Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mergers and aquisitions as a way for development of business

Sandra Ochmańska

Abstract

The goal of the diploma project is destription of mergers and acquisitions and identification its meanig for development of business which operates within dynamic environment of increasing concurrence by the example of banking insdustry. While carrying out the analysis of mergers and acquisitions it was revealed that these processes have a very large impact of development of business. These processes are present in every area of economy. The diploma project consists of introduction first chapter, second chapter, third chapter and ending part which is a summary of the whole diploma project. The first chapter has a theoretical character devoted to the topic of mergers and acquisitions. The first part of the chapter describes the concepts of mergers and acquisitions and their types. In the further part of the chapter, the determinants of these processes and factors influencing their success were characterized. The second chapter presents the consolidation process in the Polish banking sector. At the beginning of the chapter, the characteristics of the banking sector were presented. Next, the reasons for consolidation were described followed by the understanding of the bank’s takeover. The last chapter secribes an example for the acquisition of two banks based on Alior Bank and BPH Bank. The effects of these changes were characterized and the changes concerning the clients of the newly created bank were taken into account. The analysis was also subject to changes in numbers resulting from the acquisition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sandra Ochmańska (CESS) Sandra Ochmańska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Fuzje i przejęcia jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Fuzja, przejęcie, bank, sektor bankowy, rozwój, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca
Keywords in English
Merger, acquisition, banking sector, development, entrepreneur, business
Abstract in Polish
Celem pracy jest opisanie fuzji i przejęć oraz identyfikacja ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach dynamicznego otoczenia i intensyfikującej się konkurencji na przykładzie sektora bankowego. W ramach przedstawionej analizy fuzji i przejęć wskazano, że są to procesy, które mają bardzo duży wpływ na rozwój i kształt przedsiębiorstw. Są one obecne w każdym obszarze gospodarki. W skład pracy wchodzi wstęp, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci oraz część kończąca, czyli zakończenie podsumowujące całą pracę. Rozdział pierwszy posiada charakter teoretyczny poświęcony został tematowi fuzji i przejęć. W pierwszej części rozdziału opisane są pojęcia fuzji i przejęć oraz ich rodzaje. W dalszej części rozdziału scharakteryzowane zostały determinanty tych procesów oraz czynniki wpływające na ich powodzenie. Rozdział drugi przedstawia proces konsolidacji w polskim sektorze bankowym. W początkowej części rozdziału przedstawiona została charakterystyka sektora bankowego. Kolejno po niej opisane zostały przyczyny konsolidacji, a po nich rozumienie efektywności przejęcia banku. W ostatnim rozdziale opisany jest przykład przejęcia dwóch banków na podstawie Alior Banku i banku BPH. Scharakteryzowano skutki tych zmian oraz uwzględniono zmiany, jakie dotyczą klientów nowo powstałego banku. Analizie zostały także poddane zmiany na liczbach, powstałe w wyniku przejęcia.
File
  • File: 1
    287867_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30608

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27abbe635c4e49229b2f1a9945a6f11f/
URN
urn:pw-repo:WUT27abbe635c4e49229b2f1a9945a6f11f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page