Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ADOPTION HOUSE AND PARK FOR SMALL ANIMALS IN PIASECZNO

Marta Wanda Wiśniewska

Abstract

The objective of the project is to develop a plot development concept for a new utility function - a shelter for small animals with a park-recreational function also for residents' use. The designed site combines the functions of a temporary home, a veterinary clinic with hospital departments, a cat cafe, an animal hotel, bookstore and store along with a recreation park to make visiting homeless animals more attractive and to expand the offer of urban greenery and park space in Piaseczno. The implementation of the project assumptions will result in greater interest in adoption and volunteering in most favorable conditions for both parties. The plot is located in the suburbs of Warsaw in the Piaseczno commune, near its very center, at ul. Chyliczkowska. A simple functional layout has been divided into two parts - for people and animals, separated by a green band connecting the whole with the park. The building part has been located in the heart of the park, being the center of the entire foundation, enableing comfortable movement of moving quadrupeds straight from the boxes to further parts of the park. In Piaseczno there is a lack of open spaces allowing for long walks with pets and comprehensive veterinary services. The project includes the designation of walking and cycling paths, agility training space and shallow water reservoirs. Additionally, in the space of the park there are cubes for various purposes, some of them provide shaded seats and swings, and some have been developed for houses for butterflies or hives. The foreseen applications of numerous technologies enabling usage of renewable energy in order to reduce the costs of operation and partial independence from outside powe supply. This will be achieved, among others, by application of solar collectors on the roofs of small architecture modules and mini "farms of collector panels" in the park space. Buildings intended for permanent residence of people and boxes for dog cages were covered entirely with green roofs with skylights located in them. Thus, they eliminate the noises coming from the boxes, increase the thermal inertness of the roof and reduce the problem of drainage of rainwater. The project is to present a new approach to the problem of homelessness and adoption of animals, changing the current view on this issue in socjety. It is also facilitating the life of animals and potential adopters creating an encouraging visiting environment. Interiors that are friendly to employees, and many additional functions aimed at bringing more visitors, will result in reduction of the number of homeless animals in Piaseczno and the surrounding area. The project is also important for a good display of quadrupeds and a lot of paddocks and walking space facilitates better building of bonds and faster adoption of small animals. The location in the Warsaw agglomeration and good public transport ensure convenient access for volunteers and people interested in adoption. Parking spaces are located on the west side of ul. Projektowana. Two fire roads protect the entire area. The project is reflecting the old farmstead that existed in this area before.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Wanda Wiśniewska (FA) Marta Wanda Wiśniewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
DOM ADOPCYJNY I PARK MAŁYCH ZWIERZĄT W PIASECZNIE
Supervisor
Agnieszka Wośko-Czeranowska (FA/CUDRL) Agnieszka Wośko-Czeranowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1920/L
Reviewers
Agnieszka Wośko-Czeranowska (FA/CUDRL) Agnieszka Wośko-Czeranowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Justyna Zdunek-Wielgołaska (FA/DPA) Justyna Zdunek-Wielgołaska,, Department of Polish Architecture (FA/DPA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
SCHRONISKO, ZWIERZĘTA, URBANISTYKA, PARK, ZIELEŃ, REKREACJA, EKOLOGIA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Keywords in English
SHELTER, ANIMALS, URBAN, PARK, GREENERY, RECREATION, ECOLOGY, URBAN PLANNING
Abstract in Polish
Przedmiotem zadania projektowego jest opracowanie koncepcji zagospodarowania działki pod nową funkcję użytkową - schronisko dla zwierząt małych wraz z funkcją parkowo-rekreacyjną również do użytku mieszkańców. Zaprojektowany teren łączy w sobie funkcje domu tymczasowego, kliniki weterynaryjnej z oddziałami szpitalnymi, kociej kawiarni, hotelu dla zwierząt, księgarni i sklepu wraz z parkiem rekreacyjnym mającym na celu uatrakcyjnienie odwiedzania bezdomnych zwierząt oraz poszerzenie oferty zieleni miejskiej i przestrzeni parkowej w Piasecznie. Realizacja założeń projektu będzie skutkować większym zainteresowaniem adopcją i wolontariatem w warunkach korzystnych dla obu stron. Działka znajduje się na terenie podwarszawskiego miasta Piaseczno, niedaleko jego ścisłego centrum, przy ul. Chyliczkowskiej. Prostokreślny układ funkcjonalny został podzielony na dwie części – dla ludzi i dla zwierząt, rozdzielony pasmem zieleni łączącym całość z parkiem. Część budowlana została umiejscowiona w sercu parku, będąca centrum całego założenia, umożliwia wygodne przemieszczanie się wyprowadzającym czworonogów prosto z boksów do dalszych części parku. W Piasecznie brakuje otwartych przestrzeni umożliwiających długie spacery z czworonogami oraz kompleksowej obsługi weterynaryjnej. W projekcie uwzględniono wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych, przestrzeni do treningu agility i płytkie zbiorniki wodne. Dodatkowo w przestrzeni parku umieszczone zostały sześcienne moduły o różnym przeznaczeniu, część z nich zapewnia zacienione siedziska i huśtawki a część została zagospodarowana na domki dla motyli lub ule. Przewidziane zastosowania licznych technologii umożliwiających pozyskania energii odnawialnej w celu obniżenia kosztów eksploatacji i częściowego uniezależnienia energetycznego obiektu, objawiają się m.in. zastosowaniem kolektorów słonecznych na dachach modułów małej architektury oraz mini „farmy paneli kolektorów” w przestrzeni parkowej. Budynki przeznaczone do stałego pobytu ludzi oraz boksy klatek dla psów zostały przekryte w całości zielonymi dachami z umiejscowionymi w nich świetlikami. Tym samym niwelują one hałasy dobiegające z boksów, zwiększają obojętność termiczną dachu i zmniejszają problem odprowadzania wód opadowych. Projekt ma zaprezentować nowe podejście do problemu bezdomności i adopcji zwierząt, zmieniając dotychczasowe spojrzenie na to zagadnienie w społeczeństwie, ułatwiając życie zwierzętom a potencjalnym adoptującym stwarzając zachęcające środowisko do odwiedzin. Funkcjonalne wnętrza będące przyjazne dla pracowników oraz wiele dodatkowych funkcji mających na celu sprowadzenie większej ilości odwiedzających będzie skutkować zmniejszeniem liczby bezdomnych zwierząt w Piasecznie i okolicach. W projekcie ważna jest również dobra ekspozycja czworonogów i wiele przestrzeni wybiegowej oraz spacerowej ułatwiająca lepsze zbudowanie więzi i szybszą adopcję małych zwierząt. Działka zlokalizowana jest na terenach podwarszawskich w gminie Piaseczno. Położenie w aglomeracji warszawskiej oraz dobra komunikacja miejska zapewniają dogodny dojazd dla wolontariuszy oraz osób zainteresowanych adopcją. Miejsca parkingowe zlokalizowane od strony zachodniej przy ul. Projektowanej oraz dwie drogi przeciwpożarowe z zawrotką zabezpieczające cały teren. Projekt nawiązuje funkcją do istniejącego na tych terenach folwarku zwierzęcego Chyliczek Dworskich.
File
  • File: 1
    275820_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33125

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT26f8848d9f5a4251b2d50b2b6e2928a2/
URN
urn:pw-repo:WUT26f8848d9f5a4251b2d50b2b6e2928a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page