Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of temperature on material flow in a micro-injection molding operation

Michał Marek Radomski

Abstract

The aim of this work was to examine the influence of mould temperature on material flow in micro-injection molding operation. The existing station didn’t have the option to control temperature of the mould, so a modification was required. The modification consisted of adding a thermoregulatory system to control the temperature of the mould. To connect this new installation, it was necessary to modify the existing mould. On this now modified station it was possible to study how different values of injection moulding parameters would affect the resulting sprues. Both objectives of the study have been achieved. Modification of the station was carried out without major problems. The thermoregulator C410FK02-M*AN from VIDONIA was used as the base of new thermoregulatory system. Power supply system was created and a cable with the ability to connect the thermoregulator to mould heating system was installed. A hole was made in the mould to accommodate the thermocouple which was connected to thermoregulatory system. In order to block the movement of the thermocouple, a threaded hole perpendicular to this hole was made. In this perpendicular hole, a screw was screwed in, in order to immobilize the thermocouple. The effectiveness of the new thermoregulatory system was tested. These tests were carried out by setting temperature on the thermoregulator and measuring the temperature on the moulds cavity plate with an independent meter. The parameters and accuracy achieved were within expected framework. Now it was possible to study the influence of temperature on the flow of low density polyethylene in a special cavity plate designed to perform this kind of research. First, the effect of the material temperature on the length of polymer flow in the mould was tested. The obtained results allowed to determine the temperature range in which the material reached sufficient flow to fill in the mould cavities. Due to the lower technological cost and satisfactory performance, a temperature of 150°C was selected for the remaining measurements. Then, the influence of the mold temperature on the material flow length was investigated. At constant temperature of the material, samples were made changing the parameters of the microforming process. Measurements were made for the material flow depending on the cross-section of the channel in the mold as well as the pressure applied to the injection molding machine piston. The performed research yielded results that could be predicted based on literature. Increasing any of the parameters lengthened the flow path of the material. The larger cross-section of the channel allowed more material to flow. The higher temperature of the mold reduced the heat flow between material and mould. The higher speed of the piston ensured that more material was pressed in before it solidified and the piston's pressure reduced the shrinkage caused by the solidification of the material.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marek Radomski (FM) Michał Marek Radomski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Wpływ temperatury formy na płynięcie materiału przy mikroformowaniu wtryskowym
Supervisor
Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
mikroformowanie wtryskowe, polietylen, termoplasty
Keywords in English
micro-injection moulding, polyethylene, thermoplastics
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury formy na płynięcie materiału przy mikroformowaniu wtryskowym. Wymagane było zmodyfikowanie istniejącego stanowiska korzystającego z wtryskarki tłokowej firmy Arburg. Modyfikacja polegała na dodaniu układu termoregulacyjnego służącego do sterowaniu temperaturą formy. Należało też zmodyfikować istniejącą formę w celu możliwości połączenia jej z nowym układem termoregulacyjnym. Na tak zmodyfikowanym stanowisku możliwe było zbadanie jak różne wartości parametrów formowania wtryskowego wpływają na otrzymywaną wypraskę. Obydwa przyjęte cele pracy zostały osiągnięte Modyfikacja stanowiska została przeprowadzona bez poważniejszych problemów. Wykorzystano termoregulator C410FK02-M*AN firmy VIDONIA. Stworzono system zasilania termoregulatora oraz zamontowano w nim kabel umożliwiający jego współpracę z układem grzewczym formy. W formie wykonano otwór służący do umieszczenia w nim termopary. W celu zablokowania ruchu termopary wykonano prostopadłe to tego otworu otwór gwintowany w który wkręcano śrubę. Śruba ta dociskała wprowadzoną termoparę unieruchamiając ją. Dokonano badania skuteczności działania nowo utworzonego układu termoregulacyjnego. Badania te przeprowadzono poprzez zadawanie temperatur na termoregulatorze. Następnie mierzono niezależnym miernikiem temperaturę na matrycy formy. Osiągnięte parametry oraz dokładności mieściły się w oczekiwanych ramach. Modyfikacja ta umożliwiła przebadanie wpływu temperatury na płynięcie małej gęstości polietylenu w specjalnej matrycy zaprojektowanej do wykonywania tego typu badań. W pierwszej kolejności wykonano badania wpływu temperatury materiału na długość płynięcia polimeru w formie. Otrzymane wyniki pozwoliły określić przedział temperatury w którym materiał osiągał wystarczającą płynność do wypełnienia kanałów formy. Ze względu na niższy koszt technologiczny i zadowalające wyniki, wybrano do pozostałych pomiarów temperaturę 150°C. Następnie przeprowadzono badanie wpływu temperatury formy na długość płynięcia materiału. Przy stałej temperaturze materiału wykonywano próbki zmieniając parametry procesu mikroformowania. Wykonano pomiary pod kątem płynięcia materiału w zależności od przekroju kanału w formie, a także od ciśnienia zadawanego na tłok wtryskarki. Wykonane badania dały rezultaty które można było przewidzieć w oparciu o literaturę. Zwiększenie któregokolwiek z parametrów wydłużało drogę płynięcia materiału. Większy przekrój kanału pozwalał na płynięcie większej ilości materiału. Większa temperatura formy zmniejszała strumień oddawanej przez materiał energii. Większa prędkość tłoka zapewniała wtłoczenie większej ilości materiału przed zastygnięciem oraz docisk tłoka zmniejszał skurcz spowodowany zastygnięciem materiału.
File
  • File: 1
    MT_1st_269919.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31299

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT298eb6d54e6642e2b397490e943680ea/
URN
urn:pw-repo:WUT298eb6d54e6642e2b397490e943680ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page