design data is mostly distributed by e-mail and is not available in one project repository, a collective database. Although management is being improved, it is done in a way that is not as effective as it is assumed in the training. When searching for information and conducting analyses, queries are directed, which often require aggregating functions that usually process a large part of the collected data. Many of the queries and reports used in most databases are simple aggregations based on predefined parameters. However, the data is not additionally updated each time new data goes to the database. It is a key weakness of the communication process. Improvement in this area must concern constant improvement at the level of information flow. The research results indicate the need to improve communication activities related to the transmission and provision of data in digital form. Improvement in the form of implemented processes requires activities related to the management of information flow according to standards, quality and safety. The improvement processes must be carried out with the involvement of all employees. The effect of the improvement of activities is the implementation in the company of systems that support access to information sources, access to which is limited by the SMS code to the employee. At ABC, access to the company's information resources is available only at the company's headquarters due to security policy. Therefore, it was proposed to create an SMS authorization system for overriding the level of remote access security for employees and thus communication will be more efficient. This solution will reduce time, reduce operating costs and increase efficiency, as confirmed by the analysis based on ISO / IEC 15504 and ISO / IEC 33020.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Jan Karpiński (FoM) Radosław Jan Karpiński,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt opisania i doskonalenia procesów w średniej wielkości firmie informatycznej
Supervisor
Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt, proces, doskonalenie, opisanie
Keywords in English
project, process, improvement , description
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt opisania i doskonalenia procesów występujących w średniej wielkości przedsiębiorstwie z branży IT. Owe przedsiębiorstwo zajmuje się w szczególności automatyzacją procesów biznesowych na skalę korporacyjną. Jednak jak w każdej firmie istnieje szereg podstawowych procesów, które są wykonywane z dużą częstotliwością. Usprawnienie tych procesów może wiązać się ze zmniejszeniem czasu niezbędnego na obsługę danego procesu, co równolegle oznacza zachowanie pewnych oszczędności. W pracy opisano procesy panujące w firmie informatyczne i również kilka z nich poddano ocenie pod względem dojrzałości według norm z rodziny ISO 33000. Procesy po otrzymaniu ocen, zostały przeanalizowane i w efekcie powstała propozycja udoskonalenia procesu zarządzania. Postawiono wnioski, że badane przedsiębiorstwo z branży informatycznej nadal mimo znacznej komputeryzacji cechuje się niedostatecznie dobrym poziomem komunikacji na poziomie przekazywana informacji drogą cyfrową. Występuje w nich rozproszenie danych, dane są wysyłane do nieodpowiednich pracowników. Dane projektowe są najczęściej rozprowadzane przez e-mail i nie są dostępne w jednym repozytorium projektu, zbiorczej bazie danych. Przeprowadza się wprawdzie doskonalenia zarządzania, ale czyni się to w sposób nie na tyle efektywny jak zakładają szkolenia. Przy wyszukiwaniu informacji i przeprowadzaniu analiz kierowane są zapytania, które wymagają bardzo często funkcji agregujących, przetwarzających zwykle dużą część zebranych danych. Wiele zapytań i raportów stosowanych w większości baz, to proste agregacje bazujące na predefiniowanych parametrach. Dane nie są jednak dodatkowo aktualizowane za każdym razem, gdy nowe dane trafiają do bazy. Stanowi kluczową słabą stronę procesu komunikacji. Usprawnienie w tym zakresie musi dotyczyć stałego doskonalenia na poziomie przepływu informacji. Wyniki badań wskazują na konieczność doskonalenia działań w zakresie komunikacji związanej z przesyłaniem i udostępnianiem danych w formie cyfrowej. Poprawa w postaci realizowanych procesów wymaga działań związanych z zarządzaniem przepływem informacji zgonie z normami, jakości i bezpieczeństwa. Procesy usprawnienia muszą przy tym zostać przeprowadzone przy angażowaniu wszystkich pracowników. Efektem usprawnienia działań jest wdrożenie w firmie systemu obsługujące dostęp do źródeł informacyjnych, do których dostęp ogranicza dla pracownika uwierzytelnienie kodem SMS. W firmie ABC dostąp do zasobów informacyjnych firmy jest dostępny tylko w siedzibie firmy ze względu na polityką bezpieczeństwa. Dlatego zaproponowano utworzenie systemu autoryzacji sms dla zawyżenia poziomu bezpieczeństwa dostępu zdalnego dla pracowników i dzięki temu komunikacja będzie sprawniejsza. Rozwiązanie to zapewni redukcję czasu, redukcja kosztów operacyjnych i podwyższenie efektywności, co potwierdziła analiza przeprowadzona w oparciu o normy ISO/IEC 15504 i ISO/IEC 33020.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Karpinski_Radoslaw_251120.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32047

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3088818ccf9c4eb28015a51e73c51f29/
URN
urn:pw-repo:WUT3088818ccf9c4eb28015a51e73c51f29

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page