Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and evaluation of human resources management in a small family business on the example of the company X

Magdalena Marchewa

Abstract

The subject of my work is the analysis and evaluation of human resources management in a small family business on the example of the company X. The company has existed since 1996 and was established by the initiative of the current manager. The entrepreneur dedicated his savings to the development of family business and together with his spouse, he created a place for rest and social meetings. The company rents holiday houses on the outskirts of a small town in the Mazowieckie Voivodeship. On the basis of a detailed analysis of the literature on human resources management in small enterprises, with particular emphasis on family businesses, a basic knowledge and general understanding of the area mentioned above was obtained. Scrupulous literature research on the subject helped for a professional approach to the subject of human resources management in a small family business. The aim of the work was to analyse the functioning of company X in the context of personnel management. The analysis was made by conducting an anonymous online survey among former and current employees of company X. The survey was aimed at examining the opinions of respondents on the functioning of family businesses in Poland, based on their experience gained while working in company X. Additionally, with the use of an interview with employees, valuable information on the treatment of subordinates was collected. In order to obtain true, objective data, the interview was performed with both a relative and an unrelated employee of the employer. In order to understand the problems faced by the owner-manager of family businesses on a daily basis, the interview was carried out with him/her. Comprehensive answers from the entrepreneurs allowed to describe the problems and responsibilities of the person managing the subordinates, most of whom are close, related or familiar. With the use of conducted research, information on the recruitment and selection processes in company X, adaptation of employees to new tasks and organizations, motivation and development of subordinates and the method of remuneration of employees were obtained. By the comparison of the obtained results with the knowledge gained during the analysis of the literature on the subject, basic errors in human resources management in the family company X were pointed out. On the basis of this information an objective assessment of the company in the context of human resources management was made. There were sought solutions, that could easily have a positive impact on improving the quality of human resources management in the described company, paying attention to subsequent inaccuracies and undesirable behaviours on the part of the manager.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Marchewa (FoM) Magdalena Marchewa,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy X
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ludźmi, zarzadzanie personelem, firma rodzinna, mała firma, zarządzanie małą firmą.
Keywords in English
human resources management, subordinates management, family business, small company, small family business management.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie rodzinnej na przykładzie firmy X. Firma istnieje od 1996 roku i powstała z inicjatywy obecnego kierownika. Na rozwój rodzinnego biznesu przedsiębiorca przeznaczył swoje oszczędności i wraz ze współmałżonką stworzył miejsce przeznaczone do wypoczynku i spotkań. Firma zajmuje się wynajmem domków letniskowych na obrzeżach małego miasteczka w województwie mazowieckim. Na podstawie szczegółowej analizy literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych uzyskano podstawową wiedzę i ogólne rozeznanie z obszaru wyżej wymienionego. Zapoznanie się i zrozumienie literatury przedmiotu pomogło na profesjonalne podejście do tematu zarządzania ludźmi w małej firmie rodzinnej. Praca miała na celu analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa X w kontekście zarządzania personelem. Analizy dokonano poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety online wśród byłych i obecnych pracowników firmy X. Ankieta miała na celu zbadanie opinii respondentów na temat funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce, w oparciu o ich doświadczenie zdobyte podczas pracy w firmie X. Dodatkowo, za pomocą wywiadu z pracownikami otrzymano cenne informacje dotyczące sposobu traktowania podwładnych. W celu uzyskania prawdziwych, obiektywnych danych, wywiad przeprowadzono zarówno z pracownikiem spokrewnionym i niespokrewnionym. Chcąc zrozumieć z jakimi problemami na co dzień spotyka się właściciel-zarządca firm rodzinnych przeprowadzono z nim wywiad. Wyczerpujące odpowiedzi przedsiębiorcy pozwoliły scharakteryzować problemy i obowiązki osoby zarządzającej podwładnymi, wśród których większość jest osobami bliskimi, spokrewnionymi lub znajomymi. Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskano informacje dotyczące procesów rekrutacji i selekcji w firmie X, adaptacji pracowników do nowych zadań i organizacji, motywowania i rozwijania podwładnych oraz sposobu wynagradzania pracowników. Dzięki porównaniu uzyskanych wyników z wiedzą zdobytą podczas analizy literatury przedmiotu, wskazano podstawowe błędy w zarządzaniu ludźmi w rodzinnej firmie X. Na podstawie tych informacji dokonano obiektywnej oceny przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Zwracając uwagę na kolejne nieścisłości i niepożądane zachowania ze strony kierownika szukano rozwiązań, które z łatwością mogłyby korzystnie wpłynąć na poprawę jakości zarządzania ludźmi w opisywanej firmie.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Marchewa_Magdalena_285996.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31493

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2df69b13401c44219c4b9749637f6792/
URN
urn:pw-repo:WUT2df69b13401c44219c4b9749637f6792

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page