Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The BYOD safety strategy project in Lagarta Ltd

Piotr Just

Abstract

The diploma thesis aimed to create a BYOD safety strategy for Lagarta Ltd. This company showed the ability to introduce innovations that increase the efficiency of work. The project was divided into three parts. The chapters describe the subject of the topic before the chapters. The first chapter presents theoretical characteristics of models, methods, analyzes, structure used for writing work. This chapter presents descriptions of SWOT analysis, IDEF and BPMN notation. The Top-down methodology and behavior in writing the work were also specified - Zachman's Grid. The end of the chapter presents economic indicators ROI, ROE, NPV calculated in the chapter Project evaluation. The next part of the work presents the current state of the enterprise. This chapter begins with the characteristics of the company, the presentation of the market on which the company operates, the mission and vision of the company. Then, the analysis of the near and further environment was carried out. The company's environment was summarized by the SWOT / TOWS analysis, thanks to which the concept of strategy in the enterprise was selected. The modeling of the existing state in the enterprise was made on the basis of Zachman's Reticle - a context model, a model of spheres of action, and process models. The target state in the company presents the improved models defined in the previous part, on the basis of which the motives for choosing the appropriate strategy were defined. Chapter 4 presents the BYOD safety strategy in detail. An information security system has been described, taking into account the use of private devices at work. The system contains information on asset and risk management, security incidents, and describes the requirements for remote work. The concept of personal, physical and environmental safety as well as the use of the Internet network was presented. The concept of using GnuPG encryption software for data transfer was described. Rules were also defined that should be used when recruiting an employee, working with him and completing recruitment. A business continuity management model was also created and legal documents with which the work was agreed were written out. In the last part, the project evaluation was defined. The economic indicators ROI, ROE, NPV were calculated. These indicators are the basis for determining the economic efficiency of the project. Then, the diploma thesis was summarized by writing organizational, IT, economic and general conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Just (FPE) Piotr Just,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt strategii bezpieczeństwa BYOD w przedsiębiorstwie Lagarta Sp. z o.o
Supervisor
Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Strategia bezpieczeństwa, BYOD, ryzyko, model OSI, SWOT, IDEF, Siatka Zachmana, chmura obliczeniowa
Keywords in English
Security strategy, BYOD, risk, OSI model, SWOT, IDEF, Zachman Framework, cloud computing
Abstract in Polish
Praca dyplomowa miała na celu opracowanie strategii bezpieczeństwa BYOD dla przedsiębiorstwa Lagarta Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to wykazało zdolność do wprowadzenia innowacji, powodującej wzrost efektywności pracy. Projekt został podzielony na trzy części. We wstępie opisano motywy podjęcia tematu. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę teoretyczną modeli, metod, analiz, struktury wykorzystanej do pisania pracy. Rozdział ten przedstawia opisy analizy SWOT, notacji IDEF i BPMN. Określono również metodologię Top-down oraz sposób postępowania w pisaniu pracy – Siatka Zachmana. Przedstawia także formuły matematyczne do określenia wskaźników ekonomicznych ROI, ROE, NPV obliczone w rozdziale Ewaluacji projektu. Kolejna część pracy przedstawia stan istniejący przedsiębiorstwa. Rozdział ten rozpoczyna się od charakterystyki przedsiębiorstwa, przedstawieniu rynku, na którym organizacja działa, misji i wizji przedsiębiorstwa. Następnie przeprowadzona została analiza otoczenia bliższego oraz dalszego. Otoczenie przedsiębiorstwa zostało podsumowane analizą SWOT/TOWS, dzięki której wybrano koncepcje strategii w przedsiębiorstwie. Modelowanie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie zostało wykonane w oparciu o Siatkę Zachmana – model kontekstowy, model sfer działania, modele procesów. Stan docelowy w przedsiębiorstwie przedstawia poprawione modele określone w poprzedniej części, na podstawie których określono motywy obrania odpowiedniej strategii. W Rozdziale 4 przedstawiono szczegółowo strategie bezpieczeństwa BYOD. Opisano system bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wykorzystania prywatnych urządzeń w pracy. W systemie zawarto informacje dotyczące zarządzania aktywami, ryzykiem, incydentami bezpieczeństwa, opisano wymagania dotyczące pracy zdalnej. Przedstawiono koncepcję bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i środowiskowego oraz korzystania z sieci internetowej. Opisano koncepcję stosowania oprogramowania szyfrującego GnuPG do przesyłania danych. Określono również zasady, które powinny być stosowane podczas rekrutacji pracownika, współpracy z nim i zakończeniu rekrutacji. Opracowano też model zarządzania ciągłością działania i wypisano dokumenty prawne, z którymi praca jest zgodna. W ostatniej części przeprowadzono ewaluację projektu. Obliczono wskaźniki ekonomiczne ROI, ROE, NPV. Wskaźniki te są podstawą do określenia efektywności ekonomicznej projektu. Następnie podsumowano całą pracę zdefiniowano wnioski organizacyjne, informatyczne, ekonomiczne i ogólne.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Piotr_Just.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32390

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT286f20fadaac478db92e99f34afcf3eb/
URN
urn:pw-repo:WUT286f20fadaac478db92e99f34afcf3eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page