Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mortgage credit in the cases of Millennium Bank and Alior Bank offers

Paulina Bojarska

Abstract

The thesis is about the topic of mortgage credits described in the cases of Millennium Bank and Alior Bank offers. The main problem of the thesis is a mortgage credit. It is defined as long-term bank credit intended to buy or to build property bonded by a mortgage. Mortgage is a limited real right, which purpose is bonding indicated credibility. The right which convicts the property qualifies a creditor to gratify from the property firstly no matter whose ownership it has become. In Poland mortgage banking started to develop intensively after 1997, after the Law about letters of pledge and mortgage banks entered into form. The number of concluding credit agreements and mean values of mortgage credits has been raising year by year. People were eager to make credits also in foreign currencies – especially CHF, which rage of interest was lower than the credits in Polish currency. Situation got worse after 2008 because of the economic crisis, then because of introducing KNF recommendation. Nowadays the situation is also negative – in 2015 the currency rate of CHF has steeply raised. It caused the situation that the value of credit has transcended the value of property, despite long years of repaying. The issue of the thesis, except describing mortgage credit, is a comparison of simulations made by advisors of Millennium Bank and Alior Bank for a marriage with two children, who are coming up on mortgage credit in the amount of 200 000 zloty to buy a detached house, and then assessment and chosing the most beneficial offer despite long years of paying. In making of first and second chapter literature, laws and articles played a crucial role. The third chapter is based on annual reports of Millennium Bank’s and Alior Bank’s activity and simulations of credit offers, which has been made by advisors of these banks for the sake of the thesis. The analysis of the simulations of offers of mortgage credits has shown advantages and disadvantages of both offers. Alior Bank proposed an offer, in which the costs on whole period of crediting are 16 000 lower than these costs in Millennium Bank, but assumes an immediate pay of the costs of commission and insurance from own recources of a borrower in the amount of 15 000 zloty. Choosing an offer of Millennium bank a borrower should pay immediately only a commission in amount 4000 zloty. To assume, for most of borrowers who are coming up on mortgage credit the most important is the whole cost to impose in the whole period of crediting. So, more beneficial is an Alior Bank’s offer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Bojarska (CESS) Paulina Bojarska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Kredyt hipoteczny na przykładzie oferty Banku Millennium i Alior Bank
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Kredyt hipoteczny, Hipoteka, Kredyt, Bankowość, Bank Millennium, Alior Bank, Zabezpieczenie kredytu, System bankowy, Umowa kredytowa
Keywords in English
Mortgage credit, Mortgage, Credit, Banking, Bank Millennium, Alior Bank, Loan security, Bank System, Credit Agreement
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy tematu kredytów hipotecznych, który został omówiony na przykładzie oferty Banku Millennium oraz Alior Banku. Głównym zagadnieniem pracy jest kredyt hipoteczny, który definiowany jest jako długoterminowy kredyt bankowy przeznaczony przede wszystkim na zakup lub budowę nieruchomości zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Hipoteka natomiast to ograniczone prawo rzeczowe, którego celem jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności. Prawo, które obciąża nieruchomość upoważnia wierzyciela do zaspokojenia się z nieruchomości w pierwszej kolejności nie zważając na to, czyją własnością się stała. W Polsce bankowość hipoteczna zaczęła rozwijać się intensywnie po 1997 r., czyli po wejściu w życie Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z roku na rok wzrastała liczba nowo zawieranych umów kredytowych, rosła także średnia wartość udzielanych kredytów hipotecznych. Ludność chętnie zaciągała kredyty również w walutach obcych – szczególnie we franku szwajcarskim, którego oprocentowanie było niższe w stosunku do kredytów w walucie krajowej. Pogorszenie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych nastąpiło po 2008 r. w wyniku kryzysu gospodarczego, następnie w wyniku wprowadzenia rekomendacji KNF. Obecnie sytuacja również jest niekorzystna – w 2015 r. nastąpił gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego, który spowodował, że wartość kredytów hipotecznych przewyższyła wartość nieruchomości, mimo wielu lat spłaty rat. Celem pracy, prócz omówienia istoty kredytu hipotecznego, było porównanie symulacji ofert kredytowych sporządzonych przez doradców Banku Millennium oraz Alior Banku dla małżeństwa z dwojgiem dzieci, które stara się o kredyt hipoteczny w wysokości 200 tys. zł na zakup domu jednorodzinnego, a następnie ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kredytobiorcy. W stworzeniu rozdziału pierwszego i drugiego kluczową rolę odegrała literatura, ustawy i artykuły. Rozdział trzeci powstał na podstawie raportów rocznych z działalności Banku Millennium i Alior Banku oraz w oparciu o symulacje ofert kredytowych, które sporządzili doradcy omawianych banków na potrzeby niniejszej pracy licencjackiej. Analiza symulacji ofert kredytu hipotecznego obu banków pokazała zalety i wady zarówno jednej jak i drugiej oferty. Alior Bank zaproponował ofertę, której koszty w całym okresie kredytowania są o ok. 16 tys. zł niższe niż w przypadku oferty Banku Millennium, jednak zakłada natychmiastową zapłatę prowizji i kosztów ubezpieczenia ze środków własnych kredytobiorcy w wysokości prawie 15 tys. zł. Wybierając ofertę Banku Millennium w momencie zawarcia umowy kredytowej kredytobiorca musiałby zapłacić tylko prowizję w wysokości 4 tys. zł. Podsumowując, dla większości kredytobiorców starających się o kredyt hipoteczny najważniejszy jest aspekt całkowitego kosztu koniecznego do poniesienia w całym okresie kredytowania. Z tego względu ofertą bardziej korzystniejszą dla kredytobiorcy jest oferta Alior Banku.
File
  • File: 1
    262042_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11277

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2d0db7d7a1214e1c9d86570dcb8a5c30/
URN
urn:pw-repo:WUT2d0db7d7a1214e1c9d86570dcb8a5c30

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page