Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali

Daniel Kronkowski

Abstract

The subject matter of the thesis is the analysis of siphonic roof drainage system. The first, theoretical part of the diploma thesis describes the general and detailed principles of designing siphonic roof drainage system with reference to polish, foreign and producer guidelines. In the second part of the diploma thesis, four different installation variants have been designed and dimensioned. The hydraulic calculations and calculation diagrams are tabulated and illustrated. The analysis of variants has been carried out in relation to technical and economic aspects. After the analysis, the optimal variant combining both features was identified. The conclusions were also drawn with regard to the positive and negative effects on the technical and economic aspects of the siphonic roof drainage system.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Daniel Kronkowski (WIBHiIŚ) Daniel Kronkowski Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali
Promotor
Jarosław Chudzicki (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Jarosław Chudzicki Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-08-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Jarosław Chudzicki (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Jarosław Chudzicki Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Zbigniew Heidrich (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Zbigniew Heidrich Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
odprowadzanie ścieków deszczowych, instalacja podciśnieniowego odwadniania dachu, analiza techniczno-ekonomiczna
Słowa kluczowe w języku angielskim
discharge of rain sewage, siphonic roof drainage system, technical-economic analysis
Streszczenie w języku polskim
Tematyką pracy jest analiza systemu podciśnieniowego odwadniania dachu. W pierwszej, teoretycznej części pracy opisano ogólne i szczegółowe zasady projektowania podciśnieniowych systemów odwadniania dachów płaskich w odniesieniu do wytycznych polskich, zagranicznych oraz producentów systemów. W drugiej, projektowej części pracy, sporządzono i zwymiarowano cztery różne warianty projektowe instalacji. Obliczenia hydrauliczne i schematy obliczeniowe zostały zestawione tabelarycznie i zilustrowane. Analiza wariantów została przeprowadzona w odniesieniu do aspektów technicznych oraz ekonomicznych. Po przeprowadzeniu analizy określono wariant optymalny, łączący obie cechy. Wyciągnięto również wnioski odnośnie elementów pozytywnie i negatywnie wpływających na techniczne i ekonomiczne aspekty instalacji podciśnieniowego odwadniania dachu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    277761_Daniel_Kronkowski_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32694

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27698d50e5f246e79be5fb0357a53d84/
URN
urn:pw-repo:WUT27698d50e5f246e79be5fb0357a53d84

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony