Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation and analytical assessment of the effect of the car load on the boundary motion parameters during turn maneuver

Nikita Kukhta

Abstract

This engineering work presents a simulation and analytical assessment of the impact of the car's load on its boundary motion parameters during a bend. The aim of this work is to evaluate, in a simulation-analytical manner, the impact of the method of just loading a car on such limiting parameters of motion as maximum speed, lateral acceleration, lateral inclination angle, radius of motion path. The second chapter contains information on car safety and road traffic. Its components such as active and passive safety have been discussed in it. Chapter 3 describes the general characteristics of curvilinear motion. The stability and driving behaviour of the car, boundary states during cornering and stability tests have been discussed. The fourth chapter describes the selected car traffic simulation program (V-SIM), its properties, possibilities and limitations. Chapter 5 presents the simulation research. Simulations of car travel at the bend were carried out for 3 linear speeds (60 km / h, 80 km / h and 100 km / h) for 4 cases of vehicle load (with driver, driver and one passenger, with driver and 4 passengers, with driver, 4 passengers and a load in the trunk). The effect of the load method on boundary motion parameters at these speeds was evaluated, after which the simulation results were compared. Also in this chapter the impact of the surface type on border traffic parameters was assessed. Finally, the results of calculations are presented using a simple analytical method and compared with the results obtained in simulations with the V-SIM program. The last chapter of the paper presents the summaries and conclusions resulting from the simulation and analytical analysis. It was found that, according to the simulation method, a car with different loads and different speeds is able to overcome a curve with a minimum radius greater than would result from a simple analytical model. The load on the car has a significant impact on its limit parameters. The greater the load, the "faster" the vehicle will skid. On the "ice" surface the vehicle has to move at lower speeds so as not to slip - the limit parameters are greatly "reduced".
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikita Kukhta (FT) Nikita Kukhta,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Symulacyjno-analityczna ocena wpływu sposobu obciążenia samochodu na graniczne parametry ruchu podczas pokonywania zakrętu
Supervisor
Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Piotr Zdanowicz (FT/DVMO) Piotr Zdanowicz,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
stateczność poprzeczna samochodu, graniczne parametry ruchu, badania symulacyjne.
Keywords in English
lateral stability, external vehicle motion parameters, simulation research.
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska przedstawia symulacyjno-analityczną ocenę wpływu sposobu obciążenia samochodu na jego graniczne parametry ruchu podczas zakrętu. Celem tej pracy jest ocena, w sposób symulacyjno-analityczny, wpływu sposobu właśnie obciążenia samochodu na takie graniczne parametry ruchu jak maksymalna prędkość, przyspieszenie poprzeczne, kąt przechyły bocznego, promień toru ruchu. Drugi rozdział zawiera informacje o bezpieczeństwie samochodu oraz ruchu drogowego. Zostały w nim omówione takie jego składowe jak bezpieczeństwo czynne oraz bierne. W rozdziale 3 została opisana ogólna charakterystyka ruchu krzywoliniowego. Zostały omówione stateczność i kierowalność ruchu samochodu, stany graniczne podczas jazdy na zakręcie oraz metody badań stateczności. W 4 rozdziale jest opisany wybrany program symulacyjny ruchu samochodu (V-SIM), jego własności, możliwości i ograniczenia. Rozdział 5 przedstawia przebieg badań symulacyjnych. Symulacje przejazdu samochodu na zakręcie przeprowadzono dla 3 prędkości liniowych (60 km/h, 80 km/h oraz 100 km/h) dla 4 przypadków obciążenia pojazdu (z kierowcą, z kierowcą i jednym pasażerem, z kierowcą i 4 pasażerami, z kierowcą, 4 pasażerami i ładunkiem w bagażniku). Oceniano wpływ sposobu obciążenia na graniczne parametry ruchu przy tych prędkościach, po czym, porównywano wyniki symulacji. Również w tym rozdziale został oceniony wpływ rodzaju nawierzchni na graniczne parametry ruchu. Na koniec obliczeń przedstawiono wyniki obliczeń prostą metodą analityczną i porównano je z wynikami uzyskanymi w symulacjach programem V-SIM. W ostatnim rozdziale pracy jest przedstawione podsumowane oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy symulacyjno-analitycznej. Stwierdzono, iż, według metody symulacyjnej, samochód z różnymi obciążeniami i różnymi prędkościami jest w stanie pokonać zakręt o minimalnym promieniu większym niż wynikałoby to z prostego modelu analitycznego. Obciążenie samochodu ma istotny wpływ na jego parametry graniczne. Im większe jest obciążenie, tym „szybciej” pojazd wpadnie w poślizg. Na nawierzchni „lód” pojazd musi poruszać się z mniejszymi prędkościami, żeby nie wpaść w poślizg – graniczne parametry ulegają dużemu „zmniejszeniu”.
File
  • File: 1
    Nikita_Kukhta_2019_inz_stacjonarne.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31178

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT29c83a5bd8f74861936d28397f32f833/
URN
urn:pw-repo:WUT29c83a5bd8f74861936d28397f32f833

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page