Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Emigracje zarobkowe a polski rynek pracy w latach 2005-2015

Patrycja Krystek

Abstract

SUMMARY There is a great variety of markets in market economy. Labour market is one of them. Services of the workforce constitute the object of the exchange on the labour market. Workers offer given services on the market, so they play the part of the seller whereas consumers are units which offer work performance which informs about the demand for the given service. That demand can be determined as the demand for the work. Whereas offers of the operation of the service, can be described as the supply. Thus the mutual influence of these factors causes establishing the size of scale of the interchanged services, as well as their values. The labour market segmentation means its diversity. It is built from other markets, which are distinguished according to certain criteria: on account of the economic sector, geographical reach, occupation, workers’ qualifications. The existing problem on the labour market is unemployment. This phenomenon does not have unambiguous meaning. The given group consists of people who are able and ready for taking up work and who are in an economically productive age. However, despite taking on steps toward working, they do not get job. There are a lot of divisions and types of unemployment. May 2004 Poland joined the European Union what contributed to the change of the form and the structure of the migration. Joining the economic-political association of democratic countries gave the possibility of making free decision about the place of employment amongst given countries which belong to the Europan Union.To understand the process of emigration is making analysis of the profile of an emigrant, it means his age, gender, education and the place of origin. It is very difficult to evaluate the size of the contemporary migration in Poland. It is the result of the disappearance of the administrative migration control as well as the changes of its forms in relation to temporary migrations. The estimation of Polish citizens is also very hard. as it can change because of various factors. The Central Statistical Office estimated that 2320 of Poles were found abroad at the end of 2014. Most of them stayed in Great Britain, Germany, Ireland and Netherlands. What is more, Poles left very willingly to the countries that are outside the Europe e.g.: United States, Canada and Australia. There are a lot of reasons why Polish citizens decide to leave Poland. The main one is looking for a job, desire for raising the standard of living, lack of satisfactory work in Poland, desire for learning and touring the world, more beneficial living conditions, better Health Service, prevailing living conditions in the host country. Massive emigration has also a big influence on the society, its bonds, functioning and lasting families. The influence of the emigration wasn't still enough visible up to the certain time but the problems connected with it have their reflection in social transformations, conflicts and clashes triggered by the sequence of factors.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Patrycja Krystek (KNEiS) Patrycja Krystek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Emigracje zarobkowe a polski rynek pracy w latach 2005-2015
Promotor
Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Monika Burżacka (KNEiS) Monika Burżacka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
rynek pracy, emigracja,imigracja, migracja
Słowa kluczowe w języku angielskim
labour market, emigration, imigration, migration
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie W gospodarce rynkowej funkcjonuje wiele różnych rodzajów rynków. Jednym z nich jest rynek pracy. Usługi siły roboczej stanowią przedmiot wymiany na rynku pracy. Pracownicy oferują dane usługi na rynku, więc odgrywają rolę sprzedawcy. Natomiast konsumentami są jednostki oferujące wykonanie pracy, które informują o zapotrzebowaniu na daną usługę. Owe zapotrzebowanie można określić jako popyt na pracę. Zaś oferty wykonania usługi, jako podaż. Zatem oddziaływanie tych dwóch czynników na siebie powoduje ustalenie wielkości skali realizowanych wymian usług a także ich wartości. Segmentacja rynku pracy oznacza jego różnorodność. Rynek pracy jest zbudowany z innych rynków, które są wyodrębnione według pewnych kryteriów: ze względu na sektor gospodarki, zasięg geograficzny, zawód, kwalifikacje pracowników, pracownika. Problemem istniejącym na rynku pracy jest bezrobocie. Dane zjawisko nie posiada jednoznacznego określenia. Do danej grupy przynależą jednostki posiadające zdolność i gotowość do podjęcia pracy oraz są w wieku produkcyjnym, jednak owej pracy nie otrzymują pomimo podjętych działań. Istnieje wiele podziałów i rodzaj bezrobocia. W maju 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co przyczyniło się do zmiany formy oraz struktury migracji. Przystąpienie do gospodarczo-politycznego związku demokratycznych państw dało możliwość swobodnego podejmowania decyzji o miejscu zatrudnienia w państwach należących do danego związku. Bardzo istotnym zagadnieniem umożliwiającym zrozumienie procesu emigracji jest analiza sylwetki emigranta, na którą składa się wiek, płeć, wykształcenie oraz miejsce pochodzenia. Jednoznaczna ocena rozmiarów współczesnej migracji z Polski jest bardzo trudna, wynika to z zaniku administracyjnej kontroli migracyjnej a także zmian jej form odnośnie migracji czasowych. Skalę emigracji Polaków jest bardzo trudno oszacować, ponieważ może się znacznie zmieniać przez różne czynniki. Główny Urząd Statystyczny oszacował, że za granicą pod koniec 2014 roku znajdowało się 2320 tysięcy obywateli Polski. Najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Holandii. Polacy również chętnie wyjeżdżają do krajów znajdujących się poza Europą. Do danych państw należą: Stany Zjednoczone, Kanada oraz Australia. Powodów, które skłaniają Polaków do wyjazdu z kraju jest wiele. Głównym powodem jest poszukiwanie pracy, chęć podniesienia standardu życia, brak satysfakcjonującej pracy w Polsce, chęć poznawania oraz zwiedzania świata, korzystniejsze warunki socjalne, bardziej atrakcyjna służba zdrowia, panujące warunki życia w kraju przyjmującym. Masowa emigracja również ma bardzo duży wpływ na społeczeństwo, na ich więzi, trwanie rodzin, funkcjonowanie społeczeństwa. Wpływ emigracji nie był jeszcze dość widoczny do pewnego czasu, jednakże problemy z nią powiązane mają swoje odzwierciedlenie w przemianach społecznych, konfliktach oraz spięć wywołanych przez szereg czynników.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Patrycja Krystek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11337

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3022ae563d174805bdbe3fc2d668134f/
URN
urn:pw-repo:WUT3022ae563d174805bdbe3fc2d668134f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony