Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Status and trends of polish marketing research

Karolina Hass

Abstract

The primary aim of this study was to analyze the Polish marketing research their condition and trends. For this purpose, we defined the concept of marketing research, presented their genesis, development and basic functions in business management. Analyzing about a division of marketing research on primary and secondary and qualitative and quantitative. The work consists of three chapters on theoretical and research. Aim and research tasks designated the substantive scope of work. The first chapter defines the concept of marketing research, they presented their genesis, development and basic functions in business management. Defined marketing information system and its functions. The second chapter is a deeper analysis of the topic. A division of marketing research on primary and secondary and qualitative and quantitative. Each of them has been thoroughly described, including their advantages and disadvantages. The third chapter contains the current shape of the marketing research industry in Poland, along with the offer of the largest market research companies. The main stage of the study was to assess the functioning of marketing research in the domestic market. Therefore, the organization analyzed research on the Polish market, characterized by research firms and a whole compared with the US market. Then presents the perspectives of further development of the analyzed market. At the end of the summarized conclusions of the analysis presented. The analysis of the effectiveness of marketing research and marketing systems in the food industry helped positively verify adopted in the work of research objectives.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Hass (CESS) Karolina Hass,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Stan i tendencje polskiego rynku badań marketingowych
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
marketing, badania, rynek, branża, rozwój
Keywords in English
marketing, research, market, trade, development
Abstract in Polish
Podstawowym celem pracy była analiza polskiego rynku badań marketingowych ich stan i tendencje. W tym celu zdefiniowano pojęcie badań marketingowych, przedstawiono ich genezę, rozwój oraz podstawowe funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analizując temat dokonano podziału badań marketingowych na pierwotne i wtórne oraz jakościowe i ilościowe. Praca obejmuje trzy rozdziały dotyczące zagadnień teoretycznych i badawczych. Cel pracy i zadania badawcze wyznaczyły zakres merytoryczny pracy. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie badań marketingowych, przedstawiono ich genezę, rozwój oraz podstawowe funkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zdefiniowano system informacji marketingowych oraz jego funkcje. Rozdział drugi to głębsza analiza tematu. Dokonano podziału badań marketingowych na pierwotne i wtórne oraz jakościowe i ilościowe. Każde z nich zostały dokładnie opisane z uwzględnieniem ich wad i zalet. W rozdziale trzecim zawarto aktualny kształt branży badań marketingowych w Polsce wraz z ofertą największych firm badawczych. Zasadniczym etapem pracy była ocena funkcjonowania badań marketingowych na rynku krajowym. W związku z tym przeanalizowano organizację badań na rynku polskim, scharakteryzowano firmy badawcze a całość porównano z rynkiem amerykańskim. Następnie przedstawiono perspektywy dalszego rozwoju analizowanego rynku. W zakończeniu zestawiono wnioski wynikające z przedstawionej analizy. Przeprowadzona analiza badania efektywności marketingu i systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej pozwoliła pozytywnie zweryfikować przyjęte w pracy cele badawcze.
File
  • File: 1
    262065_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11258

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c0c2e10f72749f4932098dfa8e7f1da/
URN
urn:pw-repo:WUT2c0c2e10f72749f4932098dfa8e7f1da

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page