Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of air pollution with particulate matter PM<sub>10</sub> i PM<sub>2,5</sub> on human’s health and development of respiratory diseases

Anna Maria Piórkowska

Abstract

The aim of this thesis is to describe the influence of air pollution with particulate matter PM10 and PM2,5 on human’s health and development of respiratory diseases. The thesis consists of theoretical part and the analysis of data. The theoretical part includes descriptions of the main sources of particulate matter and factors that affect on particulate matter’s movement. There is also a chapter where the negative impact of air pollutants on human’s health is described based on scientific literature. Other factors which have an impact on respiratory diseases incidence or intensifications of the symptoms are also included in the thesis. To determine the influence of air pollution with particulate matter PM10 and PM2,5 on human’s health an analysis of the data was performed. It contained the information about the number of patients, who went to medical facilities with bronchial asthma or chronic obstructive pulmonary disease symptoms. The data regarded two cities for comparison. Both cities have nearly the same number of inhabitants, but different concentration of particulate matter in the air. Olsztyn was chosen as the city with low concentration of particulate matter and Zabrze was chosen as the city with very high concentration of PM10 and PM2,5. Data which includes height of PM10 and PM2,5 concentration came from measuring stations which measure the concentration of a few air pollutants in the city. Charts presenting the courses of particulate matter concentration changes are included. Additionally a few charts were made to find a relation between increase of particulate matter concentration and rising number of patients with respiratory diseases. Also statistical parameters were calculated to present trends of changes of those values. Analysis of the impact of particular matter on growth of the number of patients with respiratory diseases were made for PM10 and PM2,5 separately. This was necessary, because both PM10 and PM2,5 cause various health effects. To establish impact of air pollution with particular matter on health and respiratory system, the comparison of the number of patients in both cities were made. This comparison was supposed to exhibit, if inhabitants of the city with higher concentration of particular matter in the air, fall ill with respiratory diseases more often than inhabitants of the city with lower concentration of this pollutant. Analysis that were carried out proved that the increased concentration of PM10 and PM2,5 in the air cause the rise of the number of patients with bronchial asthma or chronic obstructive pulmonary disease symptoms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Maria Piórkowska (FEE) Anna Maria Piórkowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 na zdrowie ludzi oraz rozwój chorób układu oddechowego
Supervisor
Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-08-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Rogulski (FEE/DISEQR) Mariusz Rogulski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Artur Jerzy Badyda (FEE/DISEQR) Artur Jerzy Badyda,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
stężenie pyłów, PM10, PM2,5, zanieczyszczenie powietrza, astma oskrzelowa, przewlekłe obturacyjne choroby płuc
Keywords in English
particular matter concentration, PM10, PM2,5, air pollution, bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease
Abstract in Polish
Tematem pracy był wpływ pyłu PM10 i PM2,5 zawieszonego w powietrzu na zdrowie ludzi oraz na rozwój chorób układu oddechowego. Celem pracy było natomiast określenie wpływu pyłów zawieszonych na zdrowie ludzi oraz na zachorowalność na choroby układu oddechowego. Najpierw zostały opisane najważniejsze źródła pochodzenia pyłów oraz czynniki wpływające na szybkość przemieszczania się pyłów. Udokumentowany negatywny wpływ zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie ludzi został opisany w rozdziale teoretycznym w oparciu o literaturę naukową. W pracy opisane zostały, również inne czynniki, poza zanieczyszczeniami pyłowymi wpływające na nasilenie objawów lub rozwój chorób układu oddechowego. W celu ustalenia wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie oraz na zachorowalność na choroby układu oddechowego wykonano analizę danych z NFZ zawierających informację o liczbie pacjentów, którzy zgłosili się w 2017 roku do placówek medycznych z objawami astmy oskrzelowej lub przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, porównując dane dla dwóch miast. Oba miasta mają zbliżoną liczbę ludności, różnią się jednak wielkością stężenia pyłu PM10 oraz PM2,5. Do analizy wybrano Olsztyn, jako miasto o niskim stężeniu pyłów, oraz Zabrze, jako miasto z wysokim stężeniem pyłów. Dane o wysokości stężenia pyłów pochodziły ze stacji pomiarowych mierzących wysokość stężeń zanieczyszczeń powietrza w danym mieście. Wykonano wykresy przedstawiające przebieg zmian wielkości stężeń zarówno dla PM10 jak i PM2,5. Dodatkowo w celu znalezienia zależności pomiędzy wzrostem stężenia pyłów oraz wzrostem liczby pacjentów z objawami chorób układu oddechowego wykonano wykresy tych zależności oraz obliczono parametry statystyczne opisujące tendencje zmian tych wartości. Analizę wpływu zanieczyszczeń pyłowych na wzrost liczby pacjentów z chorobami układu oddechowego wykonano osobno dla pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5. Wynika to z różnicy skutków zdrowotnych wywoływanych przez te pyły. W celu ustalenia wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie oraz układ oddechowy wykonano porównanie liczby pacjentów w obu miastach. Porównanie to miało za zadanie wykazanie czy mieszkańcy miasta z wyższym stężeniem pyłów w powietrzu częściej chorują na choroby układu oddechowego. Przeprowadzona analiza potwierdziła wpływ wzrostu stężenia pyłów na wzrost liczby pacjentów z objawami astmy lub POChP.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inż_Anna_Piórkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32587

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e90925ac95b466da3890bec87f88722/
URN
urn:pw-repo:WUT2e90925ac95b466da3890bec87f88722

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page