Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sensory micelles – fabrication and investigation of their optical properties

Magdalena Wicik

Abstract

The purpose of this Thesis was to obtain micellar systems, investigate the effects of their composition on their optical properties, and use them to identify neurotransmitters. The theoretical part of this work concerned the application of spectroscopic methods in research, such as molecular absorption spectrophotometry and molecular fluorescence spectrometry. The next chapter introduced the topic of nanomaterials, as a subject of research – sensory micelles are nanospheres belonging to the group of the smallest ion-selective nanosensors. Methods of their preparation as well as the most important features of each component of such systems was described. There is also a description of three types of mechanisms for generating an optical response. Identified bioanalytes – neurotransmitters were reported in the next part. The main focus was on catecholamines, but the structures of neurotransmitters used in studies were also presented. The last chapter described the Principal Component Analysis (PCA) which was applicable at the last stage of investigation. The experimental section of this work based on four micellar systems which required optimization of composition and measurement conditions. They were used to identify selected neurotransmitters. The measurements were performed with the application of two electrolytes: pH 7,4 phosphate buffer and pH 9,0 Tris-HCl buffer. It allowed to show the effect of the composition and the type of buffer on the optical properties of the obtained systems. The optical properties were determined based on absorption and fluorescence spectra. Finally, the chemometric analysis was carried out using the Principal Component Analysis. The purpose of thaht was to assess the possibility of identifying neurotransmitters using micellar systems. Two of the obtained micellar systems demonstrated good optical properties and a wide range of linearity, allowing the identification of analytes in a wide range of concentrations. Three of the identifying neurotransmitters (catecholamines) demonstrated their own optical properties and enabling their discrimination. However, the identification of the rest of the studied neurotransmitters would not be possible without the elaborated micellar systems. It was proven that sensing micelles with chemometric analysis of their optical signals can be an alternative to traditional methods of neurotransmitters identification.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Wicik (FC) Magdalena Wicik,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Micelle sensoryczne – otrzymywanie i badanie właściwości optycznych
Supervisor
Patrycja Ciosek-Skibińska (FC/CMB) Patrycja Ciosek-Skibińska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Patrycja Ciosek-Skibińska (FC/CMB) Patrycja Ciosek-Skibińska,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
micele, nanosfery, nanosensor optyczny, identyfikacja neuroprzekaźników, spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa, spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa, PCA
Keywords in English
micelles, nanospheres, optical nanosensors, identification of neurotransmitters, molecular absorption spectrophotometry, molecular fluorescence spectrometry, PCA
Abstract in Polish
Tematyka niniejszej pracy obejmowała otrzymywanie układów micelarnych, badanie wpływu ich składu na właściwości optyczne oraz zastosowanie ich do identyfikacji neuroprzekaźników. Badania literaturowe uwzględniały zagadnienia dotyczące metod spektroskopowych – spektrofotometrii absorpcyjnej cząsteczkowej i spektrometrii fluorescencyjnej cząsteczkowej, jako technik zastosowanych w badaniach. Omówiono także nanomateriały jako przedmiot badań – micele sensoryczne są nanosferami, należącymi do najmniejszych nanosensorów jonoselektywnych. Opisano metody ich otrzymywania, a także najważniejsze cechy poszczególnych składników takiego układu. Wytłumaczone zostały trzy rodzaje mechanizmów generowania odpowiedzi optycznej. Kolejny rozdział został przeznaczony na opis oznaczanych bioanalitów – neuroprzekaźników. Skupiono się głównie nad trzema badanymi związkami, które należą do katecholamin, a także zaprezentowano struktury neuroprzekaźników zastosowanych w badaniach. W ostatnim rozdziale części literaturowej opisano metodę głównych składowych (PCA), która miała zastosowanie w ostatnim etapie badań. Przedmiotem badań własnych były cztery układy micelarne, w których należało zoptymalizować skład i warunki pomiarowe, a następnie zastosować je do identyfikacji wybranych neuroprzekaźników. Wykonano badania w dwóch różnych elektrolitach podstawowych: buforze fosforanowym o pH 7,4 i buforze Tris-HCl o pH 9,0, co pozwoliło pokazać wpływ składu danego roztworu oraz wpływ rodzaju buforu na właściwości optyczne badanego układu. Właściwości optyczne określono na podstawie widm absorpcyjnych i fluorescencyjnych. Na koniec przeprowadzono analizę chemometryczną z wykorzystaniem metody głównych składowych, w celu oceny możliwości identyfikacji badanych neuroprzekaźników za pomocą układów micelarnych. Stwierdzono, że dwa z otrzymanych układów micelarnych wykazały dobre właściwości optyczne i szeroki zakres liniowości, pozwalający na oznaczanie wybranych analitów w szerokim zakresie stężeń. Spośród badanych neuroprzekaźników, związki katecholaminowe wykazały własne właściwości optyczne umożliwiające ich częściowe rozróżnienie. Rozróżnienie pozostałych neuroprzekaźników nie byłoby możliwe bez zastosowania opracowanych układów micelarnych. Dowiedziono, że zastosowane w badaniach metody spektroskopowe w połączeniu z analizą chemometryczną mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych metod identyfikacji neuroprzekaźników.
File
  • File: 1
    praca_inż-Wicik_Magdalena-278442.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29817

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2bbf01a5bc89429db860113d39f55edf/
URN
urn:pw-repo:WUT2bbf01a5bc89429db860113d39f55edf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page