Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a heating installation in a single-family building with cost analysis in the field of material solutions

Paweł Wróblewski

Abstract

The subject of engineering work is the analysis of system and material solutions in the field of central heating installations with the analysis of project costs in a single-family residential building. The work aims to describe the latest system solutions presented by KAN - Therm for the implementation of the central heating installation and choosing the best solution in terms of technology and due to the costs incurred depending on the material used. In the theoretical part, which is a review of the literature on the topic discussed, information on the installation of central heating was presented. A comparison was also made of the methods of designing a heating installation: a traditional one, consisting of calculating the installation and a modern one, in which computer programs are used. The practical part of the work presents the analysis of heating systems based on KAN - Therm elements in terms of material and cost of the investment related to building heating. This analysis was used to draft a central heating installation made using the KAN C.O. program, and then enabled its valuation based on producer's catalog prices. The work ends with conclusions and observations that were formulated while writing the work. They can be used by future designers as well as investors in the selection of specific material solutions provided by the manufacturer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wróblewski (FCEMP) Paweł Wróblewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji grzewczej w budynku jednorodzinnym wraz z analizą kosztów w zakresie rozwiązań materiałowych
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ogrzewanie, instalacja, koszty, centralne ogrzewanie, budynek jednorodzinny
Keywords in English
heating, installation, costs, central heating, single-family building
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest analiza rozwiązań systemowych i materiałowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania z analizą kosztów przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Praca ma na celu opisanie najnowszych rozwiązań systemowych przedstawionych przez firmę KAN – Therm do realizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wybranie najlepszego rozwiązania pod względem technologicznym oraz ze względu na poniesione koszty w zależności od zastosowanego materiału. W części teoretycznej, stanowiącej przegląd literatury w zakresie omawianego tematu, przedstawiono informacje dotyczące instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano również porównania metod projektowania instalacji grzewczej: tradycyjnej, polegającej na obliczaniu instalacji oraz nowoczesnej, w której wykorzystuje się programy komputerowe. W części praktycznej pracy przedstawiono analizę systemów grzewczych na bazie elementów firmy KAN - Therm pod względem materiałowym oraz kosztowym realizacji inwestycji związanej z ogrzewaniem budynków. Analiza ta posłużyła do sporządzenia projektu instalacji centralnego ogrzewania wykonanego za pomocą programu KAN C.O., a następnie umożliwiła jego wycenę na podstawie cen katalogowych producenta. Pracę kończą wnioski i spostrzeżenia, które sformułowano w trakcie pisania pracy. Mogą one służyć przyszłym projektantom, a także inwestorom przy wyborze konkretnych rozwiązań materiałowych dostarczanych przez producenta.
File
  • File: 1
    262307_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26948

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28e8c993a23c4658bbf96e6195009f82/
URN
urn:pw-repo:WUT28e8c993a23c4658bbf96e6195009f82

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page