Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of an IT system supporting customer service in a dental clinic

Marcin Aleksander Wierzbicki

Abstract

The purpose of the work is to develop a project of an IT system supporting customer service in a dental clinic. The implemented system should improve the quality of services provided in the clinic, by facilitating and accelerating the activities related to registration and service of patients, facilitating doctors to keep medical records, facilitating the management of the clinic and its resources. The work includes a description of the clinic's operation scheme and its resources, analysis of basic concepts and issues in the field of IT system design and a description of the methods of its implementation, system design and project evaluation. The scope of design work includes the analysis of functional and non-functional requirements, compliance and ergonomics that the system should meet. In addition, it contains models and diagrams of the system structure using a unified UML modeling language, database structure and graphical outline of user interfaces. Initial guidelines for system implementation and testing as well as estimated project costs were also presented. The last stage of the work is the economic evaluation of the project. The assessment was made both in financial terms using the method of updated net worth as well as in non-financial terms using the method of strategic scorecards. The project has shown that the changes will have a positive impact on work at the dental clinic by streamlining and shortening activities related to patient service as well as facilitating access to information and control of resources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Aleksander Wierzbicki (FoM) Marcin Aleksander Wierzbicki,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspierającego obsługę klienta w klinice stomatologicznej
Supervisor
Ewa Górska (FoM/CIE) Ewa Górska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Górska (FoM/CIE) Ewa Górska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Jerzy Lewandowski (FoM/CIE) Jerzy Lewandowski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt, system informatyczny, klinika stomatologiczna, projektowanie obiektowe
Keywords in English
design, IT system, dental clinic, object-oriented design
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie projektu informatycznego systemu wspomagającego obsługę klienta w klinice stomatologicznej. Realizowany system powinien poprawić jakość świadczonych usług w klinice, poprzez ułatwienie i przyspieszenie czynności związanych z rejestracją i obsługą pacjentów, ułatwienie lekarzom prowadzenia dokumentacji medycznej, ułatwienie zarządzania kliniką i jej zasobami. Praca obejmuje opis schematu działania kliniki oraz jej zasobów, analizę podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu projektowania systemu informatycznego oraz opis metod jego realizacji, projekt systemu oraz ocenę projektu. Zakres prac projektowych obejmuje analizę wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, zgodności oraz ergonomii, które system powinien spełniać. Ponadto zawiera modele i diagramy struktury systemu z wykorzystaniem zunifikowanego języka modelowania UML, strukturę bazy danych oraz graficzny zarys interfejsów użytkownika. Zaprezentowane zostały również wstępne wytyczne odnośnie implementacji i testowania systemu oraz szacunkowe koszty przedsięwzięcia. Ostatnim etapem pracy jest ocena ekonomiczna projektu. Oceny dokonano zarówno pod kątem finansowym przy użyciu metody zaktualizowanej wartości netto, jak również pod kątem niefinansowym wykorzystując metodę strategicznych kart wyników. Projekt wykazał, że przeprowadzone zmiany spowodują pozytywny wpływ na pracę w klinice stomatologicznej poprzez usprawnienie i skrócenie czynności związanych z obsługą pacjentów a także ułatwienie dostępu do informacji i kontroli zasobów.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Wierzbicki_Marcin_195900.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35846

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2fa1e69db56545b19df797a552435b08/
URN
urn:pw-repo:WUT2fa1e69db56545b19df797a552435b08

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page