Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Changes in the structure of Polish budget revenues over the year of 2005-2015

Karolina Gawlińska

Abstract

The state budget according to the finance law in public on a day 30th June 2005, it is an annual plan of income and expenses as well as revenue and expenditures of the nation. It is authorised in the form of Budget Law, which forms the basis of financial management of the state. The state budget has a number of function, in which there are three most important: allocative, redistributive and stabilisation. There is also a list of few functions, which are considered less important and the functions are: fiscal, systematic, administration, control, coordination and democratic. According with an article 219 Constitution RP parliament authorise the state budget in the construction according to the principles of the budget. In the rules of the budget, it can be listed as: the principle of openness, completeness, balance completeness, unity, detail, specialisation, precedence and annual budget period. Analysing the concept of the budget must take into account the probability of appearance of the three balances: a balanced budget, budget deficit and the budget surplus. A balance presents ideal condition inside of the cardiovascular, eg. Company is also the national economy, which affects the operation of different elements. The budget deficit is a negative balance and it can be specify as outflows exceeded budget revenue. The surplus shows the reverse situation, where government revenues are higher than its expenses. The budget is divided into expenditure and revenue. The most common classification of budget revenues is the division of income tax and non-tax revenue. Income tax includes all taxes for the budget of the country, while non-tax revenues to all other income exclusive of taxes. The tax has a significant impact on the functions and activities of all economic operators throughout the country. The tax is defined as a "public, unpaid, forced labour and non-returnable funds to the tax." Taxes can be divided into: Direct: income tax from individuals, corporate tax, inheritance tax, stamp duty, agricultural tax, forest tax, property tax, tax on means of transport, the tax on having a dog. Among indirect taxes we can be distinguished: value-added tax, excise tax and tax on games. Income tax from individuals regulated from the day 26th July 1991 on income tax from individuals. (Journal of Laws of 2000. No. 14, item. 176 as amended.). The subject of taxation in this tax is achieved by the operator and subject to tax income. Income tax is paid by different scale and rules according to the law. The legal basis for VAT was amended on the day, 11th March 2004 tax on goods and services (OJ 2004., No. 54, item. 535). Value-added tax is an important source of income for the state budget. VAT represents the difference between the VAT generated through the sale of goods to consumers and the VAT paid during acquisition of goods. Appropriate legal instrument currently in force concerning the excise tax is on day 6th December 2008 excise Tax. The scope includes products that are characterised by low production costs compared to their market value. Analyzing budget revenue over the period 2005-2015 it can be concluded that the tax revenue to the greatest extent supply the state budget (over 80%), while VAT in each test year has the largest structure in tax revenues (about 50%). Equally significant is the excise tax and income taxes. Non-tax revenues each year account for about 10% of budget revenues, so it is a small amount, comparing it with the income tax. Fees, fines, interest and other revenues represent the largest portion of the non-taxable income.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Gawlińska (CESS) Karolina Gawlińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Zmiany w strukturze dochodów budżetowych w Polsce w latach 2005-2015
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Budżet państwa, podatki, dochody, wydatki, ustawa budżetowa, dochody budżetowe
Keywords in English
The state budget, taxes, incomes, expenses, Budget Law, budget revenue
Abstract in Polish
Budżet państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 VI 2005 r jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa. Jest on uchwalany w formie ustawy budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa. Budżet państwa posiada szereg funkcji, z których wyróżnia się trzy najważniejsze: alokacyjną, redystrybucyjną oraz stabilizacyjną. Można wymienić jeszcze kilka funkcji uznawanych za mniej ważne i są to funkcje: skarbowa, ustrojowa, administracyjna, kontrolna, koordynacyjna i demokratyczna. Zgodnie z art. 219 Konstytucji RP Sejm uchwala budżet państwa w formie ustawy budżetowej. Budżet państwa musi być realizowany, ustanowiony i skonstruowany według zasad budżetowych. Wśród zasad budżetowych można wymienić: zasadę jawności, zupełności, równowagi zupełności, jedności, szczegółowości, specjalizacji, uprzedniości i rocznego okresu budżetowego. Analizując pojęcie budżetu trzeba brać pod uwagę prawdopodobieństwo pojawienia się jego trzech sald: równowagi budżetowej, deficytu budżetowego i nadwyżki budżetowej. Równowaga przedstawia idealną kondycje wewnętrzną danego układu, np. przedsiębiorstwa czy też gospodarki narodowej, na którą ma wpływ działanie zróżnicowanych elementów. Deficyt budżetowy jest saldem ujemnym i można określić go jako przewaga wydatków nad dochodami budżetowymi. Nadwyżka natomiast analogicznie wskazuje sytuację odwrotną, w której dochody kraju są wyższe niż jego wydatki. Budżet dzieli się na wydatki i dochody budżetowe. Najczęściej spotykaną klasyfikacją dochodów budżetowych jest podział na dochody podatkowe i dochody niepodatkowe. Do dochodów podatkowych zaliczane są wszystkie podatki zasilające budżet kraju, natomiast dochody niepodatkowe to wszystkie pozostałe dochody z wyłączeniem podatków. Podatek ma znaczący wpływ na funkcjonowanie i działalność wszystkich podmiotów gospodarczych całego państwa.Podatek określa się jako „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa wynikające z ustawy podatkowej”. Podatki można podzielić na: bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów. Wśród podatków pośrednich wyróżniamy: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier. Podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przedmiotem opodatkowania w tym podatku jest osiągany przez podmiot gospodarczy , a podlegający obowiązkowi podatkowemu dochód. Podatek dochodowy jest płacony wg różnej skali i zasad określonych w ustawie. Podstawą prawną podatku VAT jest znowelizowana ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535). Podatek od towarów i usług stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. Podatek VAT przedstawia różnicę pomiędzy VAT wygenerowanym poprzez sprzedaż towarów konsumentom a VAT zapłaconym podczas nabycia towarów. Właściwym aktem prawnym obecnie obowiązującym odnośnie podatku akcyzowego jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Swoim zakresem obejmuje wyroby, które cechują się niskimi kosztami produkcji w porównaniu z ich wartością rynkową. Analizując dochody budżetowe w latach 2005-2015 można stwierdzić, że dochody podatkowe w największym stopniu zasilają budżet państwa (ponad 80%), z kolei podatek VAT, w każdym badanym roku posiada największą strukturę w dochodach podatkowych (ok 50%). Równie znaczącym podatkiem jest akcyza i podatki dochodowe. Dochody niepodatkowe w każdym roku stanowią około 10% wpływów do budżetu, więc jest to niewielka ilość, porównując ją z dochodami podatkowymi. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody stanowią największą część w dochodach niepodatkowych.
File
  • File: 1
    Karolina-Gawlińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11329

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT278dd9fe68024817b361052ee9fe2d83/
URN
urn:pw-repo:WUT278dd9fe68024817b361052ee9fe2d83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page