Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Presumption admission or rejection inheritance in hock

Natalia Pilichowska

Abstract

The title of the thesis is Premises for accepting or rejecting a debt call. Paca begins the introduction, in which you should generally discuss what are included in the work moved and apply this work. The first chapter of the work presents general issues related to inheritance law. The concept of inheritance law in the Polish legal system was discussed. The heir and the testator were characterized and I presented the concept of inheritance and its types. The place of inheritance law in the Polish legal system has also been systematized. The inheritance purchase procedure was discussed in detail. Types of inheritance and liability for inheritance debts were presented and described. The concept of unworthiness of inheritance and conditions that must be recognized for the unworthiness of inheritance to be legally recognized are also presented. The next chapter of my work focused on systematizing and discussing the types of statutory inheritance in individual groups. Each of the statutory inheritance groups has been discussed separately and in detail. The inheritance of the Commune and the State Treasury was also discussed. One of the subsections was devoted to discussing the inheritance of a farm in the Polish legal system. The third chapter, on the other hand, presents testamentary inheritance, describes the formal requirements that must be met in order for testamentary succession to be legally effective. He discusses the invalidity and ineffectiveness of a will, its necessary content and possible situations where the will can be revoked. Specific testamentary ordinances have been described in detail and what requirements must be met by an open will to be legally effective. Forms of will are distinguished, such as the ordinary will and the detailed will. Both of these wills have been characterized in detail. Chapter three also deals with the subject of reserved. The last chapter of the work discusses the acceptance and rejection of indebted debts. Shows and explains how the provisions of Polish law protect the heir against excessive liability for inheritance debts. Discusses concepts such as transmission and inventory. He also touches on the subject of content and legal significance which entails the acceptance of debts burdened with debts. He presents responsibility for inheritance debts both in accepting the inheritance in a simple manner and with the benefit of inventory. The final substantive part of the work is its summary. It justifies the validity of the thesis presented in the introduction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Pilichowska (FASS) Natalia Pilichowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Przesłanki przyjęcia bądź odrzucenia spadku zadłużonego
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
spadek, spadek zadłużony, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku
Keywords in English
inheritance, inheritance in hock, admission inheritance, rejection inheritance
Abstract in Polish
Tytułem pracy jest Przesłanki przyjęcia lub odrzucenia spadku zadłużonego. Pacę rozpoczyna wstęp, w którym ogólnie zostało przestawione jakie kwestie zostaną w pracy poruszone jak i została określona teza pracy. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące prawa spadkowego. Omówione zostało pojęcie prawa spadkowego w Polskim systemie prawa . Scharakteryzowano osobę spadkobiercy jak i spadkodawcy oraz przedstawiłam pojęcie dziedziczenia i jego rodzaje. Usystematyzowane zostało również miejsce prawa spadkowego w Polskim systemie prawa. Szczegółowo została omówiona procedura nabycia spadku. Przedstawiono i opisano rodzaje dziedziczenia jak i rodzaje odpowiedzialności za długi spadkowe. Przedstawione zostało również pojęcie niegodności dziedziczenia oraz warunki, które muszą zostać uznane aby niegodność dziedziczenia została uznana prawnie. Kolejny rozdział mojej pracy skupił się na usystematyzowaniu i omówieniu rodzai dziedziczenia ustawowego w poszczególnych grupach. Każda z grup dziedziczenia ustawowego została oddzielnie i szczegółowo omówiona. Poruszone ostało również dziedziczenie Gminy oraz Skarbu Państwa. Jeden z podrozdziałów został poświęcony omówieniu jak wygląda dziedziczenie gospodarstwa rolnego w polskim systemie prawa. Trzeci rozdział przedstawia natomiast dziedziczenie testamentowe, opisuje wymogi formalne jakie muszą być spełnione aby dziedziczenie testamentowe mogło być skuteczne prawnie. Omawia nieważność oraz bezskuteczność testamentu, jego konieczną treść jak i możliwe sytuacje gdy testament można odwołać. Szczegółowo zostały opisane szczególne rozrządzenia testamentowe oraz jakie wymogi musi spełnić otwarcie testamentu aby było ono skutecznie prawnie. Wyróżnione zostały formy testamentu takie jak testament zwykły oraz testament szczegółowy. Obie te formy testamentu zostały szczegółowo scharakteryzowane. Rozdział trzeci podejmuje również tematykę zachowku. Ostatni rozdział pracy omawia jak wygląda przyjęcie i odrzucenie spadku zadłużonego. Pokazuje i wyjaśnia jak przepisy Polskiego prawa chronią spadkobiercę przed nadmierną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Omawia pojęcia takie jak transmisja oraz spis inwentarza. Porusza również temat treści oraz znaczenia prawnego jakie niesie za sobą przyjęcie spadku obciążonego długami. Przedstawia odpowiedzialność za długi spadkowe zarówno w przyjęciu spadku w sposób prosty jak i z dobrodziejstwem inwentarza. Ostatnią częścią merytoryczną pracy jest jej podsumowanie. Uzasadnia ono słuszność tezy postawionej we wstępie.
File
  • File: 1
    Natalia_Pilichowska_204345.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28237

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2851b7027e30448ea72cada3ed999ae8/
URN
urn:pw-repo:WUT2851b7027e30448ea72cada3ed999ae8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page