Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptation of a single-family building project to the almost zero-energy standard

Wioleta Kinga Krupa

Abstract

ABSTRACT The following thesis discusses the analysis of various installation solutions based on renewable energy sources, in terms of investment outlays and operating costs. The building was modernized to three standards: WT2021, NF40, NF15. The selection of appropriate installation and the technological parameters will allow achieve almost zero energy standard of the building, specified in the title of thesis. The most aim of the thesis is to select the most optimal variant in terms of technology and economy. PART I Presents the purpose and scope of the thesis. PART II It contains basic information about the analyzed single-family building. PART III It constains an initial analysis of the proposed energy sources. Basic information about the recommended solutions will be discussed. In the following, three alternative systems are presented. In the first system, the building is insulated according to the WT2021 standard, the building is powered by a photovoltaic installation, and heat sources, which differ from each other in the heat exchanger, will be considered. The next two systems are based on a similar analysis, instead of natural ventilation. Ventilation with recuperation is introduced, with the efficiency required in each standard. PART IV It contains economic analysis of the standards presented in part III. The estimated investment and operating cost of each variant as well as the selection of the optimal standard and heat source are carried out. PART V Summary of the whole thesis and conclusions from the above work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioleta Kinga Krupa (FCE) Wioleta Kinga Krupa,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Adaptacja projektu budynku jednorodzinnego do standardu niemal zero energetycznego
Supervisor
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
74
Internal identifier
DIL-5299
Reviewers
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, system rekuperacji, panele fotowoltaiczne, świadectwo charakterystyki energetycznej, budynek jednorodzinny
Keywords in English
heat pump, recuperation system, photovoltaic panels, energy certificate, single-family building
Abstract in Polish
STRESZCZENIE W poniższej pracy został poruszony temat analizy różnych rozwiązań instalacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii, w kontekście nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji. Budynek poddano modernizacji do trzech standardów: WT2021, NF40 i NF15. Dobór odpowiedniej instalacji oraz parametrów technologicznych pozwoli na uzyskanie niemal zerowego standardu energetycznego budynku, określonego w temacie pracy. Celem pracy jest dobór najbardziej optymalnego wariantu pod względem technologicznym oraz ekonomicznym. CZĘŚĆ I Przedstawia cel i zakres pracy CZĘŚĆ II Zawiera podstawowe informacje na temat analizowanego budynku jednorodzinnego. CZĘŚĆ III Zawiera wstępną analizę proponowanych źródeł energii, zostają omówione podstawowe informacje odnośnie zalecanych rozwiązań. W dalszej części przedstawione zostają trzy systemy alternatywne. W pierwszym systemie budynek ocieplony jest zgodnie ze standardem WT2021, w budynku nośnikiem energii elektrycznej jest instalacja fotowoltaiczna, oraz zostaną rozpatrzone źródła ciepła, które różnią się od siebie wymiennikiem ciepła. Kolejne dwa systemy opierają się na podobnej analizie, dodatkowo zamiast wentylacji naturalnej zostaje wprowadzona wentylacja z rekuperacją, ze sprawnością wymaganą w każdym ze standardów. CZĘŚĆ IV Zawiera analizę ekonomiczną standardów przedstawionych w części III. Zostają przeprowadzone szacunkowe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne każdego z wariantów, dobór optymalnego standardu oraz źródła ciepła. CZĘŚĆ V Podsumowanie całości oraz wnioski płynące z powyższej pracy.
File
  • File: 1
    praca_inż-Krupa_Wioleta-276562.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29892

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2bb8b03283124e42a1a6e8a2504c9e1b/
URN
urn:pw-repo:WUT2bb8b03283124e42a1a6e8a2504c9e1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page