Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

LAPIDARIUM IN WARSAW - EXHIBITION SPACE FOR OBJECTS FOUND ON A BOTTOM OF VISTULA

Barbara Magdalena Barnat

Abstract

The designed building is located on the Vistula riverside, in the boulevards by the river in Warsaw. The structure is located in the downtown, in the close neighbourhood of the Old and New Town and the Fountain Park. The building is in direct proximity to the river. It is a single-storey building, mostly located underground. Access to the building is through the courtyard, where observer can see a reconstruction of a historic staircase. It connects the interior of the building with existing spaces. In addition, the object level -1 combines both the level of promenade over the boulevard and the area bus stops, thanks to this solution building allows its to the use of people with disabilities. The main function of the object is locating the lapidary inside. In the lapidary there is an exhibition space for objects found on the bottom of the river. Additional features that complement the planned space are thermal baths, a restaurant and a toilet for boulevard users. Restaurant space allows users to rest in the summer and warm up in winter, also filling the gap between existing the missing functionality into the old boulevards. Design space of a thermal baths is an escape from everyday fast lifestyle, lets calm down and relax in the city center. User of a space has the opportunity to enjoy the green and natural right bank of the Vistula, observe changes betheen different amount of water and associating with stone treasures from the bottom of the river. Historic architectural elements made of stone on the exhibition are the objects from the seventeenth century. There are elements of cannons and cannonballs, historical obelisks, floors and fragments of facades, fountains, sculptures coming mainly from the area of Kazimierzowski Palace. User of the space is able to interact with the surroundings stone elements from the bottom of the Vistula. During the process of interaction witch extremely heavy stone objects that lay at the bottom of hundreds of years - fascination is born. Each visitor can touch those stones and explore the traces of time, which have already been marked by the passage of time. Designed object fits in the environment, does not rise above the boulevard, is an extension and supplement of missing features in the concrete space of boulevard. Form of the building is a combination of glass and reinforced concrete. It is simple and minimalist, it is a background for the "treasures" from the bottom of the river. The glass wall of the building is significant and clearly visible from the other side, which may intrigue and encourage to explore the connections between the city and the Vistula River.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Magdalena Barnat (FA) Barbara Magdalena Barnat,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
LAPIDARIUM W WARSZAWIE - PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA DLA OBIEKTÓW ODNALEZIONYCH NA DNIE WISŁY
Supervisor
Piotr Kudelski (FA) Piotr Kudelski,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001352/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA) Piotr Hardecki,, Faculty of Architecture (FA) Piotr Kudelski (FA) Piotr Kudelski,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
restauracja, termy, szkło, ściana szklana, rzeka, budynek term, lapidarium, przestrzeń ekspozycyjna, ekspozycja
Keywords in English
restaurant, thermal baths, glass, glass wall, river, building term, lapidary, exhibition space, exhibition
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest obiekt zlokalizowany nad rzeką Wisłą, na terenie bulwarów wiślanych w Warszawie. Obiekt znajduje się na terenie Śródmieścia, w niedalekim otoczeniu od Starego i Nowego Miasta oraz Parku Fontann. Budynek sąsiaduje bezpośrednio z rzeką. Jest to budynek jednokondygnacyjny, w większości znajdujący się pod ziemią. Dostęp do obiektu prowadzi przez dziedziniec, na którym odtworzona jest historyczna klatka schodowa. Łączy on wnętrze budynku z użytkowanymi dotąd przestrzeniami. Ponadto obiekt łączy poziom -1 zarówno z poziomem spacerowego ciągu bulwaru, jak i z terenem przystanków autobusowych, umożliwiając tym samym użytkowanie przestrzeni osobom niepełnosprawnym ruchowo. Główna funkcja w obiektu to zlokalizowanie w nim lapidarium, czyli przestrzeni ekspozycyjnej dla obiektów odnalezionych na dnie Wisły. Dodatkowymi funkcjami, jakie dopełniają projektowaną przestrzeń są termy oraz restauracja i ogólnodostępna toaleta dla użytkowników bulwaru. Przestrzeń restauracji pozwala użytkownikom na odpoczynek latem i ogrzanie się zimą, wprowadza również brakujące funkcje na teren starych bulwarów. Projektowana przestrzeń term jest odskocznią od codziennego szybkiego trybu życia, pozwala wyciszyć się i odpocząć w centrum miasta. Użytkownik ma możliwość podziwiania zielonego i naturalnego prawego brzegu Wisły, zmian wysokości wody oraz obcowania z kamiennymi skarbami wyłowionymi z dna rzeki. Eksponowane historyczne, kamienne elementy architektoniczne, to obiekty pochodzące z XVII wieku. Są to elementy armat i kul armatnich, historycznych obelisków, posadzek oraz fragmenty elewacji, fontann, rzeźb pochodzących głównie z terenu Pałacu Kazimierzowskiego. Poprzez możliwość interakcji we wnętrzach obiektu z odnalezionymi na dnie Wisły elementami architektury – które zostały skradzione podczas Potopu Szwedzkiego – rodzi się tajemnicza fascynacja niezwykle ciężkimi kamiennymi obiektami, które leżały na dnie setki lat. Każdy odwiedzający może ich dotknąć i zbadać ślady czasu, jakimi zostały już naznaczone. Projektowany obiekt wpisuje się w otoczenie, nie wznosi się ponad bulwar, stanowi jego przedłużenie oraz uzupełnienie w przypadku brakujących funkcji betonowej przestrzeni. Forma budynku składa się z połączenia szkła i żelbetu, jest prosta i minimalistyczna, przez co na pierwszym planie w każdym ujęciu pojawiają się „skarby” wyłowione z dna rzeki. Szklana ściana budynku jest znacząca i dobrze widoczna z drugiego brzegu, co może intrygować i zachęcać do odkrywania połączeń między miastem i Wisłą.
File
  • File: 1
    255841_inz_OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11396

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ef5fb1d7af84bdbaac470473d14aef8/
URN
urn:pw-repo:WUT2ef5fb1d7af84bdbaac470473d14aef8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page