Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the impact of logistics on shaping the image of the company based on the Plasmet enterprise

Michał Grzegorz Kierecki

Abstract

This work entitled "Analysis and assessment of the impact of logistics on shaping the image of the company based on the PLASMET enterprise" is an attempt to show the relationship between logistics and its processes, and to shape the image of the PLASMET organization. The fact that contributed to the writing of the thesis was the internship at PLASMET. An in-depth knowledge of the company's structures and conversations with those responsible for the company's logistics were components of the idea of analyzing the relationship and impact of logistics on the company's image and improving the potential factor that is the least effective in this sector. The main objective of the work is to indicate activities in the area of logistics processes of the company, which may affect its competitiveness and image improvement. The first chapter describes the theoretical aspects of logistics of the companies. The evolution of this field of science over time has been presented, a list of terms explaining its essence according to the experts of the topic and in a very detailed way were characterized logistic processes, paying the greatest attention to the processes of distribution, supply and production. The second chapter abounds in the characteristics of factors that affect the image of companies. It describes the essence of the company's image, the manner in which it should be managed and the characteristics of the impact of logistics on the shaping of the image of companies. The third chapter consists of the detailed characteristics of the PLASMET company in question. The company's history, its assortment, the way it was organized and a detailed SWOT analysis were included. The fourth chapter is the core on which this work is based. Logistics processes in the PLASMET company were analyzed, along with their impact on its image. The focus was on the processes described in the first chapter, that is: the logistics process of supply, production and distribution. The analysis of microenvironment and macro-environment of the enterprise was used. The analysis was crowned with the assessment of the functionality and the fact of the impact of logistic factors on the image, which made it possible to characterize the improvement resulting from the analyzes. The fifth chapter is an assessment of the improvement proposed in the previous section. Two improvements have been proposed there, which may be helpful in the future of the company's existence. In the diploma thesis SWAT, PEST and strategic gap analysis were applied. In addition, a questionnaire was used to confirm and investigate the problem. Analysis of microenvironment allowed to explore and learn about the aspects that affect the company in its immediate environment, and the analysis of macro-environment allowed to describe the factors on which the company has and has no impact. These activities contributed to the verification of logistic factors that affect the image of PLASMET. The results obtained in the last part of the thesis allowed to indicate the areas in the logistics processes in the discussed enterprise, which require improvement and make it possible to present suggestions for improvements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Grzegorz Kierecki (FoM) Michał Grzegorz Kierecki,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena wpływu logistyki na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na podstawie firmy Plasmet
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
logistyka, logistyka dystrybucji, wizerunek, łańcuch dostaw, analiza SWOT
Keywords in English
logistics, Logistics distribution, image, supply chain, the SWOT analysis
Abstract in Polish
Niniejsza praca pod tytułem „Analiza i ocena wpływu logistyki na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na podstawie firmy PLASMET” to próba ukazania relacji między logistyką oraz jej procesami, a kształtowaniem wizerunku organizacji PLASMET. Faktorem, który przyczynił się do napisania pracy dyplomowej, były odbyte praktyki w firmie PLASMET. Dogłębne poznanie struktur firmy oraz przeprowadzone rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za logistykę przedsiębiorstwa, były składowymi powstania idei przeanalizowania relacji i wpływu logistyki na wizerunek firmy i usprawnienie potencjalnego czynnika, który w tym sektorze jest najmniej efektywny. Głównym celem pracy jest wskazanie działań w obszarze procesów logistycznych przedsiębiorstwa, które mogą wpłynąć na jego konkurencyjność oraz poprawę wizerunku. W pierwszym rozdziale zostały opisane teoretyczne aspekty logistyki organizacji. Przedstawiona została ewolucja tej dziedziny nauki na przestrzeni dziejów, zestawienie pojęć wyjaśniających jej istotę według ekspertów tematu oraz w sposób bardzo szczegółowy zostały scharakteryzowane procesy logistyczne, zwracając największą uwagę na procesy dystrybucji, zaopatrzenia oraz produkcji. Drugi rozdział obfituje w charakterystykę czynników, które wpływają na wizerunek firm. Została w nim opisana istota wizerunku przedsiębiorstwa, sposób, w który powinno się nim zarządzać oraz charakterystyka wpływu logistyki na kształtowanie się wizerunku firm. Trzeci rozdział składa się ze szczegółowej charakterystyki omawianego przedsiębiorstwa PLASMET. Została tam zawarta historia przedsiębiorstwa, jego asortyment, sposób jego organizacji produkcyjnej oraz szczegółowa analiza SWOT. Rozdział czwarty jest trzonem, na którym opiera się niniejsza praca. Zostały w nim przeanalizowane procesy logistyczne w firmie PLASMET wraz z ich wpływem na jego wizerunek. Skupiono się na procesach opisanych w rozdziale pierwszym, to znaczy: logistycznym procesie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Zostały wykorzystane przy tym analizy mikrootoczenia oraz makrootoczenia przedsiębiorstwa. Analiza została zwieńczona oceną funkcjonalności oraz faktu wpływu czynników logistycznych na wizerunek, co umożliwiło scharakteryzowanie usprawnienia wynikającego z analiz. Rozdział piąty jest oceną zaproponowanego w poprzednim dziale usprawnienia. Zostały tam zaproponowane dwa usprawnienia, które mogą rysować się jako pomocne w przyszłości istnienia firmy. W pracy dyplomowej zostały zastosowane analizy SWAT, PEST oraz luki strategicznej. Ponad to skorzystano z pomocy kwestionariusza, aby potwierdzić oraz zbadać poruszany problem. Analizy mikrootoczenia umożliwiły zbadanie oraz poznanie aspektów, które oddziałują na przedsiębiorstwo w jego bliskim otoczeniu, zaś analiza makrootoczenia pozwoliła na opisanie czynników, na które firma ma oraz nie ma wpływu. Działania te przyczyniły się do weryfikacji czynników logistycznych, które oddziałują na wizerunek przedsiębiorstwa PLASMET. Wyniki uzyskane w ostatniej części pracy pozwoliły na wskazanie obszarów w procesach logistycznych w omawianym przedsiębiorstwie, które wymagają usprawnienia oraz umożliwiły przedstawienie propozycji usprawnień.
File
  • File: 1
    Praca_pL_WZ_Kierecki_Michal_286043.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29648

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c1aafc496524c3e9f0947dbcebe56c3/
URN
urn:pw-repo:WUT2c1aafc496524c3e9f0947dbcebe56c3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page