Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the diversification strategy on the example of enterprise X

Magdalena Łopian

Abstract

The subject of this thesis is "Analysis and assessment of the diversification strategy on the example of enterprise X". The genesis to write a thesis on the given topic was interest in a given field, in particular the strategy of diversification. This issue is very important because choosing the right strategy is essential for the company's operations and its functioning on the market. In addition, a properly selected strategy guarantees interest from the recipients. The aim of the thesis was to analyse the current strategy of the enterprise and to assess its impact on the company's operations. The research focused on a company that applies the diversification strategy from the very beginning of its operation. In addition to analysing the literature on the selected topic, a general description of the company was presented, and selected sectors of its activity were examined. Six methods were used for a thorough analysis of the company: PEST analysis, Porter's 5 forces analysis, strategic group map, BCG matrix, McKinsey matrix and SWOT analysis. In the initial stages of the thesis, a literature analysis was carried out, related to general concepts and other aspects necessary to develop further stages of the thesis. The second chapter is devoted to the methods that are most often used in the company's strategic analysis. The last part of the thesis was the analysis and evaluation of the current strategy applied by the selected company. The company was characterized, its area of activity was shown, and its potential was examined. The results were obtained as intended - showing the impact of the strategy on the company's operations. In the last stage, a new strategy was proposed, complementing the current one. A summary of each of the chapters and the general summary of the whole thesis was made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Łopian (FoM) Magdalena Łopian,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena strategii dywersyfikacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
Supervisor
Michael Jaksa (FoM/CMP) Michael Jaksa,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michael Jaksa (FoM/CMP) Michael Jaksa,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie strategiczne, strategia, strategie rozwoju przedsiębiorstwa, dywersyfikacja, rodzaje dywersyfikacji, metody analizy makrootoczenia, metody analizy sektorowej, metody analizy strategicznej firmy, propozycja nowej strategii.
Keywords in English
strategic management, strategy, company development strategies, diversification, types of diversification, methods of macro-environment analysis, sectoral analysis methods, methods of strategic analysis of the company, proposition of a new strategy.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest „Analiza i ocena strategii dywersyfikacji na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Genezą do napisania pracy na powyższy temat było zainteresowanie daną dziedziną, a w szczególności strategią dywersyfikacji. Zagadnienie to jest o tyle istotne, iż dobór odpowiedniej strategii jest niezbędny w działalności przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania na rynku. Dodatkowo, odpowiednio dobrana strategia gwarantuje zainteresowanie ze strony odbiorców. Celem poniższej pracy było przeanalizowanie obecnej strategii przedsiębiorstwa oraz ocenienie jej wpływu na działalność firmy. Obszarem badawczym poniższej pracy było przedsiębiorstwo, które stosuje strategię dywersyfikacji od samego początku swojej działalności. Oprócz przeanalizowania literatury dotyczącej wybranego tematu, opisano ogólną charakterystykę firmy oraz zbadano wybrane sektory jej działalności. Do dokładnej analizy przedsiębiorstwa wykorzystano sześć metod: analizę PEST, analizę 5 sił Portera, mapę grup strategicznych, macierz BCG, macierz McKinseya oraz analizę SWOT. W początkowych etapach pracy dokonano analizy literaturowej, związanej z pojęciami ogólnymi oraz pozostałymi aspektami niezbędnymi do opracowania dalszych etapów pracy. Rozdział drugi został poświęcony metodom, które najczęściej stosowane są w analizie strategicznej firmy. Ostatnim etapem pracy była analiza i ocena obecnej strategii stosowanej przez wybraną firmę. Scharakteryzowano firmę, ukazano jej obszar działalności oraz zbadano jej potencjał. Otrzymano wyniki zgodnie z zamierzeniami – ukazanie wpływu strategii na działalność firmy. W ostatnim etapie zaproponowano nową strategię, stanowiącą uzupełnienie realizowanej obecnie. Dokonano podsumowania każdego z rozdziałów oraz ogólnego zakończenia całej pracy.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Lopian_Magdalena_285993.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31494

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT29da213cbfcd4a7c9bdd0fdc2fc67b76/
URN
urn:pw-repo:WUT29da213cbfcd4a7c9bdd0fdc2fc67b76

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page