Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of chassis for Formula Student race car

Adrian Stanisław Szymanek

Abstract

At the beginning introduce the purpose of this thesis and shows idea of Formula Student competition. In the next chapter characterized types of chassis and using materials. It also presents the advantages and disadvantages of each solutions. The next step is analyzing solutions of other teams. Another chapter is devoted to listing of project assumptions and creating CAD model. In this section analyzed the competition rules. That allows to indicate restrictions imposed against teams. At this stage teams make assumptions about chassis. The main part of the project shows the steps in designing a space frame using Siemens NX software. Then presents methods for solving engineering problems. Describes the Finite Element Method. It also identifies aspects that affect on the quality of results and time calculations performed by the program. It also characterized modal analysis. The next step was the calculation using the finite element method. It is presents the calculation of torsional stiffness and the natural frequency of the space frame. The last point of this thesis is to analyze the results and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Stanisław Szymanek (FACME) Adrian Stanisław Szymanek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt konstrukcji nośnej bolidu Formuła Student
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Rama przestrzenna 2. Metoda elementów skończonych 3. Formuła Student 4. Sztywność skrętna 5. Analiza modalna
Keywords in English
1. Space frame 2. The finite element method 3. Formula Student 4. Torsional stiffness 5. Modal analysis
Abstract in Polish
Na początku podano cel pracy oraz przedstawiono ideę zawodów Formuła Student. Następnie opisano konkurencje w jakich zespoły biorą udział. W następnym rozdziale scharakteryzowano rodzaje stosowanych konstrukcji nośnych oraz używanych materiałów. Przedstawiono również wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Kolejnym etapem jest analiza rozwiązań innych zespołów. Kolejny rozdział poświęcono wymienieniu założeń projektowych oraz stworzeniu modelu CAD. W tej części dokonano analizy regulaminu zawodów. Dzięki temu można wskazać ograniczenia stawiane przed zespołami. Na tym etapie zespoły przyjmują założenia odnośnie projektowanej konstrukcji. Główna część projektu pokazuje etapy projektowania ramy przestrzennej wykorzystując program Siemens NX. Następnie przedstawiono metody rozwiązywania problemów inżynierskich. Opisano Metodę Elementów Skończonych. Wskazano również na aspekty które wpływają na jakość wyników oraz czas obliczeń wykonanych przez program. Scharakteryzowano również analizę modalną. Kolejnym etapem były obliczenia, przy użyciu metody elementów skończonych, zaprojektowanej ramy. Przedstawiono obliczenia wartości sztywności skrętnej oraz częstotliwości drgań własnych ramy. Ostatnim punktem tej pracy jest analiza wyników i wnioski.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8964

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2807635b5587480ba8242cdce41593d9/
URN
urn:pw-repo:WUT2807635b5587480ba8242cdce41593d9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page