Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of unemployment and means of its reduction, using the example of the district of Plock in years 2005 – 2014

Paulina Agata Kutycka

Abstract

The main purpose of the following thesis is considering the issue of unemployment in society, and analysis of unemployment in district of Plock in years 2005 – 2014. In the first chapter, the theoretical aspects of unemployment have been brought up. It describes theories of Keynesian and neoclassical economics. Both of the mentioned theories are noticeably different. Followers of the Keynesian one believe that the country has to be active on the labour market in order to fight unemployment. However, followers of the neoclassical one strongly oppose to the idea of country taking part in the labour market. Also, the causes of unemployment have been introduced, though the exact reason of this complex phenomenon has not been determined. Lastly, it reveals the social and economic consequences of unemployment. It implies the image of an unemployed person that has to function in society after losing a job. The second chapter presents methods of reducing unemployment. Among them, active and passive labour market policies can be distinguished. The goal of the first method is pro-activity that motivates the unemployed to seek work, and the second method involves material help for the unemployed. The third chapter seeks to analyze unemployment in the district of Plock according to data from the district labour office in Plock. To show the issue of unemployment, it has been examined by its structure. It has been divided by: gender, age, level of education, duration of unemployment, and work experience. Considering those indicators, the problem of unemployment can be described in detail in the period of 10 years. In the fourth chapter methods of limiting unemployment have been presented, using the example of the labour office in Plock. The chapter shows active means of action against unemployment. Elicitations that have been analysed and compared are: training courses, internships, intervention works, public works, and additional money for the unemployed to start their own economic activity, for example to set up their own business.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Agata Kutycka (CESS) Paulina Agata Kutycka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu płockiego w latach 2005 - 2014
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bezrobotny, rynek pracy, bezrobocie.
Keywords in English
Unemployed, labour market, unemployment.
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy jest rozważanie nad problemem bezrobocia w społeczeństwie oraz analiza bezrobocia w powiecie płockim w latach 2005 – 2014. W pierwszym rozdziale zostały poruszone aspekty teoretyczne bezrobocia. Opisano teorie bezrobocia keynesistowską i neoklasyczną. Obie teorie znacznie od siebie odbiegają, pierwsi z nich uważają, że państwo musi brać aktywny udział na rynku by walczyć z bezrobociem, drudzy zaś, że nie powinno brać udziału. Przedstawiono również przyczyny bezrobocia, gdzie nie zostało jednomyślnie stwierdzone co jest główną przyczyną tego złożonego zjawiska oraz ukazane zostały skutki społeczne i ekonomiczne bezrobocia, gdzie przybliżony został obraz osoby bezrobotnej, która musi funkcjonować w społeczeństwie po stracie pracy. W drugim rozdziale przedstawiono metody ograniczania bezrobocia. Spośród nich można wyróżnić aktywną politykę na rynku pracy oraz pasywną politykę na rynku pracy. Pierwsza metoda ma na celu działania aktywne, które motywują bezrobotnego do poszukiwania pracy, zaś druga metoda polega na pomocy materialnej osobie bezrobotnej. W trzecim rozdziale podjęto próbę analizy bezrobocia w powiecie płockim według danych z powiatowego urzędu pracy w Płocku. Aby ukazać problem bezrobocia został on przeanalizowany ze względu na jego strukturę. Zastosowano tutaj podział ze względu na: płeć, wiek, poziom wykształcenia, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy. Rozpatrując te wskaźniki można szczegółowo opisać dany problem na przestrzeni 10 lat. W rozdziale czwartym zaprezentowano metody ograniczania bezrobocia na przykładzie powiatowego urzędu pracy w Płocku. Ukazane są tutaj aktywne formy działania przeciw bezrobociu. Aktywizacje, które zostały przeanalizowane i porównane w tym rozdziale to: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.
File
  • File: 1
    262106_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11355

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28170874ca044e80a4ef1503a0345261/
URN
urn:pw-repo:WUT28170874ca044e80a4ef1503a0345261

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page