Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Types of banking risk and the methods of reducing it

Kamila Drzewiecka

Abstract

In the recent years, the economic sector, the banking sector in particular, has undergone fundamental changes. It has been caused by the technological progress and the globalization of financial markets. Due to the openness for changes coming from the environment, Polish banks have extended and diversified their capability of providing services on the Polish market. The key question, which has been shown in this work, is the banking risk. Risk is an integral element of every human activity, and it also con-cerns banks, where it has an exceptional character. In the literature, banking risk is de-fined as a positive and negative phenomenon. The first one is a necessary condition for gaining benefits – high profits in particular. The second one results from incompetent risk management carried out by the bank management boards. The scientific literature shows an exceptionally complicated classification of banking risk types because they tend to diffuse quickly and generate many side-effects. Among the commonly known and most relevant risk types one must mention the strategic and operational ones, which are classified accordingly to the time horizon. Another risk type is the financial liquidity risk, which is treated as a typical risk for banking activity because the loss of liquidity may eventually lead to bankruptcy. Other relevant types are the interest rate risk and the currency risk. The key problem in the Polish banking system is competent risk man-agement, which still causes many difficulties. To achieve this goal, they use institutional methods, which aim at reducing the risks but cannot totally eliminate them. One must attract particular attention to the credit risk, which has a relevant impact on the banking activity, because it concerns the main banking function that rests on transferring money between the bank and the business entity reporting its needs. The interests of the bank may be threatened by clients who do not perform installment payments or face – which is far more worse - a total insolvency. The PKO BP is commonly acknowledged as the most credible commercial bank in Poland. Due to the implementation of efficient me-thods and means in terms of risk management, it is placed at the top of the rank list of the most profitable commercial banks in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Drzewiecka (CESS) Kamila Drzewiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rodzaje ryzyka bankowego i metody jego ograniczania
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
ryzyko, ryzyko bankowe, zarządzanie ryzykiem, bankowość
Keywords in English
risk, banking risk, risk management, banking system
Abstract in Polish
W ostatnich latach sektor ekonomiczny, a w szczególności bankowy uległ znacznym przeobrażeniom. Spowodowane to było głównie postępem technologicznym, liberalizacją oraz globalizacją rynków finansowych. Dzięki otwartości na zmiany płynące z otoczenia, banki urozmaiciły i poszerzyły swoje możliwości w oferowaniu usług na polskim rynku. Istotnym elementem, co zostało przedstawione w tejże pracy, jest występowanie ryzyka. Ryzyko jakie towarzyszy każdej prowadzonej działalności, występuje także w bankach, gdzie przyjmuje charakter szczególny. Ryzyko bankowe określane jest w literaturze jako zjawisko pozytywne i negatywne. Pozytywne – bowiem jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia jakichkolwiek korzyści, w szczególności uzyskania wysokiego zysku. Negatywna strona występowania ryzyka bankowego stanowi głównie nieumiejętne zarządzanie ryzykiem przez zarząd banku. Literatura przedmiotu ukazuje wyjątkowo złożoną klasyfikację ryzyka bankowego, z tego względu, iż ryzyko bankowe skłonne jest do szybkiego przenikania i najczęściej główne ryzyko generuje wiele ryzyk pobocznych. Wśród podstawowych a zarazem najważniejszych i najbardziej znanych ryzyk bankowych występuje ryzyko strategiczne i operacyjne, będące podziałem według horyzontu czasowego. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko płynności, uważane za typowe ryzyko w działalności bankowej, gdyż utrata płynności przez bank często kończy się bankructwem i upadłością. Innymi, również ważnymi ryzykami są ryzyko stopy procentowej i zmiany kursu walutowego. W polskich systemach bankowych istotnym znaczeniem w funkcjonowaniu banku jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, które przysparza wiele trudności . W tym celu, banki korzystają z instytucjonalnych metod, mających za zadanie ograniczenia ryzyka. Na szczególną uwagę zasługuje ryzyko kredytowe, mające wyjątkowy wpływ na działalność bankową, ponieważ dotyczy zasadniczej funkcji pełnionej przez bank, jaką jest transfer pieniądza pomiędzy bankiem a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie. Zagrożenie interesów banku w najczęstszych przypadkach powodowane jest przez klientów, którzy niosą ewentualność nieterminowych spłat a co gorsze, całkowitej niewypłacalności. Za najbardziej wiarygodny bank komercyjny w Polsce uznawany jest PKO Bank Polski, oferujący szeroki wachlarz usług finansowych. PKO BP dzięki prawidłowemu stosowaniu określonych sposobów zarządzania ryzykiem i metod ograniczających ryzyko kredytowe, znajduje się w czołówce najlepiej prosperujących banków komercyjnych w Polsce.
File
  • File: 1
    263468_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11238

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a58b764e96c4d79930c14006eadbf54/
URN
urn:pw-repo:WUT2a58b764e96c4d79930c14006eadbf54

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page