Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of knowledge management system in the Bosch Rexroth Sp. z o.o. company

Kamil Aleksander Więch

Abstract

The subject of this diploma thesis is project that supports a knowledge management system for a Bosch Rexroth Sp. z o.o. company. The diploma thesis consist of five chapters. The first chapter describes technologies, techniques and methods which was used during the analysis of the organization and system development. It presents the detailed specification of the technology on which the application will be built and the programming languages used to develop of the system described in detail. The second chapter contains the analysis of the enterprise. Use of the Top-down methodology and the implementation of the Zachman’s framework, ensures the functional and logical manner of the analysis. The main goal of the analysis is thorough examination of the organizations business processes. Other areas of the analysis are the communication between company employees and the client’s order realization execution. Significant element is detailed examination of the current enterprise IT infrastructure. The third chapter describes the improvements proposed by the author of the work in order to increase the quality of the functioning of the organization and the current knowledge management system. The starting point for transformations are conclusions drawn from the enterprise analysis carried out in previous chapter. The fourth chapter contains a description of the technical project, including a web application that supports the knowledge management system. Developed program is a training portal. It allows enterprise trainings management and facilitates employees processes related to this issue. Chapter describes in detail the essential functionalities of the system as well as the methods and realization of the application security against unauthorized persons. The last chapter is an evaluation of the developed project. It presents the course of the acceptance tests carried out on the application. The main area of research is a comparison between described functionalities and their real application in the system. System was also checked for safety. The chapter also contains the economical summary of the project. The profitability of the introducing the entire project is analysed. The assessment consists in calculating profitability ratios and then comparing them with the appropriate factors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Aleksander Więch (FPE) Kamil Aleksander Więch,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Bosch Rexroth Sp. z o.o
Supervisor
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
system, zarządzanie wiedzą, aplikacja internetowa, siatka Zachmana, modelowanie procesów, bezpieczeństwo informacji
Keywords in English
system, knowledge management, web application, Zachman framework, process modeling, information security
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest opracowanie projektu wspierającego system zarządzania wiedzą dla przedsiębiorstwa Bosch Rexroth Sp. z o.o.. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia technologie, techniki oraz metody, użyte podczas analizy organizacji oraz podczas projektowania systemu. Przedstawiono w nim technologię, na której będzie zbudowana aplikacja oraz szczegółowo opisano języki programowania, za pomocą których został zbudowany system informatyczny. Drugi rozdział zawiera analizę przedsiębiorstwa. Zastosowanie metodologii Top-down oraz siatki Zachmana, zapewnia przeprowadzenie badań w sposób zorganizowany i logiczny. Głównym celem analizy są procesy biznesowe organizacji. Badaniu podlegają takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa jak sposób realizacji zamówień klienta oraz komunikacja między pracownikami. Ważnym elementem analizy jest zbadanie otoczenia bliższego i dalszego organizacji. Szczegółowemu badaniu zostaje również poddana obecna infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci opisuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji oraz udoskonalenia systemu zarządzania wiedzą. Punktem wyjścia dla przemian są wnioski wyciągnięte na podstawie analizy przeprowadzonej w rozdziale drugim. Rozdział czwarty zawiera opis projektu technicznego - system zarządzania wiedzą, jako aplikację webową. Zbudowany program jest portalem szkoleniowym. Umożliwia on zarządzanie szkoleniami w przedsiębiorstwie oraz ułatwia pracownikom zdobywanie wiedzy. Opisane jest w nim szczegółowo poszczególne funkcjonalności systemu oraz zabezpieczenia użyte w celu ochrony zasobów informacyjnych organizacji. Rozdział piąty dotyczy ewaluacji projektu systemu. Zawiera on opis przeprowadzonych testów akceptacyjnych aplikacji oraz wyniki testów penetracyjnych systemu. Rozdział ten zawiera również weryfikację projektu pod względem ekonomicznym. W załączniku 1 podano kod źródłowy programu, a załącznik 2 przedstawia raport z testów bezpieczeństwa systemu wygenerowany za pomocą OWASP ZAP 2.7.0 (ZAP Scanning Report).
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Kamil_Więch.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28820

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2b069171e15d43f28076a9a1aa1a0ad3/
URN
urn:pw-repo:WUT2b069171e15d43f28076a9a1aa1a0ad3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page