Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the effectiveness of air purification in selected educational facilities in Warsaw

Justyna Ewa Sawicka

Abstract

The diploma thesis entitled "Analysis of the effectiveness of air purification in selected educational facilities in Warsaw" was aimed at assessing the effectiveness of the work of air purification devices that were in selected kindergartens in Warsaw. This diploma paper contains a description of sources of air pollution emission with specific chemical compounds. Data on the share of emission sources was obtained from the study of the National Center for Emissions Management and Balancing, National emission balance for SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, dust, heavy metals and POPs for the years 2015 - 2016 in the SNAP classification system Synthetic report. It also contains information on the functioning of the State Environmental Monitoring and describes the state of air in Poland and Warsaw. Data on air quality in Poland were provided by the study "Air quality in Poland in 2016 in the light of the results of measurements carried out as part of the State Environmental Monitoring" carried out by the Environmental Protection Inspectorate. The information needed to assess air quality in Warsaw was taken from the study of the Voivodship Inspectorate for Environmental Protection in Warsaw, whose title was "Annual Air Quality Assessment in the Mazowieckie Voivodeship Report for 2016. The paper contains a chapter in which the ventilation systems of buildings are described and how air pollution penetrates the interior of buildings. Internal sources of air pollution have also been described. The research part contains information on the location of measurement stations, a description of these positions and a description of the devices used to make measurements. Data that were obtained during the tests were illustrated by presenting them in the form of diagrams. It showed how air cleaners affect the concentration of dust pollutants in rooms where pre-school children spend a maximum of ten hours a day. The test results confirm the fact that air purifiers positively influenced the air quality in the rooms in which they were located, even when the windows were opened during measurements. The analysis of the measurements showed that concentrations of particulate pollutants inside buildings where people are in groups may be higher than concentrations of particulate pollutants outside of these buildings, where vehicle traffic takes place.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Ewa Sawicka (FEE) Justyna Ewa Sawicka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza skuteczności oczyszczania powietrza w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Warszawy
Supervisor
Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mariusz Rogulski (FEE/DISEQR) Mariusz Rogulski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
oczyszczanie powietrza, zanieczyszczenia powietrza, placówki edukacyjne, powietrze, jakość powietrza, jakość powietrza wewnątrz budynków, stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
Keywords in English
air cleaning, air pollution, educational institution, air, air quality, indoor air quality, concentrations of pollutants in the air
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pod tytułem ”Analiza skuteczności oczyszczania powietrza w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Warszawy” miała na celu ocenę skuteczności pracy urządzeń do oczyszczania powietrza, które znajdowały się w wybranych przedszkolach na terenie Warszawy. W niniejszej pracy zawarto opis źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza konkretnymi związkami chemicznymi. Dane dotyczące wielkości udziału źródeł emisji uzyskano z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015 - 2016 w układzie klasyfikacji SNAP Raport syntetyczny. Zawarto w niej również informacje dotyczące funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska oraz opisano stan powietrza w Polsce oraz w Warszawie. Danych dotyczących jakości powietrza w Polsce dostarczyło opracowanie ”Jakość powietrza w Polsce w roku 2016 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” wykonane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Informacje potrzebne do oceny jakości powietrza w Warszawie zaczerpnięto z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, którego tytuł brzmiał „Roczna Ocena Jakości Powietrza W Województwie Mazowieckim Raport Za Rok 2016. W pracy zawarty jest rozdział, w którym opisane są systemy wentylacji budynków oraz w jaki sposób zanieczyszczenia powietrza przenikają do wnętrza budynków. Opisane zostały również wewnętrzne źródła zanieczyszczeń powietrza. Część badawcza zawiera informacje dotyczące lokalizacji stanowisk pomiarowych, opis tych stanowisk oraz opis urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Zobrazowano dane, które zostały uzyskane podczas przeprowadzanych badań, poprzez przedstawienie ich w postaci wykresów. Uwidoczniło to jak oczyszczacze powietrza wpływają na stężenia zanieczyszczeń pyłowych w salach, gdzie dzieci przedszkolne spędzają czas sięgający maksimum dziesięciu godzin dziennie. Wyniki badań potwierdzają fakt, że oczyszczacze powietrza pozytywnie wpłynęły na jakość powietrza w pomieszczeniach, w których były zlokalizowane, nawet, gdy podczas pomiarów otwierane były okna. Analiza pomiarów wykazała, że stężenia zanieczyszczeń pyłowych wewnątrz budynków, w których ludzie przebywają grupami, mogą być wyższe niż stężenia zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz tych budynków, gdzie m.in. odbywa się ruch pojazdów.
File
  • File: 1
    269520_Justyna_Sawicka_Analiza_skuteczności_oczyszczania_powietrza.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26063

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT301c3fc2cc044483b426c33f0a8532eb/
URN
urn:pw-repo:WUT301c3fc2cc044483b426c33f0a8532eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page