Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative and legal control of economic activity based on The Freedom of Economic Activity act

Ewa Maria Kłopocka

Abstract

The basic law which forms the framework of economic activity in Poland is „The Freedom of economic activity act”. Despite the general grounds relating to liberty and freedom of establishment, the selection of industry or activities, there are some cases where it is necessary to obtain a concession, licence or permission form the administration. The aim of this Bachelor was to discuss the different forms of regulation of economic activity, including its mildest form, regulated economic activity in relations to the regulations of „The Freedom of Economic Acitvity Act”. Basen on the author’s reflections the accepted thesis was that regulation of business is necessary to uphold the idea of a social market economy. Used research methods were analysis and critique of literature, documentation, and inference method. The paper consists of an introduction, three chapters and a conclusion. In the first chapter author described the concept of business and entrepreneurs under Polish law. In the second chapter of regulation of economic activity is characterized by the states (the causes and objectives of the regulations, forms of business regulation). In the last chapter there is the analysis of economic activities based on „The Freedom of economic activity act”. On the basis of analyzes, considerations and conclusions it can be noted that activity is regulated form of restrictions on freedom of economic activity. Currently it stands out 30 areas covered by the regulations. In some cases, it is necessary to obtain the relevant administrative act.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewa Maria Kłopocka (FASS) Ewa Maria Kłopocka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
działalność gospodarcza, reglamentacja, regulacja, koncesja, licencja, zezwolenie, zgoda, przedsiębiorca, wolność gospodarcza, osoba fizyczna, spółka cywilna, rejestr, zasady, ustrój gospodarczy,
Keywords in English
economic activity, regulation , concession, license , permission , consent , entrepreneur, economic freedom , individual, partnership, registry, policies , economic system ,
Abstract in Polish
Zasadniczym aktem prawnym kształtującym ramy dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest u.s.d.g. Pomimo ogólnych przesłanek odnoszących się do wolności i swobody zakładania działalności gospodarczej, doboru branży czy formy działalności, istnieją przypadki w których konieczne jest uzyskanie koncesji, licencji lub pozwolenia od organów administracyjnych. Celem pracy było omówienie różnych form reglamentacji działalności gospodarczej, w tym również najłagodniejszej jej formy, czyli działalności regulowanej, w odniesieniu do unormowań ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie rozważań autora przyjęto tezę, że regulacja działalności gospodarczej stanowi konieczne ze względu na poszanowanie idei społecznej gospodarki rynkowej ograniczenie wolności gospodarczej. Wykorzystanymi metodami badawczymi były analiza i krytyka piśmiennictwa, metoda dokumentacji i wnioskowanie. Opracowanie składa się z wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy na podstawie polskich przepisów prawa. W drugim rozdziale scharakteryzowano regulacje działalności gospodarczej przez państw (przyczyny i cele reglamentacji, formy regulacji działalności gospodarczej). W ostatnim rozdziale przeprowadzono analizę działalności gospodarczej na podstawie u.s.d.g. Opisano zasady działalności gospodarczej, reglamentowaną działalność gospodarczą. Na podstawie, analiz, rozważań i wnioskowania można zaznaczyć, że działalność regulowana jest formą ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Obecnie wyróżnia się 30 dziedzin objętych regulacjami. W wybranych przypadkach dla prowadzenia działalności konieczne jest uzyskanie stosownego aktu administracyjnego.
File
  • File: 1
    Ewa Kłopocka - praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8866

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT29eff225966a42d0bb2ae9519502a5a2/
URN
urn:pw-repo:WUT29eff225966a42d0bb2ae9519502a5a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page