Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of small and medium enterprises in the labour market in years 2008-2014

Michał Sułkowski

Abstract

The aim of the diploma paper was to present the role of small and medium-sized enterprises on the labour market. The necessary theoretical basis for the SME sector and the labour market was analyzed, as well as an empirical data on the examined relations. The paper contains three chapters. The first chapter was devoted to the concept and classification of small and medium-sized enterprises. In there was discussed the genesis of this sector in Poland and its importance in the economy, detailing specific areas of activity. There is also a mention about innovation among small and medium-sized enterprises and institutions promoting their development. In the second chapter the attention was paid to issues related to the topic of the labour market. The definition, basic types and theory of segmentation were talked over. Necessary for further analysis was to get acquainted with basic relations in the labour market, supply, demand and the resulting unemployment among them. The third chapter concerns strictly the purpose of the paper. Based on an empirical data it was carried out in the analysis of the structure of small and medium-sized enterprises in Poland, their impact on the creation of GDP and employment, in the context of the whole country and individual regions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Sułkowski (CESS) Michał Sułkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy w latach 2008-2014
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Małe i średnie przedsiębiorstwa, rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie.
Keywords in English
Small and Medium Enterprises, labour market, employment, unemployment.
Abstract in Polish
Celem pracy było przedstawienie roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy. Omówione zostały niezbędne podstawy teoretyczne dotyczące sektora MSP oraz rynku pracy, a także dane empiryczne na temat badanych zależności. Praca zawiera trzy rozdziały. Rozdział pierwszy poświęcono pojęciu i klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiona w nim została geneza tego sektora w Polsce, jego znaczenie w gospodarce z wyszczególnieniem konkretnych obszarów działalności. Poruszony został również temat innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a także instytucji promujących ich rozwój. W rozdziale drugim uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z tematyką rynku pracy. Omówione zostało jego pojęcie, sposoby podziału, teoria segmentacji. Niezbędne do dalszych analiz było zapoznanie się z podstawowymi zależnościami na rynku pracy, popytem, podażą i wynikającym z nich zjawiskiem bezrobocia. Trzeci rozdział dotyczy bezpośrednio celu pracy. W oparciu o dane empiryczne przeprowadzona została w nim analiza struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ich wpływu na tworzenie PKB i zatrudnienie, zarówno w kontekście całego kraju, jak i poszczególnych województw.
File
  • File: 1
    262107_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11307

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ca4af5969764af289293e89c47da519/
URN
urn:pw-repo:WUT2ca4af5969764af289293e89c47da519

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page