Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization of passenger rail services on the section Białystok - Ełk

Krystyna Gniedziejko

Abstract

The purpose of the thesis was to prepare a project for the organization of passenger rail transport on the section Białystok - Ełk. The effect of the project should be improvement of the quality of raill passenger transport, thanks to better matching of transport services to the transport needs occurring on the examined section. In the first chapter, the region including the examined section being fragment of the railway line No. 38, is characterized. In addition, there have been analyzed factors which are generating the demand for passenger transport. Types of transport that are competitive to rail, available on the segment Białystok – Ełk, were also discussed. The second chapter contains the characteristics of the railway infrastructure on the section Białystok - Ełk. There have been presented all exploitation points located on this section. What is more, each rail station has been additionally described. The chapter also lists the rail vehicles used to conduct passenger rail transport on the analyzed section. In the third chapter there has been presented the current state of passenger rail transport realized on the examined segment. The existing train timetable has been analyzed. Average values of railway speeds and capacity of the Białystok - Ełk section have also been calculated. The chapter also includes analysis of direct transports carried out on the section under consideration. The fourth chapter includes the original project of the organization of passenger rail transport on the section Białystok - Ełk. The main element of the project is the preparation of a new train schedule. One of the assumptions related to the construction of a new timetable are plans of the section modernization for the needs of the international Rail Baltica railway line. The chapter also contains calculations needed to prepare a new timetable and there have been compared the new organization of train movements with the previous state.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystyna Gniedziejko (FT) Krystyna Gniedziejko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Białystok - Ełk
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, organizacja przewozów, przewozy pasażerskie, transport kolejowy, Białystok, Ełk
Keywords in English
railway, organization of transport, passenger transport, rail transport, Białystok, Ełk
Abstract in Polish
Celem pracy było przygotowanie projektu organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Białystok – Ełk. Efektem wykonania projektu powinna być poprawa jakości kolejowych przewozów pasażerskich, dzięki lepszemu dopasowaniu usług transportowych do występujących na badanym odcinku potrzeb przewozowych. W rozdziale pierwszym scharakteryzowany został region, w którym położony jest badany odcinek, będący częścią linii kolejowej nr 38. Ponadto, analizie poddano czynniki, które generują zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie. Omówione zostały również konkurencyjne do kolei rodzaje transportu dostępne na odcinku Białystok – Ełk. Rozdział drugi zawiera charakterystykę infrastruktury kolejowej odcinka Białystok – Ełk. Przedstawione zostały wszystkie punkty eksploatacyjne, położone na badanym odcinku. Ponadto, każda ze stacji została dodatkowo opisana. W rozdziale wymieniono również pojazdy szynowe, przy pomocy których prowadzone są pasażerskie przewozy kolejowe na odcinku Białystok – Ełk. W rozdziale trzecim ukazany został obecny stan pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku. Analizie poddano istniejący rozkład jazdy pociągów. Obliczono również średnie prędkości pociągów oraz zdolność przepustową odcinka Białystok – Ełk. W rozdziale przeprowadzono również analizę bezpośrednich przewozów, realizowanych na badanym odcinku. Rozdział czwarty zawiera autorski projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Białystok – Ełk. Głównym elementem projektu jest przygotowanie nowego rozkładu jazdy pociągów. Jednym z założeń, związanych ze skonstruowaniem nowego rozkładu jazdy, są plany modernizacji odcinka na potrzeby międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. W rozdziale zawarto również obliczenia potrzebne do przygotowania nowego rozkładu jazdy oraz porównano nową organizację ruchu pociągów ze stanem poprzednim.
File
  • File: 1
    Krystyna_Gniedziejko_-_274637_-_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30919

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT306c49d2db644b6d8d41dd519a29e88e/
URN
urn:pw-repo:WUT306c49d2db644b6d8d41dd519a29e88e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page