Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Interactive sailing and tourist map of the Węgorzewo-Ruciane Nida waterway

Agata Zofia Wyczesany

Abstract

The purpose of this thesis is an elaboration of an interactive sailing and tourist map of the waterway from Węgorzewo to Ruciane-Nida. This is the area of the Great Masurian Lakes, where picturesque lakes have been serving sailors for years. The first stage of the thesis was to obtain data, in this case BDOT10k, which best suited the needs of the project, followed by the selection of layers. The next stages involved selection and generalization of the layers, choice of symbols and labels, after which the database was updated and new layers created, this included vectorization. Furthermore, different visibility scales were used, in order to make the interactive map easy to read, this included the visibility of layers and labels. The project and related steps were implemented using ESRI's program, ArcMap. The thesis consists of several basic parts. The first chapter focuses on the essence of the sailing map and on sailing itself - the culture and sailing rules as well as safety on the water. The next chapter discusses the characteristics of the chosen area, briefly presenting lakes, elements of nature and important objects on the water, such as ports, water gates, canals and shallows. Third chapter is devoted to the essence of the map and its interactivity and it discusses the issues related to its destiny. This is followed by the implementation of the project, that is, everything that was connected to the development of the map, from the method of obtaining data to the selection of cartographic signs. As a result of the above activities, an interactive sailing and tourist map was created und published using ArcReader.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Zofia Wyczesany (FGC) Agata Zofia Wyczesany,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Interaktywna mapa żeglarsko-turystyczna szlaku wodnego Węgorzewo-Ruciane Nida
Supervisor
Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa, żeglarstwo, mapa żeglarsko-turystyczna, Mazury, Wielkie Jeziora Mazurskie, kartografia
Keywords in English
Keywords: map, sailing, sailing and tourist map, Masuria, Great Masurian Lakes, cartography
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie interaktywnej mapy żeglarsko-turystycznej na szlaku wodnym od Węgorzewa do Rucianego-Nidy. Jest to obszar Wielkich Jezior Mazurskich, na którym znajdują się malownicze jeziora, służące od lat żeglarzom. Pierwszym etapem pracy było pozyskanie danych, w tym przypadku BDOT10k, który najbardziej odpowiadał potrzebom projektu, następnie wybór i selekcja warstw. W kolejnych etapach przeprowadzono selekcje, generalizację, symbolizację i etykietowanie, oraz aktualizację bazy danych, stworzenie nowych warstw, w tym również wektoryzację. Na potrzeby interaktywności mapy zastosowano różne skale widoczności, w tym skale widoczności warstw i etykiet. Projekt i związane z nim procesy zostały wykonane za pomocą programu ArcMap firmy ESRI. Praca składa się z kilku zasadniczych części. W pierwszej skupiono się na istocie mapy w żeglarstwie oraz na samym żeglarstwie, kulturze i zasadach żeglarskich oraz bezpieczeństwie na wodzie. W kolejnej części omówiono charakterystykę opracowywanego terenu, krótko przedstawiając jeziora, przyrodę i obiekty istotne na wodzie, takie jak porty, śluzy, kanały, czy też mielizny. Następny rozdział poświęcony jest istocie mapy i jej interaktywności oraz omówieniu zagadnień związanych z jej przeznaczeniem tematycznym. Kolejnym dużym rozdziałem jest realizacja projektu czyli wszystko co z wykonywaniem mapy było związane, od sposobu pozyskania danych po dobór znaków kartograficznych. W wyniku powyższych działań powstała interaktywna mapa żeglarsko-turystyczna opublikowana w programie ArcReader.
File
  • File: 1
    Praca-inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28515

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f8bf1185b7a481c9a6bd47b7a68ab31/
URN
urn:pw-repo:WUT2f8bf1185b7a481c9a6bd47b7a68ab31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page