Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Choosing the realization variant of the given transportation task with the using the road transport

Krzysztof Grzegorz Salamończyk

Abstract

The aim of this thesis was to choose a rational variant of the implementation of a specific transport task using road transport. The transport task was to transport 40 pallet load units per day. The object of carriage were office chairs packed in cardboard unit packages. Then, a pallet-type unit was formed from these cartons. Road transport was used to accomplish this task. In the first part of the thesis the issue of legal and normative acts in road transport was discussed. Contracts, regulations and laws enforceable in Poland as well as in the European Union were described. Subsequently, the transport company and the transport task were characterized in the scope of the object of transport and the route of carriage. Then, eight transport variants were defined. Each variant is a different configuration of vehicles. They differ in their payload, the number of pallets they can accommodate, the dimensions of the cargo space, the loading area and the volume of the cargo space. Only those differences were highlighted that were significant to this thesis. The comparative criteria, on the basis of which the options were assessed, are defined below. These are: required number of vehicles, use of the vehicle's load area, use of the vehicle's payload, time of loading/unloading, practical efficiency for transport variants of the selected load as a function of the distance traveled, costs of consuming fuel, one-time fees for using the transport infrastructure. In the last part of the thesis, the best variant was selected using the multi-criteria evaluation point method. The best variant was the last variant (eighth), i.e. a tractor with a mega trailer. Due to the fact that only one vehicle is necessary to perform a daily transport task, the cost for this variant is the lowest compared to the others. The presented method for selecting the best variant is universal. It can also be used for, for example, choosing the best location for the warehouse. In such a decision-making problem, the appropriate selection criteria should be selected and the appropriate weights for individual criteria should be determined, which will allow choosing one best solution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Grzegorz Salamończyk (FT) Krzysztof Grzegorz Salamończyk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wybór wariantu realizacji ustalonego zadania przewozowego z wykorzystaniem transportu samochodowego
Supervisor
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport samochodowy, zadanie przewozowe, warianty przewozu, metoda wielokryterialna, koszty w transporcie samochodowym
Keywords in English
road transport, transport task, transport variants, multi-criteria method, costs in road transport
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej był wybór racjonalnego wariantu realizacji konkretnego zadania przewozowego przy użyciu transportu samochodowego. Zadaniem przewozowym było przewiezienie 40 jednostek ładunkowych paletowych dziennie. Przedmiotem przewozu były krzesła biurowe zapakowane w kartonowe opakowania jednostkowe. Następnie z tych kartonów została uformowana jednostka ładunkowo paletowa. Do realizacji tego zadania wykorzystano transport samochodowy. W pierwszej części pracy poruszona została problematyka aktów prawnych i normatywnych w transporcie drogowym. Opisane zostały umowy, rozporządzenia oraz ustawy obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Następnie scharakteryzowano firmę przewozową oraz zadanie przewozowe w zakresie przedmiotu przewozu i trasy przewozu. Potem dokonano zdefiniowania ośmiu wariantów przewozu. Każdy wariant to odpowiednia konfiguracja pojazdów. Różnią się one między sobą ładownością, liczbą palet, jaką pomieszczą, wymiarami przestrzeni ładunkowej, powierzchnią ładunkową oraz objętością przestrzeni ładunkowej. Zostały wyróżnione tylko te różnice, które są znaczące w przypadku tej pracy. W dalszej części zdefiniowano kryteria porównawcze, na podstawie których dokonano oceny wariantów. Są to: wymagana liczba pojazdów, wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdu, wykorzystanie ładowności pojazdu, czas naładunku/rozładunku, wydajność praktyczna dla wariantów przewozu wybranego ładunku w funkcji odległości przewozu, koszty zużycia materiałów pędnych, jednorazowe opłaty za korzystanie z infrastruktury transportowej. W ostatniej części pracy dokonano wyboru najlepszego wariantu z wykorzystaniem metody punktowej oceny wielokryterialnej. Najlepszym wariantem okazał się wariant ostatni (ósmy), czyli ciągnik siodłowy z naczepą typu mega. Ze względu na to, że do realizacji dobowego zadania przewozowego niezbędny jest tylko jeden pojazd to koszty dla tego wariantu są najniższe w porównaniu do pozostałych. Przedstawiona metoda wyboru najlepszego wariantu jest uniwersalna. Może znaleźć wykorzystanie również przy np. wyborze najlepszej lokalizacji dla położenia magazynu. Do takiego problemu decyzyjnego należy wtedy dobrać odpowiednie kryteria wyboru, a następnie ustalić odpowiednie wagi dla poszczególnych kryteriów, co umożliwi wybór jednego najlepszego rozwiązania.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Salamończyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30876

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2dc7970b398b42049e348975fb601d5c/
URN
urn:pw-repo:WUT2dc7970b398b42049e348975fb601d5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page