Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SOCIAL SECURITY STRATEGY IN THE REPUBLIC OF POLAND

Marlena Zalewska

Abstract

Social security is an important part of the whole national security system. The subject of my thesis is social security in the Republic of Poland. In particular, the work concerns the overall structure of social security. These were discussed the main factors that create the security of the social dimension. Social security was also discussed in the context of the organization of the social security system of the state. Particular attention has been paid to the role of the state and non-governmental organizations. A sense of social security may be vulnerable to the adverse factors, called social threat. Regarding the risks of social security has been dedicated to the third chapter of this work. To illustrate the problem of social threat, it was made the analysis of statistical data relating to the risks of social security. The fourth chapter is presented Strategy for the Development of Human Capital in 2020 as one of the strategies, which refers to social issues. Is the answer to the problem of threats to social security. Considerations in the thesis are designed to increase the importance of social security in the whole national security system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Zalewska (FASS) Marlena Zalewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Strategia bezpieczeństwa społecznego Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo społeczne, organizacja bezpieczeństwa społecznego, państwo, organizacje pozarządowe, strategia, zagrożenia społeczne
Keywords in English
social security, social security organization, polity, non-governmental organizations, strategy, social threats
Abstract in Polish
Bezpieczeństwo społeczne to istotny element całego systemu bezpieczeństwa narodowego. Tematem mojej pracy jest bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności praca dotyczy ogólnej struktury bezpieczeństwa społecznego. Omówione zostały główne czynniki, które kształtują bezpieczeństwo w wymiarze społecznym. Bezpieczeństwo społeczne zostało również omówione w kontekście organizacji systemu bezpieczeństwa społecznego państwa. Szczególna uwaga została poświęcona roli państwa i organizacji pozarządowych. Poczucia bezpieczeństwa społecznego może być narażone na negatywne czynniki, zwane zagrożeniami. Kwestii zagrożeń bezpieczeństwa społecznego został poświęcony rozdział trzeci niniejszej pracy. Aby zobrazować problematykę zagrożeń społecznych, została dokonana analiza danych statystycznych odnoszących się do zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. W rozdziale czwartym została przedstawiona Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jako jedna ze strategii, która odnosi się do kwestii społecznych. Jest odpowiedzią na problem zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego. Rozważania w niniejszej pracy mają za zadanie zwiększyć rangę bezpieczeństwa społecznego w całym systemie bezpieczeństwa narodowego.
File
  • File: 1
    Marlena_Zalewska_263310.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13102

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2efe52e78382486fb4b62ccaee4e8ea6/
URN
urn:pw-repo:WUT2efe52e78382486fb4b62ccaee4e8ea6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page