Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and measurement of the efficiency of companies in the financial sector listed on the Stock Exchange in Warsaw

Renata Poborczyk

Abstract

In following thesis there is banking sector and its surroundings presented. The purpose of the thesis was analysis and a measurement of the effectiveness of working of companies listed on a Stock Exchange in Warsaw. There is the most important information about banks, their ability to generate values for their owners and their financial condition presented. The purpose has been achieved. In the thesis there are three chapters, an introduction and a summary. In the first thesis there is a historic draw of banks development and their evolution in time. There are also definitions of “bank” word, its functions and types described. In the second chapter there is a methodic of accomplished operations presented. In this chapter there are also an issue and types of strategic reporting of bank. There are balance, profits and loss account and a report of cash flow. There is also a detailed description of indicators allowing to analyze of chosen banks and their notes on a Stock Exchange in Warsaw. In the third chapter there is presented an activity of each every bank. In ever of them there is a balance, profit and loss account in a dynamical and structural catch. Then there are basic measures used to rate a financial situation of bank. Another subsection were indicators of market value, which were contributed to the interpretation of selected banks in terms of investment attractiveness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Renata Poborczyk (CESS) Renata Poborczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i pomiar efektywności działania spółek z sektora finansowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank analiza, spółka, zysk, strata, wskaźnik.
Keywords in English
bank analysis, company, profit, loss, indicator.
Abstract in Polish
W powyższej pracy został zaprezentowany sektor bankowy i jego otoczenie. Celem pracy była analiza i pomiar efektywności działania spółek z sektora finansowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zostały przedstawione ważne informacje dotyczące poszczególnych banków, a także ich zdolność do generowania wartości dla ich właścicieli oraz ich sytuacja finansowa. Cel został osiągnięty. W pracy zamieszczono trzy rozdziały wraz ze wstępem i podsumowaniem. W pierwszym rozdziale został ujęty zarys historyczny rozwoju banków i ich ewolucja z upływem lat. Omówione zostały również definicje słowa „bank”, a także funkcje i rodzaje banków. W drugim rozdziale została zaprezentowana metodyka dokonywanych działań. W tym rozdziale została zawarta istota oraz rodzaje sprawozdawczości finansowej banku. Wyróżniono i omówiono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Pochylono się także nad wskaźnikami umożliwiającymi analizę wybranych banków oraz ich notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W trzecim rozdziale została zaprezentowana działalność każdego z banków. W każdym z omawianych banków został przedstawiony bilans oraz rachunek zysków i strat w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. Następnie zostały omówione podstawowe mierniki służące do oceny sytuacji finansowej banku. Kolejnym podrozdziałem były wskaźniki wartości rynkowej, które przyczyniły się do interpretacji wybranych banków z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej.
File
  • File: 1
    262163_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11364

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT29ab1e5698024ddaa4f1784438008d82/
URN
urn:pw-repo:WUT29ab1e5698024ddaa4f1784438008d82

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page