Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt zarządzania ryzykiem w działalności zakładu ubezpieczeń majątkowych

Krzysztof Tomasz Burkowski

Abstract

The inspiration to write the study which deals with risk management in insurance was planned for 1st January 2016 to give effect to the provisions of Solvency II. The changes that it brings to the system performance of insurance and reinsurance are could be a revolutionary thing. The last such major change in the requirements for insurance and reinsurance undertakings by the supervisory authority took place many years ago when this force included provisions predecessor of Solvency I. The scope of the impact of the Solvency II Directive covers inter alia the issue of risk management in the business of insurance and reinsurance hence the inspiration to look at the provision of Solvency II at this very angle and attempt to create a conceptual design risk management system with a focus on so-called inventory risks in the insurance company. This study consists of five chapters. The first chapter describes the overview of the operations of insurance, the legitimacy of their application, their functions in the contemporary world and their types. It has also included a textbook classification of insurance risk. The second chapter deals with ways of managing risk, presents a breakdown risk due to a variety of criteria classifies the risk factors and provide appropriate approaches and methods in risk management. Later in the same chapter described and compared the most known standards of risk management (FERMA, COSO and AS / NZS). The next chapter is a characteristic of the abovementioned Directive Solvency II. It has been shown, among other things genesis, structure and provisions of the Directive. The next part of the chapter is presented approach to risk management in the insurance and reinsurance company from the perspective of Solvency II and has done a brief characterization of the process of ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Chapter ended up by a short description of EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), the body which took an active part in the preparation of the Solvency II directive. The fourth chapter focuses on the process of risk inventory and present a conceptual design of risk management in insurance. The purpose, scope and process of risk identification are presented in it. Hereinafter, methods of risk assessment, as well as its reporting. Chapter was closed by the presentation of graphic diagrams visualizing the concept of risk identification as well as its evaluation and reporting at both the local and group level. The last chapter of the study consists of the summary and conclusions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Krzysztof Tomasz Burkowski (WZ) Krzysztof Tomasz Burkowski Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt zarządzania ryzykiem w działalności zakładu ubezpieczeń majątkowych
Promotor
Jan Monkiewicz (WZ/KFWZ) Jan Monkiewicz Katedra Finansów i Systemów Finansowych (WZ/KFWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Finansów i Systemów Finansowych (WZ/KFWZ)
Kierunek / specjalność studiów
Zarządzanie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
02-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jan Monkiewicz (WZ/KFWZ) Jan Monkiewicz Katedra Finansów i Systemów Finansowych (WZ/KFWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Lech Gąsiorkiewicz (WZ/KFWZ) Lech Gąsiorkiewicz Katedra Finansów i Systemów Finansowych (WZ/KFWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
ubezpieczenia, ryzyko, zarządzanie ryzykiem, standardy w zarządzaniu ryzykiem, Wypłacalność II, Solvency II, inwentaryzacja ryzyka
Słowa kluczowe w języku angielskim
insurance, risk, risk management, risk management standards, Solvency II, risk inventory
Streszczenie w języku polskim
Inspiracją do napisania pracy traktującej o zarządzaniu ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń było planowane na 1 stycznia 2016 roku wcielenie w życie postanowień dyrektywy Wypłacalność II. Zmiany jakie wnosi ona do systemu funkcjonowania zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji są można by rzecz rewolucyjne. Ostatnia tak wielka zmiana w wymaganiach stawianych zakładom ubezpieczeń i reasekuracji przez organ nadzoru miała miejsce wiele lat temu kiedy to w życie wchodziły postanowienia poprzedniczki, dyrektywy Wypłacalność I. Zakres oddziaływania dyrektywy Wypłacalność II obejmuje między innymi problematykę zarządzania ryzykiem w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji stąd też inspiracja spojrzenia na postanowienie dyrektywy Wypłacalność II pod tym właśnie kątem i próba stworzenia koncepcyjnego projektu systemu zarządzania ryzykiem z naciskiem na tak zwaną inwentaryzację ryzyka w zakładzie ubezpieczeń. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje ogólnie sposób działania ubezpieczeń, zasadność ich stosowania, funkcje jakie pełnią we współczesnym świecie oraz ich rodzaje. Jest w nim ujęta również podręcznikowa klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego. Rozdział drugi traktuje o sposobach zarządzania ryzykiem, przedstawia podział ryzyka ze względu na różnorodne kryteria, klasyfikuje czynniki ryzyka, oraz przedstawia podejścia i metody stosowne w zarządzaniu ryzykiem. W dalszej części tegoż rozdziału opisane i porównane między sobą zostały najbardziej znane standardy zarzadzania ryzykiem (FERMA, COSO oraz AS/NZS). Kolejny rozdział to charakterystyka wyżej wspomnianej dyrektywy Wypłacalność II. Została w nim przedstawiona między innymi geneza, struktura oraz postanowienia dyrektywy. W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostało podejście do zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji z perspektywy dyrektywy Wypłacalność II oraz dokonano, krótkiej charakterystyki procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności (ang. ORSA). Rozdział zakończony został krótkim opisem EIOPA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), organu, który brał aktywny udział w procesie przygotowaniu dyrektywy Wypłacalność II. Rozdział czwarty skupia się na procesie inwentaryzacji ryzyka oraz przedstawia koncepcyjny projekt zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Został w nim przedstawiony cel, zakres oraz proces identyfikacji ryzyk. W dalszej części zaprezentowano sposoby pomiaru ryzyka, jak również jego raportowania. Rozdział zamknięty został przedstawieniem graficznych schematów wizualizujących koncepcję identyfikacji ryzyka oraz jego ocenę i raportowanie zarówno na poziomie lokalnym jak i grupowym. Ostatni rozdział pracy stanowi jej podsumowanie i prezentację wniosków z niej płynących.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pL_WZ_Burkowski_Krzysztof_221628.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10348

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c6e1e78c5ed48e3bcfcee014b0c4042/
URN
urn:pw-repo:WUT2c6e1e78c5ed48e3bcfcee014b0c4042

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony