Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and economic analysis of differents variants of routing the installation of siphonic roof drainage system for flat roof of a hall

Daniel Kronkowski

Abstract

The subject matter of the thesis is the analysis of siphonic roof drainage system. The first, theoretical part of the diploma thesis describes the general and detailed principles of designing siphonic roof drainage system with reference to polish, foreign and producer guidelines. In the second part of the diploma thesis, four different installation variants have been designed and dimensioned. The hydraulic calculations and calculation diagrams are tabulated and illustrated. The analysis of variants has been carried out in relation to technical and economic aspects. After the analysis, the optimal variant combining both features was identified. The conclusions were also drawn with regard to the positive and negative effects on the technical and economic aspects of the siphonic roof drainage system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Kronkowski (FEE) Daniel Kronkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali
Supervisor
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-08-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odprowadzanie ścieków deszczowych, instalacja podciśnieniowego odwadniania dachu, analiza techniczno-ekonomiczna
Keywords in English
discharge of rain sewage, siphonic roof drainage system, technical-economic analysis
Abstract in Polish
Tematyką pracy jest analiza systemu podciśnieniowego odwadniania dachu. W pierwszej, teoretycznej części pracy opisano ogólne i szczegółowe zasady projektowania podciśnieniowych systemów odwadniania dachów płaskich w odniesieniu do wytycznych polskich, zagranicznych oraz producentów systemów. W drugiej, projektowej części pracy, sporządzono i zwymiarowano cztery różne warianty projektowe instalacji. Obliczenia hydrauliczne i schematy obliczeniowe zostały zestawione tabelarycznie i zilustrowane. Analiza wariantów została przeprowadzona w odniesieniu do aspektów technicznych oraz ekonomicznych. Po przeprowadzeniu analizy określono wariant optymalny, łączący obie cechy. Wyciągnięto również wnioski odnośnie elementów pozytywnie i negatywnie wpływających na techniczne i ekonomiczne aspekty instalacji podciśnieniowego odwadniania dachu.
File
  • File: 1
    277761_Daniel_Kronkowski_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32694

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27698d50e5f246e79be5fb0357a53d84/
URN
urn:pw-repo:WUT27698d50e5f246e79be5fb0357a53d84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page