Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of planning the organization of construction works using the deterministic and probabilistic methods on the example of the implemented external water supply system diameter DN300 in Kobiałka Street in Warsaw

Katarzyna Niesiobędzka

Abstract

The purpose of this thesis is comparison the course of the completed water supply network construction carried out without a work organization project with the course of this construction planned by the deterministic and probabilistic methods. The subject of this thesis is completed construction of the water supply network diameter DN300 located in Kobiałka Street in Warsaw. In order to make a comparative analysis, a work organization project, that includes: - bill of quantities; - calculation of work intensity; - calculation of the duration of the works; - calculation of the number of employees and the number of equipment units; - network of connections and a work schedule, was prepared. Work organization project was prepared using two methods: - the deterministic method; - probabilistic method taking into account the influence of random factors with the probability of performing P1 = 0.95 and the probability of performing P2 = 0.99. In addition to the elements indicated above, in the first, theoretical part of the work, basic issues related to the topic of organization of construction works were presented, including the principles of work organization as well as the division and characteristics of methods for planning works. The further part of the work presents the characteristics of the analyzed investment, including location of the investment, specification of the scope of works, description of the adopted technology of works execution, presentation of the most important provisions of the Terms of Reference, scope of duties of the General Contractor, description of the Contract implementation. The basis for the work organization project was the project documentation, design including decisions, arrangements and permits. As a result of the comparative analysis, it should be stated that preparing a work organization project using scientific methods would allow for careful planning of the investment process, proper preparation of work schedules as well as constant control of the pace of works performed and early detection of delays.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Niesiobędzka (FEE) Katarzyna Niesiobędzka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza planowania organizacji budowy metodą deterministyczną oraz probabilistyczną na przykładzie zrealizowanej zewnetrznej sieci wodociągowej DN300 w ul. Kobiałka w Warszawie
Supervisor
Jerzy Pieniążek (FEE/DPEGHS) Jerzy Pieniążek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Bieńkowski (FEE) Andrzej Bieńkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Pieniążek (FEE/DPEGHS) Jerzy Pieniążek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
organizacja robót budowlanych, harmonogram robót, przedmiar robót, zewnętrzna sieć wodociągowa
Keywords in English
organization of construction works, work schedule, bill of quantities, external water supply system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest porównanie przebiegu zrealizowanej budowy sieci wodociągowej wykonanej bez projektu organizacji robót z przebiegiem tej budowy zaplanowanej metodą deterministyczną oraz probabilistyczną. Do analizy przyjęto zrealizowaną budowę przewodu wodociągowego DN300 w ul. Kobiałka w dzielnicy Białołęka w Warszawie. W celu sporządzenia analizy porównawczej opracowano projekt organizacji robót który obejmuje: - sporządzenie przedmiaru robót; - obliczenie pracochłonności robót; - obliczenie czasu trwania robót; - obliczenie liczby pracowników oraz ilości jednostek sprzętu; - sporządzenie sieci powiazań oraz harmonogramu robót; Projekt organizacji robót został sporządzony dwoma metodami: - metodą deterministyczną; - metodą probabilistyczną uwzględniającą wpływ czynników losowych z prawdopodobieństwem wykonania P1=0,95 oraz z prawdopodobieństwem wykonania P2=0,99. Oprócz elementów wskazanych powyżej, w pierwszej, teoretycznej części pracy, zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tematyką organizacji robót budowalnych między innymi zasady organizacji pracy oraz podział i charakterystyka metod planowania robót budowlanych. W dalszej części pracy została przedstawiona charakterystyka analizowanej inwestycji z uwzględnieniem m. in. lokalizacji inwestycji, określeniem zakresu robót, opisu przyjętej technologii wykonania robót, przedstawieniem najważniejszych zapisów SIWZ, zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy wynikających z Kontraktu, opisu przebiegu realizacji Kontraktu. Podstawę do opracowania projektu organizacji robót stanowiła dokumentacja projektowa, wydane decyzje, uzgodnienia oraz pozwolenia. W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej należy stwierdzić, iż sporządzenie projektu organizacji budowy metodami naukowymi umożliwiłoby staranne zaplanowanie procesu inwestycyjnego, właściwe przygotowanie harmonogramów robót oraz stałą kontrolę tempa wykonywanych prac i wczesne wychwycenie powstałych opóźnień.
File
  • File: 1
    Analiza_planowania_organizacji_budowy_Katarzyna_Niesiobędzka-min.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36143

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c6058a9a8384b7493f3b9a2d96f7f06/
URN
urn:pw-repo:WUT2c6058a9a8384b7493f3b9a2d96f7f06

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page