Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibility of location a city bike station in Pruszków using GIS technology

Wojciech Ługowski

Abstract

The purpose of the thesis was to analyse possibilities for new locations of public bike stations in Pruszków with implementation of Geographical Information System technology. Practical part of the thesis included creation of thematic layers related with location of existing public bike stations, existing and planned bike routes and city landmarks. The above mentioned layers were inputs for spatial analysis conducted in experimental part of the thesis. There were performed both basic spatial analyses (implementing buffer tool) as well as more complex multi-criteria analysis (implementing complex criteria). Selection of the criteria aimed at indication of potential destinations of public bike users, along with consideration of existing communication infrastructure and housing development structure in the city. Performing basic spatial analyses was needed to prepare time availability map for the existing public bike stations as well as city landmarks. As a result of multi-criteria analysis using density and distance analysis, criteria usefulness maps were prepared. In the next step four variants of potential location of new public bike stations in Pruszków were proposed. It was crucial to assess weights of the criteria properly, so that the proposed areas reflected the needs of the residents. As a result, four variants of areas for potential location of new public bike stations were selected. They mostly cover the central part of the Pruszków city.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Ługowski (FGC) Wojciech Ługowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza możliwości lokalizacji stacji roweru miejskiego w Pruszkowie z wykorzystaniem technologii SIP
Supervisor
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
SIP, analizy przestrzenne, analiza wielokryterialna, rower miejski
Keywords in English
GIS, spatial analyses, multi-criteria analysis, public bike
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej była analiza możliwości lokalizacji nowych stacji roweru miejskiego w Pruszkowie z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej. W ramach części praktycznej pracy zostały utworzone warstwy tematyczne dotyczące rozmieszczenia istniejących stacji roweru miejskiego, przebiegu istniejących i planowanych ścieżek rowerowych oraz lokalizacji obiektów atrakcyjnych turystycznie. Warstwy te były elementem wejściowym do przeprowadzonych analiz przestrzennych. Zostały wykonane proste analizy przestrzenne (w oparciu o narzędzie buforowania) oraz złożona analiza wielokryterialna (w oparciu o założone kryteria). Dobór kryteriów został wykonany tak, aby przedstawiał potencjalne cele podróży użytkowników roweru miejskiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz aby brał pod uwagę rozkład zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta. Przeprowadzenie prostych analiz przestrzennych pozwoliło opracować mapy dostępności czasowej istniejących stacji rowerów miejskich oraz obiektów atrakcyjnych turystycznie. W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej opracowano mapy przydatności dla poszczególnych kryteriów z wykorzystaniem analizy gęstości lub analizy odległości. Następnie opracowano cztery warianty potencjalnych lokalizacji nowych stacji Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. Ważnym elementem w trakcie wykonywania tej analizy było właściwe określenie wag dla poszczególnych kryteriów, tak aby uzyskane w wyniku obszary odzwierciedlały potrzeby mieszkańców. W końcowym wyniku otrzymano obszary potencjalnej lokalizacji nowych stacji rowerowych dla czterech wariantów, które swoim zasięgiem przestrzennym obejmują głównie centralną część miasta.
File
  • File: 1
    Wojciech_Ługowski_188549_praca_inżynierska_tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34141

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27997d9a07ef46c79ae10c1e0715866d/
URN
urn:pw-repo:WUT27997d9a07ef46c79ae10c1e0715866d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page