Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of a grip of a testing machine designed for static tensile and compression tests according to the requirements of modern standards and testing procedures

Hubert Mikołaj Wąsiewicz

Abstract

The aim of the work was to analyze the construction of the grip, intended for the implementation of material tests by static stretching method and to propose and introduce changes to improve the research capabilities of the construction, of an exemplary grip. The paper presents an overview of the design solutions for sample grips on strength machines based on literature. The analysis of the grip intended for introducing changes and modernization was included, and a proposal for improvements was proposed. The work begins with the introduction of the mechanical material properties test. Graphs of metal stretches with characteristic points are included. This fragment contains a description of samples for a static tensile test, according to the standard. The second chapter gives information on the machines, in which the grips are used. This section lists the grips for static tensile testing and is divided into categories. Also friction pads are presented as important elements of the grips. This description made it possible to classify the examined grip. In the next part of the work is a record of geometric modeling. Geometric model of the grip in the CAD program is provided, as well as the main assemblies and technical documentation. A preliminary static analysis of the grip, held in the CAE program was also carried out. Information on the loads acting on it, as well as the method of defining the grip in space are included here. Finally, the results were posted along with their interpretation. Chapter four provides suggestions on how design can be modified. The fifth chapter deals with several modernizations supported by calculations, that can be carried out on the grip. It also contains a description of the role, that the shape connection from the friction pad with the sample corresponds to. The sixth chapter lists all solutions. One of them was selected, the others were criticized. In the seventh chapter for a selected modernization a static tensile test was carried out, confirming the rightness of the chosen solution. The work ends with chapter 8 summary and conclusions, which discusses essential elements of the work, their role in modifying the design of grip, and the results achived.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Mikołaj Wąsiewicz (FACME) Hubert Mikołaj Wąsiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modernizacja uchwytu maszyny wytrzymałościowej przeznaczonego do statycznych prób rozciągania i ściskania zgodnie z wymaganiami współczesnych norm i procedur badawczych
Supervisor
Maciej Parafiniak (FACME/IMDF) Maciej Parafiniak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Gołoś (FACME/IMDF) Krzysztof Gołoś,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2170
Reviewers
Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Parafiniak (FACME/IMDF) Maciej Parafiniak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Statyczna próba rozciąganiaUchwyt mocującyAnaliza wytrzymałościowaMetoda elementów skończonych
Keywords in English
Static tensile testMounting gripStrength analysisFinite element method
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza konstrukcji uchwytu, przeznaczonego do realizacji prób materiałów metodą statycznego rozciągania oraz zaproponowanie i wprowadzenie zmian poprawiających możliwości badawcze konstrukcji posiadanego, przykładowego uchwytu. W pracy przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcji uchwytów do prób na maszynach wytrzymałościowych na podstawie literatury. Zawarto analizę uchwytu przeznaczonego do wprowadzenia zmian i modernizacji, oraz zaproponowano propozycję usprawnień. Pracę rozpoczyna wprowadzenie w zagadnienie badania własności mechanicznych materiału. Zamieszczono wykresy rozciąganiach metali z punktami charakterystycznym. Fragment ten zawiera opis próbek do statycznej próby rozciągania, zgodnie z normą. W rozdziale drugim podano informacje na temat maszyn, w których wykorzystywane są uchwyty. W tej części wymieniono uchwyty do statycznej próby rozciągania i podzielono na kategorie. Przedstawione zostały również wkładki cierne jako ważne elementy uchwytów. Opis ten umożliwił zaklasyfikowanie badanego uchwytu. W następnej części pracy jest zapis dotyczący modelowania geometrycznego. Zamieszczono model geometryczny uchwytu w programie CAD, jak również główne złożenia oraz dokumentacje techniczną. Przeprowadzono również wstępną analizę statyczną posiadanego uchwytu w programie CAE. Zawarte zostały tutaj informacje na temat obciążeń na niego działających, a także sposób zdefiniowania uchwytu w przestrzeni. Na koniec zamieszczone zostały wyniki wraz z ich interpretacją. Rozdział czwarty zawiera propozycje w jaki sposób konstrukcja może zostać zmodyfikowana. Piąty rozdział dotyczy kilku modernizacji popartych obliczeniami, jakie zostać mogą przeprowadzone na uchwycie. Zawiera także opis roli, za jaką odpowiada połączenie kształtowe wkładki ciernej z próbką. W rozdziale szóstym wymieniono wszystkie rozwiązania. Jedno z nich zostało wybrane, pozostałe poddano krytyce. W siódmym rozdziale dla wybranej modernizacji przeprowadzono statyczną próbę rozciągania, potwierdzające słuszność wybranego rozwiązania. Pracę kończy rozdział 8 podsumowanie i wnioski, w którym omówiono istotne elementy realizacji pracy, ich rolę w modyfikacji konstrukcji uchwytu, oraz uzyskane efekty.
File
  • File: 1
    275433-Hubert_Wąsiewicz-Modernizacja_uchwytu_maszyny_wytrzymałościowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34211

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT277ffc0dd58f41e184127bbd934cea01/
URN
urn:pw-repo:WUT277ffc0dd58f41e184127bbd934cea01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page