Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hydraulic systems control involving CAN network

Marek Kamiński

Abstract

The thesis controlling hydraulic systems by CAN network. To do the project a laboratory equipment was used. The laboratory equipment is placed in Faculty of Automotive and Construction machinery. A MC088-015 controller was used. It was CAN network compatible. The thesis consists of two parts. First part required adjusting the laboratory equipment to be controlled by mentioned controller. It required connecting the controller to already existing CAN network. Second part of the thesis required creating an software application for PLC controller using a particular utility software. In the introduction a general information about what is the thesis about was placed. Two main issues joined by the topic of the thesis were mentioned here: hydraulic systems and control involving CAN network. It also concentrates on showing the usefulness of these issues for a Faculty of Automotive and Construction Machinery graduate. In a chapter titled Main components of the control and measurement system a detailed description of used laboratory equipment is placed. A division into three main groups of components is used: actuating, measuring and controlling components. Hydraulic actuators and valves were included to the actuating components. Measuring components are position and pressure transducers. The type of transducers and structure of CAN frame were described here. Controlling components are the PLC controller and liquid crystal display. A description of used CAN network was also added here. It includes a scheme of the network. A chapter titled PLUS+1 GUIDE Utility Software includes a detailed description of tool available for creating an application. This chapter shows the reader, who is not familiar with PLUS+1 GUIDE, what is the general idea and conception of working with it. A description starts with showing the first steps of making a new application. Further, the most useful components, which every application consists of, are described. An example of solving typical problems commonly encountered during creating of application is also placed here. These problems are for example applying a PID controller of transmission/reception of a CAN data frame. An application chapter includes a detailed description of how does the control application made for this thesis work. Main assumptions for the application functionality were presented here. Two required work models were described. Next a detailed description of all logical blocks that the application consists of is placed. The description includes also figures showing how does the application look like when opened using the PLUS+1 GUIDE utility software. A part concerning the measurements is also placed here. The measurements referred to the response of the control system for a step input and a given sequence of set points. An interpretation of the results is added. The following chapter includes conclusion. The conclusions are divided into three groups: PLC controller, control issues and CAN network benefits. At the end of the thesis the references are listed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Kamiński (FACME) Marek Kamiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Sterowanie układów hydraulicznych w sieci CAN
Supervisor
Dariusz Dąbrowski (FACME/ICME) Dariusz Dąbrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2009
Issue date (year)
2009
Pages
67
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
układy hydrauliczne
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy zagadnienia sterowania układów hydraulicznych w sieci CAN. Do wykonania pracy wykorzystano stanowisko laboratoryjne do badań mieszczące się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Zastosowano sterownik PLC MC-088-015 dostosowany do pracy w sieci CAN. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część wymagała dostosowania stanowiska laboratoryjnego do sterowania za pomocą wspomnianego sterownika. Wiązało się to z podłączeniem tego urządzenia do istniejących sieci CAN, w które stanowisko było wyposażone. Druga część wiązała się z wykonywaniem za pomocą odpowiedniego oprogramowania narzędziowego aplikacji sterownika PLC. We wstępie do pracy inżynierskiej umieszczono informację o tym czego praca dotyczy. Wspomniano o dwóch zagadnieniach połączonych tematem pracy, a mianowicie układów hydraulicznych oraz sterowaniu za pomocą sieci CAN. Skoncentrowano się także na ukazaniu przydatności dla absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych poruszanych w pracy zagadnień. W rozdziale zatytułowanym Elementy składowe układu kontrolno pomiarowego umieszczono szczegółowy opis stanowiska laboratoryjnego wykorzystanego w pracy. Zastosowano podział na trzy podstawowe grupy elementów: wykonawcze, pomiarowe i sterujące. Do elementów wykonawczych zaliczono siłowniki hydrauliczne oraz rozdzielacze proporcjonalne. Umieszczono schemat hydrauliczny stanowiska laboratoryjnego. Elementami pomiarowymi są przetworniki przemieszczeń liniowych oraz ciśnienia. Opisano typ przetworników oraz zawartość ramki danych CAN wysyłanej przez przetworniki. Elementy sterujące to sterownik PLC oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Dodano także opis dotyczący sieci CAN zastosowanej do sterowania stanowiskiem laboratoryjnym. Umieszczono schemat połączeń w sieci. W rozdziale zatytułowany Oprogramowanie narzędziowe PLUS+1 GUIDE opisano szczegółowo zestaw narzędzi, udostępnionych przez producenta zastosowanego sterownika, służących do budowy aplikacji. Ten rozdział ukazuje czytelnikowi, który nie jest zaznajomiony z PLUS +1 GUIDE, jaka jest koncepcja pracy z tym oprogramowaniem. Opis rozpoczęto od ukazania w sposób ogólny na czym polega praca z owym oprogramowaniem oraz w jaki sposób budowana jest aplikacja. Następnie przedstawiono komponenty, z których budowana jest struktura logiczna aplikacji. Dodano także opis typowych zagadnień, które mogą pojawić się przy budowie aplikacji. Te zagadnienia to między innymi realizacja regulatora PID oraz odbiór/wysyłanie ramki CAN. Rozdział aplikacja zawiera szczegółowy opis działania aplikacji sterującej, której wykonanie było głównym celem pracy inżynierskiej. Przedstawiono jakie są założenia co do funkcjonalności aplikacji Opisano dwa tryby pracy, jakie musi ona umożliwić. Następnie, umieszczono szczegółowy opis poszczególnych bloków logicznych, z których składa się aplikacja. Opis jest wzbogacony ilustracjami, pokazującymi wygląd aplikacji po jej otwarciu za pomocą oprogramowania narzędziowego PLUS+1 GUIDE. W tym rozdziale umieszczono również część dotyczącą wykonywanych po uruchomieniu aplikacji badań. Pomiary związane były z wymuszeniem skokowym i zadaną trajektorią. Pokazano wykresy ilustrujące przebieg w czasie najważniejszych wielkości podczas badań. Dodano interpretacje uzyskanych wyników. Kolejny rozdział pracy poświęcono na wnioski. Podzielono je na trzy grupy: Pierwsza grupa zawiera wnioski dotyczące sterownika PLC. W drugiej umieszczono wnioski dotyczące sterowania układów hydraulicznych. Do trzeciej grupy zaliczono wnioski związane z korzyściami płynącymi z zastosowania sieci CAN.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2bd4ce707cc347ddb2b22c2a86cdb64b/
URN
urn:pw-repo:WUT2bd4ce707cc347ddb2b22c2a86cdb64b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page