Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Static analysis of 20 meter deep anchored soldier pile wall

Paweł Bielak

Abstract

This thesis presents a detailed analysis of the soldier pile wall constituting the housing of a more then 20 m deep excavation of the construction of the S2 tunnel (part of the Southern Bypass of Warsaw in Ursynów). The work consists of 5 chapters. After a short introduction, the following, second chapter contains a description of the technology of soldier pile walls, along with a discussion of its typical stages of construction. The third chapter includes a description of the analyzed object. It contains information on the location of the excavation, ground and water conditions, geological cross-sections and a description of the construction stages of the tunnel in the deepest section. The fourth chapter is devoted to the computational analysis. This chapter presents calculation assumptions, including: excavation geometry and housing construction, specification of materials used in housing construction, description of stability of excavation walls, i.e. grout anchors, as well as calculation results of three characteristic sections. Based on the static analyzes carried out in the GEO5 Sheeting check program, envelopes of bending moments, shear forces and displacements were determined, the internal stability of the anchoring system was checked, grouted bodies of anchors and steel profiles were dimensioned. The fifth chapter contains a summary of the results of computational analyzes and dimensioning. The main text is followed by a bibliography and attachments containing detailed calculations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Bielak (FCE) Paweł Bielak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza pracy kotwionej ściany berlińskiej o głębokości ponad 20m
Supervisor
Monika Mitew-Czajewska (FCE/IRB) Monika Mitew-Czajewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
42+załączniki
Internal identifier
DIL-5220
Reviewers
Monika Mitew-Czajewska (FCE/IRB) Monika Mitew-Czajewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Ściana berlińska, głęboki wykop, analiza statyczna, kotwy iniekcyjne
Keywords in English
Soldier pile wall, deep excavation, static analysis, grout anchors
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono szczegółową analizę ściany berlińskiej stanowiącej obudowę głębokiego wykopu w ciągu budowy tunelu S2 w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Praca składa się z 5 rozdziałów wraz z załącznikami. Po krótkim wprowadzeniu, w rozdziale drugim zawarto opis stosowanej technologii ściany berlińskiej wraz z omówieniem typowych faz jej wykonania. W trzecim rozdziale znajduje się opis analizowanego obiektu. Zawarte w nim są informacje dotyczące lokalizacji wykopu, warunków gruntowo-wodnych, przedstawione przekroje geologiczne i omówione fazy realizacji inwestycji. Czwarty rozdział jest poświęcony analizie obliczeniowej. W rozdziale tym przedstawiono założenia obliczeniowe, w tym: geometrię wykopu i konstrukcji obudowy, specyfikację materiałów wykorzystywanych w konstrukcji obudowy, opisano elementy zapewnienia stateczności ścian wykopu, tj. kotwy iniekcyjne, a także przedstawiono wyniki obliczeń trzech przekrojów charakterystycznych. Na podstawie wykonanych analiz statycznych w programie GEO5 Ściana-analiza wyznaczono obwiednie momentów zginających, sił tnących i przemieszczeń, sprawdzono stateczność wewnętrzną układu kotwienia, przeprowadzono wymiarowanie buław kotew iniekcyjnych i przekrojów stalowych. W piątym rozdziale znajduje się podsumowanie wyników analiz numerycznych i wymiarowania. Na końcu zamieszczona jest bibliografia, spis tabel oraz rysunków. W załącznikach do pracy przedstawiono szczegółowe wyciągi z obliczeń wykonanych w programie GEO5 Ściana analiza.
File
  • File: 1
    praca_inż._-Bielak_Paweł-_276491.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31103

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2746554e51b44cce84c2014d42065de6/
URN
urn:pw-repo:WUT2746554e51b44cce84c2014d42065de6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page