Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical assumptions of the technological line for the production of bioethanol from sugar beet

Michał Jerzy Terajewicz

Abstract

Thesis was to implement the project of the technological line for the production of bioethanol from sugar beet. The initial stage of the operation was to write the theoretical part which describes the types of biofuels, demand for agricultural raw materials for biofuel production, the use of sugar beet to produce biogas and bioethanol. Further issues manifest in the theoretical part was the description of the process of bioethanol production, such as preparation of sugar beet, alcohol fermentation, distillation simple or rectification and cooling gas. After reviewing the technical solutions lines available on the market used for the production of bioethanol, I proceeded to present the design concept. The design solution is its structure sufficiently easy to make, durable and functional. With a simple design solution, followed by easy assembly, disassembly and repair of selected devices. As part of the project shows the assumptions and design criteria and then made preliminary calculations of the process. The next step was to design part of the selection of devices within the line, technical description of the selected device and method of operation of the designed layout process. The main objective of the project was made acquainted with the problems of designing data collection and analysis in order to select the optimal solutions and creating technical documentation. This work has allowed me to read carefully the knowledge of the design and operating problems and structural faced by engineers in this kind of technical problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jerzy Terajewicz (FCEMP) Michał Jerzy Terajewicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Założenia techniczne linii technologicznej do produkcji bioetanolu z buraków cukrowych
Supervisor
Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
burak, bioetanol, proces, destylacja, rektyfikacja.
Keywords in English
beet, bioethanol, process, distillation, rectification.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa miała na celu wykonanie projektu linii technologicznej do produkcji bioetanolu z buraków cukrowych. Wstępnym etapem pracy było napisanie części teoretycznej w której opisuje rodzaje stosowanych biopaliw, zapotrzebowanie na surowce rolnicze do produkcji biopaliwa, wykorzystanie buraka cukrowego na do wytwarzania biogazu i bioetanolu. Kolejnymi zagadnieniami ukazanymi w części teoretycznej był opis procesu produkcji bioetanolu, taki jak przygotowanie buraka cukrowego, fermentacja alkoholowa, destylacja prosta, czy też rektyfikacja i chłodzenie surowca. Po zapoznaniu się z rozwiązaniami technicznymi linii technologicznych dostępnych na rynku wykorzystywanych do produkcji bioetanolu, przystąpiłem do przedstawienia koncepcji projektowej. Przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne jest w swej budowie dostatecznie łatwe w wykonaniu, trwałe i funkcjonalne. Dzięki prostemu rozwiązaniu konstrukcji, następuje łatwy montaż, demontaż oraz naprawa dobranych urządzeń. W części projektowej przedstawiono założenia i kryteria projektowe a następnie wykonano wstępne obliczenia procesowe. Kolejnym krokiem części projektowej było dobranie urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej, opis techniczny dobranych urządzeń i sposób funkcjonowania projektowanego układu procesowego. Głównym celem wykonanego projektu było zapoznanie się z problematyką projektowania zbiorem danych i ich analizowania w celu wybrania optymalnego rozwiązania oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Praca ta pozwoliła mi na dokładne zapoznanie się z wiedzą z zakresu projektowania oraz problemami eksploatacyjnymi i konstrukcyjnymi z jakimi borykają się inżynierowie przy tego typu problemach technicznych.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8352

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ddf55fe1c4a4e85ad6d26fcc13ec719/
URN
urn:pw-repo:WUT2ddf55fe1c4a4e85ad6d26fcc13ec719

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page