Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative research on the possibilities of the Chapel language and OpenMP threads in relation to the implementation of parallel optimization calculations in a multi-core environment

Karol Leon Orłowski

Abstract

This work compares the new tool, Chapel, which is used to parallel computations with existing solutions, and in particular with the most popular - OpenMP threads. The beginning is devoted to the description of the scope of work and its purpose. Next, the problem of parallel computations and their genesis were presented. Subsequently, there is a description of other tools and their initial comparison. In both languages the following problems have been solved; routing table, data classification and hierarchical constrained nonlinear optimization. Time measurements have been made for various configurations and are presented in the summary. The last part contains the comparison of the results and convenience of use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Leon Orłowski (FEIT/AK) Karol Leon Orłowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badania porównawcze możliwości języka Chapel oraz wątków OpenMP w odniesieniu do realizacji równoległych obliczeń optymalizacyjnych w środowisku wielordzeniowym
Supervisor
Andrzej Karbowski (FEIT/AK) Andrzej Karbowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Kamola (FEIT/AK) Mariusz Kamola,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Karbowski (FEIT/AK) Andrzej Karbowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Chapel, OpenMP, obliczenia równoległe, sieć neuronowa, tablica routingu, metoda cen
Keywords in English
Chapel, OpenMP, parallel computations, neural network, routing table, price method
Abstract in Polish
Praca ta porównuje nowe narzędzie, Chapel, służące do obliczeń równoległych z istniejącymi rozwiązaniami, a w szczególności z najpopularniejszym - wątkami OpenMP. Początek poświęcony jest opisowi zakresu pracy oraz jej celowi. Następnie zostało przedstawione zagadnienie obliczeń równoległych i ich geneza. W kolejnej części znajduje się opis innych narzędzi i wstępne ich porównanie. W obu językach zostały rozwiązane następujące problemy; tablica routingu, klasyfikacja danych oraz hierarchiczna nieliniowa optymalizacja z ograniczeniami. Dokonano pomiarów czasowych przy różnych konfiguracjach i przedstawiono je w podsumowaniu. Ostatnia część zawiera porównanie wyników oraz wygody użytkowania.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34933

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2970b527701f4d1fb023e2466286647a/
URN
urn:pw-repo:WUT2970b527701f4d1fb023e2466286647a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page