Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the process of implementation the requirements resulting from GDPR on the example of hotel company

Justyna Wiktoria Wiśniewska

Abstract

The purpose of present thesis „Analysis and evaluation of the process of implementation the requirements resulting from GDPR on the example of hotel company” is determining how GDPR influence daily routine and organization of a hotel. Introduction consist of intention that provide author of this thesis during selection and realization, project assumptions and characteristic of analysis process. First chapter, talks about the GDPR. It is focused on theoretical contest of General Data Protection Regulation including aim and main assuming. Second chapter, includes presentation of hospitality theory including definition of hospitality industry and hotel. In addition it contain presentation of currently situation of polish hospitality industry. The main aim of this part is to introduce organization structure of model hotel and functions of each departments. Third chapter, is the most important because it contains all practical work. It is summary of requirements which are results of new Regulation for hotels. After that author gave proposition about operations that hotel could use during adaptation to GDPR and evaluate their influence on hotel’s daily routine. Conclusion consist of the illations made during analyzing and judging this topic. Findings are presented in all of three chapters, but there are also added some new deductions coming from scrutiny.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Wiktoria Wiśniewska (FoM) Justyna Wiktoria Wiśniewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena procesu wdrażania wymogów wynikających z RODO na przykładzie przedsiębiorstwa hotelarskiego
Supervisor
Witold Skomra (FoM/CMS) - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Witold Skomra,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)Author's external affiliation: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Witold Skomra (FoM/CMS) - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Witold Skomra,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)Author's external affiliation: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
hotel, hotelarstwo, RODO, dane osobowe, dział hotelowy
Keywords in English
hotel, hospitality industry, GDPR, personal data, hotel department
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy zatytułowanej „Analiza i ocena procesu wdrażania wymogów wynikających z RODO na przykładzie przedsiębiorstwa hotelarskiego” było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy wdrożenie RODO wpływa na przedsiębiorstwo hotelowe, wymuszając na nim zmiany organizacyjne. Aby go zrealizować postawiono pytania pomocnicze, które przeanalizowano w trzech rozdziałach. We wstępie zawarto intencje, którymi kierowano się podczas wyboru tematu oraz jego analizy. Przedstawiono również wszystkie założenia pracy, a także scharakteryzowano procesy analizowania Pierwszy rozdział został w pełni poświęcony zagadnieniu teoretycznemu jakim są zapisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przedstawiono w nim podstawowe założenia nowych przepisów, w tym najbardziej istotne ze względu na zaprezentowanie wymogów dla branży hotelarskiej. Drugi rozdział jest prezentacją branży hotelarskiej w Polsce i obiektu hotelowego. Głównym celem tej części pracy jest przedstawienie modelowego hotelu poprzez ustalenie jego struktury organizacyjnej oraz scharakteryzowanie działów. Stanowi odpowiedź na pytanie pomocnicze, na które dział przedsiębiorstwa hotelowego oddziałują postanowienia RODO? Trzeci rozdział jest najistotniejszy ze względu na omawianą problematykę. Zawiera analizę wymogów wynikających z RODO, propozycje działań, które może zastosować hotel aby się do nich dostosować a także ocenę wpływu zmian na hotel. Działania te miały na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: czy dostosowywanie się do zasad RODO wiąże się z koniecznością zmian w codziennej pracy hotelu? Oraz jaki charakter mają ewentualne zmiany? W podsumowaniu zawarto wnioski wyciągnięte w trakcie analizy i oceny wybranego tematu. Zebrano w nim wnioski zaprezentowane w każdym z trzech rozdziałów niniejszej pracy i dodano nowe, wynikające z analizy całokształtu pracy.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka_-_Justyna_Wiśniewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31488

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2de389cab7b74f94a95fde1f7f3c8844/
URN
urn:pw-repo:WUT2de389cab7b74f94a95fde1f7f3c8844

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page